Sesja nr XXIV

UCHWAŁA NR XXIV/224/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie oddania nieruchomości gminnych w użyczenie na czas nieoznaczony jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych, działającym na terenie Gminy Gryfino.

UCHWAŁA NR XXIV/224/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 10 kwietnia 2008 r.


w sprawie oddania nieruchomości gminnych w użyczenie na czas nieoznaczony  jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych, działającym na terenie Gminy Gryfino.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23,poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz. 1203,  Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 25 ust. 1 i 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603, Nr 281, poz.2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601; z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na oddanie w użyczenie na czas nieoznaczony jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych, działającym na terenie Gminy Gryfino, niżej wymienionych gminnych nieruchomości gruntowych:

  • obręb ewidencyjny Wełtyń – dz. nr 206 o pow. 0,0929 ha (zabudowana) – dla  OSP Wełtyń,
  • obręb ewidencyjny Chwastnica – dz. nr 126 o pow. 0,3600 ha (zabudowana) – dla  OSP hwastnica,\
  • obręb ewidencyjny Sobieradz – dz. nr 268 o pow. 0,0505 ha (zabudowana) – dla  OSP Sobieradz
  • obręb ewidencyjny Radziszewo – dz. nr 213/4 o pow. 0,0445 ha (zabudowana),  214/1 o pow. 0,0272 ha (zabudowana) oraz dz. nr 214/3 o pow. 0,0192 ha, (niezabudowana) – dla OSP Radziszewo.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

U z a s a d n i e n i e

Gmina Gryfino jest właścicielem nieruchomości gruntowych, szczegółowo opisanych w § 1 projektu uchwały, wykorzystywanych przez poszczególne jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych działające na terenie Gminy, do realizacji ich zadań statutowych.
Ochotnicza Straż Pożarna jest stowarzyszeniem działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1089 r. o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Szczegółowe zadania i organizację wewnętrzną jednostek OSP regulują ich statuty. Na terenie Gminy Gryfino działają obecnie cztery jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej: w Wełtyniu, Chwarstnicy, Sobieradzu i Radziszewie. Każda z tych jednostek prowadzi swoją działalność statutową z wykorzystaniem mienia komunalnego między innymi w postaci budynków (remizy) oraz gruntów.  Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, sprawy z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, należą do zadań własnych Gminy.  Ponadto ustawa o ochronie przeciwpożarowej w art. 32 ust. 2, nakłada na Gminę obowiązek ponoszenia kosztów wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej.  W związku z powyższym uzasadnione jest uregulowanie dla poszczególnych jednostek OSP, tytułu prawnego do zajmowanych nieruchomości w formie umów użyczenia. Posiadanie tytułu prawnego pozwoli tym jednostkom wykorzystywać nieruchomości na cele podstawowej działalności statutowej, jaką jest zapobieganie pożarom i udział w akcjach ratowniczych, jak również innej działalności wynikającej ze statutów, w tym między innymi upowszechnianie wśród swoich członków zainteresowań w dziedzinie kultury, sportu i turystyki.

Sporządziła:
K.Lamperska