Sesja nr XXX

UCHWAŁA NR XXX/291/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 18 września 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/257/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2008.

UCHWAŁA NR XXX/291/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 18 września 2008 roku


w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/257/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia  29 maja 2008 roku w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2008

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390; z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875), uchwala się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVI/257/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2008 zmienia się pkt. 6 § 2, który otrzymuje brzmienie:

„10.000 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy) dla Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gardnie z przeznaczeniem na zabytkowy obiekt sakralny  w miejscowości Gardno, w szczególności na prace związane z odprowadzeniem wody deszczowej od murów kościoła.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Projekt uchwały jest przygotowany w związku z wnioskiem Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gardnie o zmianę celu przeznaczenia przyznanej dotacji. Przyznana kwota 10.000 zł jest za niska w porównaniu z kosztami niezbędnymi do remontu dachu. Dlatego niezbędne jest podjęcie niniejszej uchwały Rady Miejskiej, a w konsekwencji podpisanie umowy pomiędzy Gminą Gryfino a Parafią w Gardnie.

Sporządziła:
Barbara Lefik