Sesja nr XXIV

UCHWAŁA NR XXIV/220/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Gryfino w związku z ich podziałem.

UCHWAŁA NR XXIV/220/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 10 kwietnia 2008 r.


w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Gryfino  w związku z ich podziałem.

Na podstawie art. 98a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006 r.  Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1600 i 1601 z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę procentową opłaty adiacenckiej, dla nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Gryfino, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z ich podziałem, w wysokości 30% różnicy wartości nieruchomości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLIX/618/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia  10 października 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonych na terenie Miasta  i Gminy Gryfino w związku z ich podziałem.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisami ustawy gospodarce nieruchomościami jeżeli w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego wzrośnie jej wartość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może ustalić w drodze decyzji opłatę adiacencką z tego tytułu. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenkciej, ustala rada gminy, w drodze uchwały, w wysokości nie większej niż 30% różnicy wartości nieruchomości.
Dotychczas w Gminie Gryfino, obowiązywała stawka opłaty adiacenckiej w wysokości 30%, ustalona uchwałą Rady Nr XLIX/618/02 z dnia 10 października 2002 r., na podstawie obowiązujących wówczas przepisów prawa. Obecnie, po zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami, podstawę prawną do podjęcia uchwały, stanowi art. 98 a ust. 1.
Jednocześnie, zgodnie z art. 98 ust. 1 i 3 wyżej wymienionej ustawy, działki gruntu wydzielone na wniosek właściciela pod drogi publiczne gminne, przechodzą z mocy prawa na własność gminy za odszkodowaniem.
Kwota opłaty adiacenckiej może być na wniosek właściciela rozłożona na 10 rat rocznych, natomiast odszkodowanie wypłacane jest jednorazowo. Ponadto nie każdy podział nieruchomości w wyniku, którego powstaje droga publiczna gminna, skutkuje wzrostem wartości nieruchomości. Konsekwencją tego jest konieczność wypłaty odszkodowania przez gminę bez obciążania właściciela opłatą adiacencką. Z analizy postępowań w sprawie ustalenia opłat adiacenckich w latach 2006 i 2007 wynika, że nie zawsze wpływy z opłaty równoważą koszty odszkodowań jakie gmina jest zobowiązana wypłacić. Ustalenie stawki procentowej opłaty w wysokości 30%, pozwala na częściową ich rekompensatę.
W roku 2006 wpływy z tytułu opłat adiacenckich wyniosły 90.806,00 zł natomiast odszkodowania za przejęte drogi wypłacono na kwotę 224.209,00 zł. W roku 2007 dochód z naliczonych opłat wyniósł 314.560,00 zł, natomiast kwota odszkodowania to około 186.420,00 zł.
Ze względu na wyżej wymienione okoliczności ustalenie stawki procentowej opłaty adiacenckiej w wysokości 30% jest uzasadnione.

Sporządziła:
Ż. Snoch