Sesja nr XXX

UCHWAŁA NR XXX/293/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 18 września 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Gardno – rejon ul. Słonecznej.

UCHWAŁA NR XXX/293/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 18 września 2008r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Gardno – rejon ul. Słonecznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1757) oraz art. 14 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492) uchwala się co następuje:

§ 1.

 1. Postanawia się przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Gardno.
 2. Granice obszaru objętego planem miejscowym przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik graficzny stanowi integralną część uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

 1. PRZEZNACZENIE TERENÓW.
  Stan istniejący użytkowania terenów oraz przyszłe przeznaczenie tych terenów w obszarze przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymaga wnikliwej analizy funkcjonalno-przestrzennej. Na obszarze opracowania planu występują tereny o funkcji rolnej, zabudowy mieszkaniowej i usługowej, zieleni parkowej i działkowej oraz teren cmentarza.

 2. ZASADY OCHRONY i KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO.
  W dotychczas obowiązujących dokumentach planistycznych o charakterze ogólnym brak było stosownych ustaleń zapewniających ochronę ładu przestrzennego. Obszar opracowania w części ma pozostać wolny od zabudowy i w związku z tym wskazane jest ustanowienie zasad zagospodarowania tych terenów. Dla przyszłych terenów inwestycyjnych konieczne jest ustanowienie zasad zabudowy. Rozstrzyganie w tym zakresie w trybie indywidualnych decyzji administracyjnych na części terenu jest, co prawda możliwe, aczkolwiek taki sposób kształtowania przestrzeni nie zapewnia pożądanej spójności podejmowanych decyzji w dłuższym horyzoncie czasowym.

 3. OCHRONA ŚRODOWISKA, PRZYRODY i KRAJOBRAZU KULTUROWEGO.
  Obecny stan prawny w zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego wymaga wprowadzenia do prawa miejscowego szczegółowych ustaleń służących wspomnianej ochronie. W granicach przedmiotowego obszaru wprawdzie nie występują obiekty wymagające szczególnej ochrony, niemniej jednak jakiekolwiek działania inwestycyjne są potencjalnym zagrożeniem dla środowiska naturalnego i tych względów wymagają odpowiednich regulacji prawnych zapisanych w planie miejscowym.

 4. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i ZABYTKÓW.
  W granicach przedmiotowego obszaru występują tereny objęte strefami „W III” ograniczonej ochrony archeologicznej oraz teren objęty strefą „K” ochrony krajobrazu związanego z historycznymi układami cmentarzy.

 5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH.
  Obszar planu obejmuje północno-zachodnią część miejscowości Gardno. Położony jest na północ od drogi wojewódzkiej nr 120 (ul. Żelisławiecka) i na wschód od drogi wojewódzkiej nr 120 (ul. Niepodległości). Teren eksponowany od strony wjazdu z kierunku zachodniego od strony Gryfina jak również od strony wjazdu z kierunku północnego (od strony Szczecina). Sposób ukształtowania panoramy miejscowości z tych dwóch kierunków ma duże znaczenie dla ogólnego wizerunku miejscowości Gardno.
  Zakładane wykorzystanie terenu będzie niewątpliwie związane z jego publiczną penetracją. Zatem analiza zagadnień z zakresu przestrzeni publicznych jest konieczna, a właściwe ukształtowanie tych przestrzeni jest osiągalne jedynie poprzez stosowne ustalenia w planie miejscowym.

 6. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY i ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
  Ustalanie zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania może odbywać się w trybie postępowania administracyjnego na wniosek strony zainteresowanej. Aby było możliwe ustalenie warunków zabudowy lub zlokalizowana inwestycja celu publicznego muszą być spełnione określone przesłanki a samo postępowanie administracyjne, w każdym przypadku, jest tak samo czasochłonne a odpowiedź o możliwości zlokalizowania danej inwestycji uzyskuje się po zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji. Taki stan prawny nie jest sprzyjający inwestowaniu. Indywidualne postępowanie w zakresie ustalania zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania jest wykluczone na terenach oddalonych od istniejącej zabudowy. W sytuacji braku sąsiedztwa terenów zainwestowanych, brak planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w tym rejonie skutkowałoby poważnym zahamowaniem inwestowania na działkach nie graniczących z nieruchomościami zabudowanymi. Granicami opracowania objęto również boisko sportowe, tereny istniejącej zieleni parkowej, działkowej i nie funkcjonującego cmentarza.
  Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwoli na kształtowanie zabudowy w sposób zapewniający zachowanie ładu przestrzennego oraz zasad zrównoważonego rozwoju, co w sytuacji rozstrzygania o zagospodarowaniu terenów w trybie administracyjnych decyzji nie zawsze jest możliwe.

 7. ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ.
  Obsługa komunikacyjna w oparciu o istniejące drogi wojewódzkie Nr 119 i 120 i drogi wewnętrzne. Elementem opracowania będą także uzupełniające rozwiązania obsługi komunikacyjnej.

 8. ZASADY OBSŁUGI INŻYNIERYJNEJ.
  Przedmiotowy plan miejscowy umożliwi kompleksowe zbilansowanie potrzeb w zakresie mediów na obszarze objętym opracowaniem, pozwoli także na wskazanie docelowych rozwiązań w tym zakresie.

 9. SPOSOBY i TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW.
  Zagospodarowywanie terenów zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu miejscowego jest procesem długotrwałym i uzależnionym od wielu czynników. Dlatego też, mając na uwadze zachowanie ciągłości w kształtowaniu ładu przestrzennego także w okresie przejściowym, w niniejszym planie zostaną ustalone sposoby tymczasowego zagospodarowania terenów.

 10. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA NALICZENIU OPŁATY PLANISTYCZNEJ.
  Zgodnie z określonymi w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino” można założyć, że część terenów objętych niniejszym planem miejscowym zyska na wartości z tytułu zmiany przeznaczenia. W związku z tym, w przypadku wtórnego obrotu nieruchomościami w przeciągu pięciu lat od uchwalenia planu, istnieje prawdopodobieństwo pozyskania przez gminę Gryfino tzw. renty planistycznej.

sporządziła:
Helena Bobrowicz