Sesja nr XXIV

UCHWAŁA NR XXIV/216/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie geodezyjnym Wełtyń.

UCHWAŁA NR XXIV/216/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 10 kwietnia 2008 r.


w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie geodezyjnym Wełtyń.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457;  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 32 ust. 1 i 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1600 i 1601 z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 436/12 o powierzchni 0,0626 ha, położonej  w obrębie geodezyjnym Wełtyń, na rzecz użytkownika wieczystego Jolanty Fedorczuk.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

U z a s a d n i e n i e

Jolanta Fedorczuk użytkownik wieczysty działki 436/12 o powierzchni  0,0626 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Wełtyń w dniu 15 stycznia 2008 r. wystąpiła z wnioskiem o sprzedaż prawa własności tej nieruchomości.
Nieruchomość oddana została w użytkowanie wieczyste w dniu 25 sierpnia 1990 r. na rzecz osób fizycznych, a Jolanta Fedorczuk jest ich następcą prawnym.  W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą nr XIV/195/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 listopada 2003r. działka 436/12 położona jest w jednostce bilansowej oznaczonej symbolem 65 UTL – tereny elementarne przeznaczone na funkcję podstawową turystyczną w zabudowie letniskowej indywidualnej.
Zgodnie z art. 32 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu w drodze bezprzetargowej.
Cenę nieruchomości w myśl art. 67 ust. 3 cyt. ustawy ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość. Wartość prawa własności jak również wartość prawa użytkowania wieczystego określana jest w operacie szacunkowym przez rzeczoznawcę majątkowego. Na poczet ceny zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określoną według stanu na dzień sprzedaży.
Mając powyższe na uwadze proponuję wyrazić zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej w/w nieruchomość na rzecz zainteresowanej.

Sporządziła:
Żaneta Snoch