Sesja nr XXIV

UCHWAŁA NR XXIV/229/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej w finansowaniu zadań na drogach wojewódzkich.

UCHWAŁA NR XXIV/229/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 10 kwietnia 2008 r.


w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej w finansowaniu zadań na drogach wojewódzkich

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218/, art. 167 ust. 2 pkt 5 oraz art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 187, poz. 1381; Nr 170, poz. 1217; Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560; Nr 88, poz. 587; Nr 115, poz. 791; Nr 140, poz. 984/ uchwala się co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej w kwocie 100.000 zł (słownie: sto tysięcy zł.) z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań na drogach wojewódzkich.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

W związku z licznymi wnioskami mieszkańców, radnych i sołtysów miejscowości Wełtyń i Gryfino, położonych w bezpośredniej bliskości drogi wojewódzkiej nr 120 odnośnie budowy zatoki autobusowej (Wełtyń) wraz z przebudową chodnika wzdłuż ul. Wojska Polskiego w Gryfinie, zarządca drogi podjął kroki w kierunku realizacji przedmiotowych zadań poprzez opracowanie dokumentacji, kosztorysów inwestorskich oraz zagwarantowanie części środków finansowych w roku bieżącym. Z uwagi na znaczne koszty realizacji przedmiotowych inwestycji i znaczący wpływ na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców w/w miejscowości, Gmina Gryfino postanowiła uczestniczyć w całym przedsięwzięciu poprzez dofinansowanie w kwocie 100.000 zł.

Sporządził:
Mariusz Andrusewicz