Sesja nr XXIV

UCHWAŁA NR XXIV/222/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie nabycia do zasobów Gminy Gryfino w drodze wykupu od osoby fizycznej, nieruchomości położonych w obrębie Gardno.

UCHWAŁA NR XXIV/222/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 10 kwietnia 2008 r.


w sprawie nabycia do zasobów Gminy Gryfino w drodze wykupu od osoby fizycznej, nieruchomości położonych w obrębie Gardno.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23,poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz. 1203,  Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie do zasobów Gminy Gryfino w drodze wykupu od osoby fizycznej, nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Gardno, obejmujących część działki nr 9/1 o pow. około 0,5033 ha i działkę nr 5  o pow. 0,2800 ha, z przeznaczeniem pod lokalizację boiska szkolnego i funkcji towarzyszących.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

U z a s a d n i e n i e

Pismem z dnia 2 stycznia 2008 r. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego poinformował prezydentów, wójtów i burmistrzów, że Ministerstwo Sportu i Turystyki planuje uruchomić program „Boisko w każdej gminie”, który zakłada budowę dwóch boisk – boiska piłkarskiego o nawierzchni syntetycznej o wymiarach 30 x 62 m oraz boiska wielofunkcyjnego przeznaczonego do gry w piłkę siatkową i koszykową o wymiarach 32 x 18 m. Program zakłada również budowę budynku zaplecza sanitarno-szatniowego oraz placu zabaw. Zgodnie z w/w pismem, wymagana warunkami zabudowy powierzchnia działki powinna wynosić około 3000 m2. Wstępny  koszt budowy kompleksu oceniono na około 1.000.000 zł. W ramach tego programu możliwe jest dofinansowanie inwestycji przez Ministerstwo Sportu i Turystyki do 33% i budżet Województwa Zachodniopomorskiego również do 33%. Pozostałe środki winny stanowić wkład własny gminy.
      W związku z tym, że w zamierzeniach inwestycyjnych Gminy Gryfino znajduje się budowa boiska szkolnego w miejscowości Gardno, przystąpienie do w/w programu a tym samym możliwość skorzystania z dofinansowania, jest  wskazane. Tym bardziej, że uchwałą nr XXI/203/08 z dnia 29 lutego 2008 r. Rada zadecydowała o utworzeniu Zespołu Szkół w Gardnie, w skład którego będą wchodzić Szkoła Podstawowa im. Boh. Westerplatte i Gimnazjum. Powstanie Zespołu Szkół jest równoznaczne ze zwiększeniem liczby uczniów, a to z kolei wiąże się z koniecznością zapewnienia im należytej bazy sportowej.
       W obrębie działki nr 10, na której zlokalizowana jest obecna szkoła podstawowa w Gardnie, Gmina nie posiada swoich gruntów, które mogłyby być wykorzystane pod budowę boiska, dlatego też zachodzi konieczność pozyskania ich w drodze wykupu. W wyniku analizy terenów przyległych do szkoły, uznano, że najbardziej korzystne byłoby zlokalizowanie boiska na niezabudowanej części działki nr 9/1 o powierzchni około 0,5033 ha, która w uchwalonym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, przeznaczona jest pod usługi, a funkcje pomocnicze dla boiska – na działce nr 5 o pow. 0,28 ha, która w studium przeznaczona jest na cele rolne. Obie te działki stanowią własność tej samej osoby fizycznej, która wyraziła zgodę na ich sprzedaż na rzecz Gminy za cenę 1 m2  w wysokości odpowiednio 35 zł i 2,85 zł, co daje wartość łączną w kwocie 184.135,00 zł. Wprawdzie w budżecie Gminy na rok 2008 nie zostały zaplanowane środki na wykup przedmiotowych nieruchomości, niemniej jednak podjęcie uchwały wyrażającej zgodę na ich nabycie, spowoduje możliwość   zlecenia podziału geodezyjnego działki nr 9/1 w celu wydzielenia powierzchni przewidzianej pod boisko. Pozwoli ponadto, w przypadku wystąpienia konieczności posiadania tytułu prawnego do nieruchomości przez Gminę, przed formalnym wykupem, do negocjowania z właścicielką, formy udostępnienia nieruchomości.

Sporządziła:
K.Lamperska