Sesja nr XXIV

UCHWAŁA NR XXIV/223/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie nabycia do zasobów Gminy Gryfino w drodze darowizny od Powiatu Gryfińskiego, nieruchomości zabudowanej, położonej w Gryfinie przy ulicy Niepodległości 16, w obrębie ewidencyjnym nr 3.

UCHWAŁA NR XXIV/223/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 10 kwietnia 2008 r.


w sprawie nabycia do zasobów Gminy Gryfino w drodze darowizny od Powiatu Gryfińskiego, nieruchomości zabudowanej, położonej w Gryfinie przy ulicy Niepodległości 16, w obrębie ewidencyjnym nr 3.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23,poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 13 ust. 2 stawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603, Nr 281, poz.2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601; z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie do zasobów Gminy Gryfino w drodze darowizny od Powiatu Gryfińskiego, nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem działki 258 o powierzchni 1,1254 ha, położonej w Gryfinie przy  ul. Niepodległości nr 16, w obrębie ewidencyjnym nr 3, na cele określone  w Porozumieniu z dnia 29 lutego 2008 r., zawartym pomiędzy Powiatem Gryfińskim i Gminą Gryfino, w sprawie przekazania Gminie Gryfino zadania własnego  w zakresie prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, z siedzibą w Gryfinie przy ul. Niepodległości 16, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

U z a s a d n i e n i e

Uchwałą nr XX/181/08 z dnia 13 lutego 2008 r. Rada wyraziła wolę przejęcia od Powiatu Gryfińskiego, z dniem 1 września 2008 r., prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 z siedzibą w Gryfinie przy ul. Niepodległości 16, w skład którego wchodzą szkoły: I Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Omieczyńskiego i I Liceum Profilowane. Prowadzenie tego typu szkół jest zadaniem własnym Powiatu  w zakresie zadań edukacyjnych.
W § 2 przedmiotowej uchwały Rada upoważniła Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do podpisania z Powiatem porozumienia w sprawie przekazania Gminie w/w Zespołu Szkół. Na podstawie tego upoważnienia, w dniu 29 lutego 2008 r. pomiędzy Gminą Gryfino i Powiatem Gryfińskim zostało podpisane porozumienie, określające zadanie podlegające przejęciu, jak również warunki jego realizacji. Porozumienie to stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Zgodnie z treścią § 3 Porozumienia, Powiat zobowiązał się do przekazania Gminie w drodze darowizny, nieruchomości zabudowanej położonej w Gryfinie, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 258  o pow. 1,1254 ha., z zastrzeżeniem, że przedmiot darowizny będzie wykorzystywany przez Gminę na prowadzenie przekazanego zadania, prowadzenie gimnazjum oraz inne cele. Powiat zastrzegł sobie również prawo do odwołania darowizny  w przypadku niewykorzystywania nieruchomości na prowadzenie przejętego zadania.
Wobec powyższego, oraz mając na uwadze przepis 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zgodnie z którym stanowienie  o nabyciu nieruchomości przez Gminę, jest zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Rady, podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Sporządziła:
K.Lamperska
??