Sesja nr XXI

UCHWAŁA NR XXI/183/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino

UCHWAŁA NR XXI/183/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 lutego 2008 r.


w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, z 2007r. Nr 127 poz. 880), w związku z Uchwałą Nr XXXIV/450/05 z dnia 31 marca 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, uchwala się co następuje:

§ 1.

 1. Uchwala się Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino.
 2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:
  1. tekst Studium, jako załącznik nr 1,
  2. rysunek Studium, jako załącznik nr 2,
  3. rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag, jako załącznik nr 3.

§ 2. Tracą moc:

 1. Uchwała Nr XLIV/529/98 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 czerwca 1998r. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino,
 2. Uchwała Nr XLVII/594/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 czerwca 2002r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino,
 3. Uchwała Nr XXXIV/449/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Rada Miejska w Gryfinie podjęła w dniu 31 marca 2005 r. uchwałę nr XXXI/450/05 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino. Zakres przestrzenny zmiany studium obejmuje cały obszar gminy Gryfino w jej granicach administracyjnych. W ten sposób zainicjowana została procedura zmiany obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino uchwalonego Uchwałą Nr XLIV/529/98 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 czerwca 1998r. zmienionego Uchwałą Nr XLVII/594/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 czerwca 2002r. oraz Uchwałą Nr XXXIV/449/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2005r.

Podstawowymi celami prowadzenia przez władze samorządowe polityki przestrzennej, znajdującej swoje odzwierciedlenie w odpowiednich zapisach zmiany studium, są przede wszystkim:

 1. wyznaczenie obszarów o różnym stopniu ochrony i ustalenie dla nich zasad użytkowania;
 2. określenie uwarunkowań rozwoju głównych funkcji w mieście i gminie;
 3. określenie zasad rozwoju funkcji gospodarczych oraz systemu obsługi ludności i infrastruktury technicznej;
 4. określenie rodzaju i zakresu dalszych prac planistycznych i zadań ponadlokalnych;
 5. ochrona zasobów środowiska kulturowego i przyrodniczego;
 6. tworzenie jak najlepsze warunki dla realizacji zadań w sferze gospodarczej.
 7. określenie zasad ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego, przy założeniu racjonalnego ich wykorzystania dla potrzeb lokalnych i ponadlokalnych;
 8. wyznaczenie optymalnego kierunku rozwoju gospodarczego miasta i gminy, w oparciu o możliwości lokalne i powiązania zewnętrzne, z uwzględnieniem potrzeby aktywizacji niektórych dziedzin gospodarki i obszarów;
 9. sformułowanie programu infrastruktury społecznej i określenie zasad jego rozmieszczenia, w celu m.in. zapobieżenia odpływowi ludności z obszaru gminy;
 10. sformułowanie i umożliwienie realizacji zadań o znaczeniu ponadlokalnym, oddziaływujących bezpośrednio i pośrednio na życie mieszkańców miasta i gminy.

Zgodnie z obowiązującym prawem podstawą formułowania lokalnej polityki przestrzennej jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Podstawą prawną do sporządzenia niniejszej zmiany studium jest ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie jest przepisem gminnym, stanowi jednak akt kierownictwa wewnętrznego władz samorządowych. Oznacza to, że Rada Miejska uchwalając studium lub jego zmianę zobowiązuje Burmistrza do działania w sposób w nim określony. W tym sensie nie stwarza ono bezpośrednich skutków prawnych dla mieszkańców, właścicieli nieruchomości, inwestorów, wywiera jednak istotne skutki w sposób pośredni. Burmistrz, jako autor prawny studium wykonuje szereg działań w sferze gospodarki przestrzennej, sporządzając miejscowe plany zagospodarowania oraz podejmując bezpośrednie działania inwestycyjne w imieniu gminy w sposób określony zapisami studium.

Zmiana studium obowiązuje w obiegu wewnętrznym organy gminy przy sporządzaniu wytycznych koordynacyjnych dla planów miejscowych, jest zatem podstawą do:

 1. kształtowania struktury przestrzennej miasta i gminy,
 2. zdefiniowania zakresu prac nad sporządzaniem planów miejscowych,
 3. prowadzenia wewnętrznej kontroli zgodności planów miejscowych ze zmianą studium,
 4. działalności marketingowej poprzez wykorzystanie ustaleń zmiany studium do opracowań promocyjnych.

Sporządził:
Krzysztof Czosnowski