Sesja nr XXI

UCHWAŁA NR XXI/206/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie zmiany obwodu Gimnazjum im. Olimpijczyków Polskich w Gryfinie oraz w sprawie nadania tej szkole kolejnego numeru porządkowego

UCHWAŁA NR XXI/206/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 lutego 2008 r.


w sprawie zmiany obwodu Gimnazjum im. Olimpijczyków Polskich w Gryfinie oraz w sprawie nadania tej szkole kolejnego numeru porządkowego

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z 2003 r. Nr 137, poz. 1304; z 2004 r. Nr 69, poz. 624; Nr 109, poz. 1161; Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141; Nr 94, poz. 788; Nr 122, poz. 1020; Nr 131, poz. 1091; Nr 167, poz. 1400; Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043; Nr 208, poz. 1532; Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273; Nr 80, poz. 542; Nr 115, poz. 791; Nr 120, poz. 818; Nr 181, poz. 1292) oraz § 1 ust. 1 pkt 2 ramowego statutu gimnazjum publicznego, stanowiącego załącznik Nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624; z 2002 r. Nr 10, poz. 96; z 2003 r. Nr 146, poz. 1416; z 2004 r. Nr 66, poz. 606; z 2005 r. Nr 10, poz. 75; z 2007 r. Nr 35, poz.222) uchwala się, co następuje:

§ 1. 

  1. Z dniem 1 września 2008 r. Gimnazjum im. Olimpijczyków Polskich w Gryfinie nadaje się kolejny numer porządkowy „1”.
  2. Pełna nazwa szkoły brzmi: „Gimnazjum Nr 1 im. Olimpijczyków Polskich w Gryfinie”.

§ 2. Z dniem 1 września 2008 r. obwód Gimnazjum Nr 1 im. Olimpijczyków Polskich w Gryfinie obejmuje:

  1. następujące ulice w Gryfinie: 1 Maja, 11 Listopada, 9 Maja, Adama Asnyka, Armii Krajowej od nr 5 do końca (numery nieparzyste) i od nr 12 do końca (numery parzyste), Artyleryjską, Bolesława Chrobrego nr 33 i nr 54, Bolesława Krzywoustego, Bolesława Limanowskiego, Bolesława Prusa, Elizy Orzeszkowej, Fabryczną, Flisaczą, Garbarską, Henryka Sienkiewicza, Hugo Kołłątaja, Jana Pawła II, Jarosława Iwaszkiewicza, Juliusza Słowackiego, Krótką, Kujawską, Kwiatową, Lechicką, Letnią, Łączną, Marii Konopnickiej, Mazowiecką, Mazurską, Mieszka I, Ogrodową, Okrężną, Orląt Lwowskich, Pionierów, Podlaską, Pomorską, Przytulną, Rybacką, Słoneczną, Słowiańską, Sprzymierzonych, Stanisława Staszica, Stanisława Wyspiańskiego, Stefana Żeromskiego, Śląską, Targową, Władysława Reymonta, Wodną, Wojska Polskiego, Zielną, Zygmunta Krasińskiego;
  2. miejscowości: Ciosna, Czepino, Daleszewo, Dębce, Gajki, Krajnik, Krzypnica, Łubnica, Nowe Brynki, Nowe Czarnowo, Pastuszka, Pniewo, Radziszewo, Steklinko, Steklno, Szczawno, Śremsko, Włodkowice, Zaborze, Żabnica, Żórawie, Żórawki.

§ 3. Traci moc § 3 uchwały Nr VI/65/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum w Gryfinie, ul. Iwaszkiewicza 70 oraz określenia jego obwodu

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą od dnia 1 września 2008 r.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Skrzypiński

 

UZASADNIENIE

W myśl § 1 ust. 1 pkt 2 ramowego statutu gimnazjum publicznego, stanowiącego załącznik Nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.), jeżeli w danej miejscowości jest więcej niż jedno gimnazjum, nazwa gimnazjum powinna zawierać ustalone przez organ prowadzący numer porządkowy gimnazjum, wyrażony cyfrą arabską. W związku z utworzeniem Gimnazjum Nr 2 przy ul. Niepodległości 16 w Gryfinie Gimnazjum im. Olimpijczyków Polskich w Gryfinie należy nadać numer „1”.
Natomiast zmiana obwodu Gimnazjum im. Olimpijczyków Polskich w Gryfinie uwzględnia utworzenie gimnazjów w miejscowościach Chwarstnica i Gardno oraz Gimnazjum Nr 2 w Gryfinie. Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) określanie granic obwodów gimnazjum należy do kompetencji rady gminy.

Sporządziła:
Swietłana Sochaj