Sesja nr XXIV

UCHWAŁA NR XXIV/221/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr X/95/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo.

UCHWAŁA NR XXIV/221/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 10 kwietnia 2008 r.


w sprawie uchylenia uchwały Nr X/95/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie sprzedaży w drodze  bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr X/95/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

U z a s a d n i e n i e

W dniu 15 lutego 2007 r. Iwona i Zbigniew małż. Łowiccy wystąpili  z wnioskiem o sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 587/4  o powierzchni 0,3878 ha, położonej w obrębie Pniewo, a będącej w ich użytkowaniu wieczystym.  Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego mogła nastąpić na podstawie art. 32 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z tymi przepisami sprzedaż nieruchomości gruntowej oddane w użytkowanie wieczyste może nastąpić wyłącznie na rzecz użytkownika wieczystego w drodze bezprzetargowej.
W związku z powyższym w celu realizacji wniosku małż. Łowicckich przygotowano projekt uchwały dla Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Pniewo. W dniu 28 czerwca 2007 r. podjęta została Uchwała nr X/95/07 na dokonanie przedmiotowej sprzedaży. W trakcie postępowania dotyczącego sprzedaży nieruchomości małż. Łowiccy wycofali swój wniosek.
Ze względu na wyżej wymienione okoliczności uchylenie uchwały jest uzasadnione.

Sporządziła:
Żaneta Snoch