Sesja nr XXX

UCHWAŁA NR XXX/289/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 18 września 2008 r. w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino.

UCHWAŁA NR XXX/289/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 18 września 2008 r.


w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino

Na podstawie art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z 2003 r. Nr 137, poz. 1304; z 2004 r. Nr 69, poz. 624; Nr 109, poz. 1161; Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141; Nr 94, poz. 788; Nr 122, poz. 1020; Nr 131, poz. 1091; Nr 167, poz. 1400; Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043; Nr 208, poz. 1532; Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273; Nr 80, poz. 542; Nr 115, poz. 791; Nr 120, poz. 818; Nr 180, poz. 1280; Nr 181, poz. 1292 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416; Nr 145, poz. 917) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się sieć prowadzonych przez Gminę Gryfino przedszkoli:

 1. Przedszkole Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Gryfinie, ul. Wojska Polskiego 11;
 2. Przedszkole Nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie, ul. Bolesława Krzywoustego 5;
 3. Przedszkole Nr 3 im. Kubusia Puchatka, ul. Zygmunta Krasińskiego 29;
 4. Przedszkole Nr 4 w Gryfinie, ul. Łużycka 24;
 5. Przedszkole Nr 5 w Gryfinie, ul. Stefana Żeromskiego 12.

§ 2. Ustala się sieć prowadzonych przez Gminę Gryfino oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

 1. Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie, ul. Łużycka 22;
 2. Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie, ul. 9 Maja 4;
 3. Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Podróżników Polskich w Gryfinie, ul. Kościuszki 17;
 4. Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy, ul. Gryfińska 19;
 5. Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie, ul. Niepodległości 1;
 6. Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie, ul. Szczecińska 54;
 7. Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Ks. Barnima I w Żabnicy, ul. Długa 20.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

W myśl z art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zadaniem własnym gminy jest zapewnienie warunków spełniania przez dzieci w wieku 6 lat obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Natomiast zgodnie z art. 14a ust. 1 tej ustawy sieć prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ustala rada gminy.
Sieć przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Gryfino, ustalono w taki sposób, aby wszystkie dzieci sześcioletnie zamieszkałe na obszarze gminy miały możliwość spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego jak najbliżej miejsca zamieszkania.

Sporządziła:
Swietłana Sochaj