Sesja nr XXI

UCHWAŁA NR XXI/191/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie nabycia udziałów w nieruchomości gruntowej do zasobów Gminy Gryfino w drodze wykupu.

UCHWAŁA NR XXI/191/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 lutego 2008 roku


w sprawie nabycia udziałów w nieruchomości gruntowej do zasobów Gminy Gryfino w drodze wykupu.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit.”a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz..1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, nr 173, poz. 1218 / - uchwala się co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie do zasobów Gminy Gryfino w drodze wykupu od współużytkowników wieczystych - osób fizycznych, udziałów w działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 50/1 o ogólnej powierzchni 247 m2, położonej w obr. 3 m. Gryfino.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Skrzypiński

 

U Z A S A D N I E N I E

Działka nr 50/1 o powierzchni 247 m2, położona w obr. 3 m. Gryfino stanowi własność Gminy Gryfino w udziale 611/1000 części oraz współużytkowanie wieczyste osób fizycznych w łącznym udziale 389/1000 części, stanowiącym Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Flisaczej 39,41 w Gryfinie. W/w działka powstała w wyniku geodezyjnego podziału działki nr 50, zabudowanej budynkiem wielorodzinnym nr 39,41.  Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino – rejon ulicy Flisaczej, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XLIX/638/02 z dnia 10 października 2002r., opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z 2003r Nr 75, poz. 1543, przedmiotowy grunt oznaczony jest jako tereny komunikacji przeznaczone pod drogi publiczne, tj. ulice dojazdowe( symbol KD). Projektowana ulica stanowić będzie obsługę komunikacyjną między innymi dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, realizowanego przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółkę z o.o. na działkach 48/3 i 250/7, położonych w obr. 3 m. Gryfino.
W związku z powyższym przejęcie udziałów od współużytkowników wieczystych w działce nr 50/1 do zasobów Gminy Gryfino jest uzasadnione.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec