Sesja nr XXIV

UCHWAŁA NR XXIV/234/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu dotacji.

UCHWAŁA NR XXIV/234/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 10 kwietnia 2008 r.


w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu dotacji

Na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003r. Nr 203 poz. 1966; 2005r. Nr 249, poz. 2104; 2006r, Nr 141, poz. 1011, Nr 225, poz. 1635, Nr 249, poz. 1828; 2007r. Nr 191, poz. 1370), uchwala się co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie Powiatowi Gryfińskiemu dotacji w kwocie 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gryfinie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

U Z A S A D N I E N I E

W związku z wnioskiem Zarządu Powiatu w Gryfinie o współfinansowaniu Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gryfinie, Gmina Gryfino postanawia dofinansować utrzymanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gryfinie w kwocie 20.000 zł co stanowi 10% dofinansowania, pozostałe 90% zostanie sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zadaniem warsztatów jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Gryfino. Warsztaty są miejscem gdzie młodzież niepełnosprawna przebywa przez 5 dni w tygodniu, mając zapewnioną profesjonalną opiekę i specjalistyczne zajęci, które przygotowują ich do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk