Sesja nr XXI

UCHWAŁA NR XXI/201/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie

UCHWAŁA NR XXI/201/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 lutego 2008 r.


w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie

Na podstawie art.17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z 2003 r. Nr 137, poz. 1304; z 2004 r. Nr 69, poz. 624; Nr 109, poz. 1161; Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141; Nr 94, poz. 788; Nr 122, poz. 1020; Nr 131, poz. 1091; Nr 167, poz. 1400; Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043; Nr 208, poz. 1532; Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273; Nr 80, poz. 542; Nr 115, poz. 791; Nr 120, poz. 818; Nr 181, poz. 1292) uchwala się, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 września 2008 roku obwód Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie obejmuje następujące miejscowości: Chlebowo, Drzenin, Gardno, Parsówek, Raczki, Stare Brynki, Wełtyń, Wysoka Gryfińska.

§ 2. Traci moc § 3 uchwały Nr VI/71/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie oraz określenia jej obwodu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą od dnia 1 września 2008 r.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Skrzypiński

 

UZASADNIENIE

Uczniowie zamieszkali w miejscowości Parsówek, która należy do obwodu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy, od lat uczęszczają do Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie. Jest to spowodowano tym, że przy ustalaniu obwodów szkół podstawowych w 1999 r. nie wzięto pod uwagę, że pomimo bliskiego położenia miejscowości Chwarstnica i Parsówek, istniejąca droga dojazdu między tymi miejscowościami jest dłuższa niż droga dojazdu z miejscowości Parsówek do miejscowości Gardno. W związku z tym należy włączyć miejscowość Parsówek do obwodu Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie.
Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) określanie granic obwodów szkół podstawowych należy do kompetencji rady gminy.

Sporządziła:
Swietłana Sochaj