Sesja nr XXIV

UCHWAŁA NR XXIV/236/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 10 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania wysokości i zasad otrzymywania diet przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy - sołtysów.

UCHWAŁA NR XXIV/236/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 10 kwietnia 2008 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania wysokości i zasad otrzymywania diet przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy - sołtysów

Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.  z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055  i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/160/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2007 r.  w sprawie ustalania wysokości i zasad otrzymywania diet przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy – sołtysów wprowadza się zmiany:

 1. w § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
  „4. Miesięczna dieta ulega zmniejszeniu o 50 % w przypadku nieobecności sołtysa na sesji Rady Miejskiej bez względu na liczbę nieobecności w danym miesiącu.”;
 2. § 2 otrzymuje brzmienie:

  „ § 2. 1.Podstawą dokonania zmniejszenia diety jest brak podpisu sołtysa na liście obecności na sesji Rady Miejskiej.

  2. Dieta jest naliczana i wypłacana w terminie do 10 - go dnia miesiąca następującego  po miesiącu rozliczeniowym w kasie Urzędu Miasta i Gminy lub na rachunek bankowy wskazany przez sołtysa.

  3. W miesiącu przerwy w pracy Rady Miejskiej lub w przypadku sesji zwołanej bez udziału sołtysów -sołtysowi przysługuje dieta w wysokości ustalonej w § 1 ust. 1-3.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2008 r.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Uchwała Nr XVII/160/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie ustalania wysokości i zasad otrzymywania diet przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy – sołtysów nie reguluje kwestii:

 • wypłaty diet sołtysom w przypadku nieobecności sołtysa na więcej niż jednej sesji Rady Miejskiej w danym miesiącu,
 • gdy w danym miesiącu sesja nie odbywa się lub w zwołanej sesji sołtysi nie biorą udziału np. sesja nadzwyczajna.

Dla wyeliminowania wątpliwości w powyższych sprawach zasadnym jest doprecyzowanie regulacji uchwały pierwotnej.

Sporządziła:
Krystyna Więch