Sesja nr XXIV

UCHWAŁA NR XXIV/231/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 10 kwietnia 2008r. w sprawie zmiany planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008r.

UCHWAŁA NR XXIV/231/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 10 kwietnia 2008r.


w sprawie zmiany planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 2005r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902, Nr 169, poz. 1199, Nr 170, poz. 1217; 2007r. Nr 21, poz. 124, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 124, poz. 859, Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286, Nr 191, poz. 1374, Nr 88 poz. 587, Nr 147, poz. 1033) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

U Z A S A D N I E N I E

Na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
100.000 zł - w związku z trwającymi pracami przedprojektowymi i koniecznością podjęcia działań związanych z zapewnieniem dostaw wody do miejscowości Zaborze i Włodkowice, przenosi się środki, które przeznacza się na opracowanie przedprojektowe i wykonanie projektu wraz z kosztorysami inwestorskimi określającymi wartość realizacji robót związanych z budową wodociągu dla m. Zaborze i Włodkowice.
150.000 zł – w związku z koniecznością realizacji zadania zapisanego w układzie rzeczowym GFOŚiGW pn. „Opracowanie koncepcji gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Gryfino”, po rozeznaniu wśród projektantów kosztów wykonania takiego opracowania, celem ogłoszenia procedury zamówień publicznych zachodzi konieczność zwiększenia środków na w/w zadanie.

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk