Sesja nr XXIV

UCHWAŁA NR XXIV/219/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 5 miasta Gryfina.

UCHWAŁA NR XXIV/219/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 10 kwietnia 2008 r.


w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 5 miasta Gryfina.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457;  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 32 ust. 1 i 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1600 i 1601 z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 159/7 o powierzchni 0,1369 ha, położonej  w obrębie 5 miasta Gryfina, na rzecz użytkownika wieczystego Archiwum Depozytowego Usługi Archiwalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Gryfinie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

U z a s a d n i e n i e

Archiwum Depozytowe Usługi Archiwalne Spółka z o. o z siedzibą w Gryfinie będąca użytkownikiem wieczystym działki 159/7 o powierzchni 0,1369 ha wystąpiła w dniu 25 lutego 2008 r. z wnioskiem o sprzedaż prawa własności nieruchomości. Nieruchomość oddana została w użytkowanie wieczyste w dniu  28 września 2001 r. na rzecz Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Gryfinie  w upadłości, a Spółka jest jej następcą prawnym.
W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą nr XLVII/602/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 czerwca 2002 r. działka 159/7 położona jest w jednostce bilansowej oznaczonej symbolem UC – teren usług komercyjnych.
Zgodnie z art. 32 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu w drodze bezprzetargowej.
Cenę nieruchomości w myśl art. 67 ust. 3 cyt. ustawy ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość. Wartość prawa własności jak również wartość prawa użytkowania wieczystego określana jest w operacie szacunkowym przez rzeczoznawcę majątkowego. Na poczet ceny zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określoną według stanu na dzień sprzedaży.
Mając powyższe na uwadze proponuję wyrazić zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej w/w nieruchomości na rzecz Spółki.

Sporządziła:
Żaneta Snoch