Sesja nr XXI

UCHWAŁA NR XXI/195/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/445/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2005 r.

    

UCHWAŁA NR XXI/195/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 lutego 2008 roku


w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/445/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia  31 marca 2005 r.

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz.1675, Dz. U. Nr 171, poz. 1208) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/445/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym:

  1. § 8 otrzymuje brzmienie:
    1. „Nagradzanie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym następuje w formie stypendiów za osiągnięcia sportowe na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Dz. U. z 2004 r. Nr 109, poz. 1169, Dz. U. z 2004 r. Nr 137, poz. 1304, Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2781) z zastrzeżeniem ust.2.
    2. Niniejsza uchwała ma zastosowanie również do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum uprawiających sporty wczesnej specjalizacji tj. gimnastyki, pływania oraz łyżwiarstwa figurowego”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Skrzypiński

 

UZASADNIENIE

Zmiana w Uchwale Nr XXXIV/445/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym podyktowana została ustaleniami Gryfińskiej Rady Sportu, która jednogłośnie przegłosowała propozycję zmiany w przedmiotowej uchwale na spotkaniu, które odbyło się w dniu 07 lutego 2008 roku.

Sporządził:
Daniel Cieślak