Sesja nr XXIV

UCHWAŁA NR XXIV/215/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 3 miasta Gryfina.

UCHWAŁA NR XXIV/215/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 10 kwietnia 2008 r.


w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 3 miasta Gryfina.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457;  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 32 ust. 1 i 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1600 i 1601 z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 180/8 o powierzchni 0,0055 ha, położonej  w obrębie 3 miasta Gryfina, na rzecz użytkowników wieczystych Marii i Dariusza małż. Baszak.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

U z a s a d n i e n i e

Maria i Dariusz małż. Baszak użytkownicy wieczyści działki 180/8  o powierzchni 0,0055 ha, położonej w obrębie 3 miasta Gryfina w dniu 21 lutego 2008 r. wystąpili z wnioskiem o sprzedaż prawa własności tej nieruchomości.  Nieruchomość oddana została w użytkowanie wieczyste na ich rzecz w dniu 21 sierpnia 2007 r.  W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą nr XXXVI/491/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 15 listopada 2001 r. działka 180/8 położona jest w jednostce bilansowej oznaczonej symbolami  11. UC/ch, 13.UC/ch, - usługi komercyjne oraz 16.KPe – ciąg pieszy. Zgodnie z art. 32 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu w drodze bezprzetargowej.
Cenę nieruchomości w myśl art. 67 ust. 3 cyt. ustawy ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość. Wartość prawa własności jak również wartość prawa użytkowania wieczystego określana jest w operacie szacunkowym przez rzeczoznawcę majątkowego. Na poczet ceny zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określoną według stanu na dzień sprzedaży.
Mając powyższe na uwadze proponuję wyrazić zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej w/w nieruchomość na rzecz zainteresowanych.

Sporządziła:
Żaneta Snoch