Sesja nr XXIV

UCHWAŁA NR XXIV/226/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 3 miasta Gryfino.

UCHWAŁA NR XXIV/226/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 10 kwietnia 2008 r.


w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 3 miasta Gryfino

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r.Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r.  Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz. 1203;  z 2005 r. Nr 172,poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603, Nr 281, poz.2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz.1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601; z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz.1218) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

  1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową, położoną w obrębie 3 miasta Gryfino, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 29 o powierzchni 126 m2.
  2.  Sprzedaż nieruchomości ma na celu poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do działki stanowiącej przedmiot zbycia, oznaczonej numerem działki 28.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Działka gminna nr 29 o pow. 126 m2, położona w obr. 3 miasta Gryfino,  ul. Targowa, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino – Obr. nr 1, 2 i 3, zatwierdzonym uchwałą nr XXXV/458/05 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 28 kwietnia 2005 r., położona jest w jednostce bilansowej oznaczonej symbolem G3-51.MW.3 – teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – do dalszego użytkowania. Państwo Jadwiga i Witold Romanieccy oraz Teresa i Bronisław Poręba, którzy są współwłaścicielami działki nr 28 o pow. 326 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym dwurodzinnym, wystąpili o nabycie przedmiotowego terenu w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości.
Ustalenia planu oraz mała powierzchnia działki gminnej uniemożliwiają jej zagospodarowanie jako odrębnej nieruchomości.
W związku z powyższym proponuję działkę nr 29, przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Współwłaściciele pokryją całość kosztów związanych z przygotowaniem terenu do zbycia a uzyskane ze sprzedaży środki finansowe zwiększą dochody Gminy w roku 2008.

Sporządziła:
J. Woldańska