Sesja nr XXX

UCHWAŁA NR XXX/288/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 18 września 2008 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Gryfino w użyczenie na okres dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 4.

UCHWAŁA NR XXX/288/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 18 września 2008 r.


w sprawie przejęcia przez Gminę Gryfino w użyczenie na okres dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 4.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23,poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz. 1203,  Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przejęcie przez Gminę Gryfino w użyczenie na okres 10 lat, części nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 45/8, o powierzchni 130 m2, położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 4, zarządzanej przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Regalica” w Gryfinie, z przeznaczeniem pod lokalizację placu zabaw.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

U z a s a d n i e n i e

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Regalica” w Gryfinie jest współwłaścicielem, wspólnie z właścicielami lokali mieszkalnych, nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 45/8 o powierzchni ogólnej 1,7980 ha, położonej w Gryfinie  w obrębie ewidencyjnym nr 4, zabudowanej budynkami mieszkalnymi nr 33-39, 41-47,49-55 (ul.A.Asnyka) i nr 13-27 (ul. Z. Krasińskiego). Spółdzielnia jednocześnie sprawuje zarząd nieruchomościami wspólnymi.
W związku z brakiem zorganizowanych miejsc dla dzieci do zabawy na osiedlu „Górny Taras”, występuje konieczność ich zlokalizowania i urządzenia.
W sprawie tej prowadzone były rozmowy z Zarządem Spółdzielni. W wyniku wspólnych uzgodnień ustalono, że dogodnym miejscem na zlokalizowanie placu zabaw jest część wyżej wymienionej działki o powierzchni 130 m2.
Spółdzielnia wyraziła zgodę na oddanie przedmiotowego gruntu Gminie Gryfino  w użyczenie na lat 10, pod warunkiem zakupu i ustawienia urządzeń placu zabaw oraz ich stałej konserwacji, na koszt Gminy. 
Mając na uwadze przewidywany sposób wykorzystania gruntu oraz fakt,  że planowany plac zabaw, podobnie jak te już urządzone, zaspokajać będzie potrzeby dzieci, projekt niniejszej uchwały jest uzasadniony.

Sporządziła:
K.Lamperska