Sesja nr XXX

UCHWAŁA NR XXX/300/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 18 września 2008 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Władysława Pielechowskiego na Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

UCHWAŁA NR XXX/300/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 18 września 2008 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi Władysława Pielechowskiego na Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524, Nr 64, poz. 565) uchwala się co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi złożonej przez Władysława Pielechowskiego na zaniedbanie, nienależyte wykonywanie zadań, naruszenie praworządności i interesów Skarżącego i społeczności lokalnej oraz biurokratyczne załatwianie spraw przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, Rada Miejska w Gryfinie uznaje skargę za niezasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Na wstępie należy zauważyć, że przedmiotem skargi jest kwestionowana przez skarżącego działalność spółki PUK Sp. z o.o. polegająca na pobieraniu zawyżonych opłat za świadczone usługi w zakresie utrzymania w czystości i porządku w Gminie. Przedmiotem opinii Komisji nie jest stwierdzenie prawidłowości czy też nieprawidłowości działań Spółki w tym zakresie a jedynie zasadności skargi na działanie Burmistrza. Rozpatrując skargę, Komisja miała na uwadze, że PUK Sp. z o.o. jest odrębnym podmiotem prawnym, działającym w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych a nie ustawy o samorządzie gminnym, czego nie zmienia fakt wykonywania przez Spółkę zadań własnych Gminy. Są to jednak zadania powierzone przez Gminę a nie wykonywane na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących.
Burmistrz jako pełniący obowiązki Zgromadzenia Wspólników sprawuje nadzór właścicielski nad funkcjonowaniem Spółki a ponadto pilnuje wykonywania obowiązków wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie.
Biorąc pod uwagę kompetencje Burmistrza w zakresie wykonywania obowiązków w obu przypadkach należy stwierdzić, że ograniczają się one do zwrócenia się do organu nadzorczego w stosunku do Spółki, czyli do Rady Nadzorczej o sprawdzenie działalności Spółki we wskazanym zakresie w chwili podjęcia wiadomości o możliwych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Spółki.
Tak więc, aby uznać skargę za zasadną należałoby stwierdzić, że Burmistrz miał wiedzę, co do ewentualnych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Spółki, w tym przypadku, co do naliczania zawyżonych stawek za wywóz nieczystości stałych ze zbiorników bezodpływowych.
Skarżący nie wskazuje na fakty, które uzasadniałyby twierdzenie, że Burmistrz takową wiedzę posiadał i nie podjął przewidzianych prawem działań. W związku z powyższym brak jest merytorycznych przesłanek do stwierdzenia, że Burmistrz zaniedbał swoje obowiązki w powyższym zakresie, tym samym brak jest przesłanek do uznania skargi za zasadną.

Jednocześnie Komisja wskazuje na fakt, że powyższa opinia nie odnosi się do zasadności kwestionowania przez skarżącego stawki opłat. To zagadnienie powinno stać się przedmiotem odrębnego postępowania wyjaśniającego.

Ponadto Komisja wskazuje na fakt, że PUK Sp. z o.o. jest odrębnym podmiotem prawnym niż Gmina, świadczącym swoje usługi w oparciu o zawarte z klientami umowy. Dlatego też ewentualne roszczenia o charakterze majątkowym powinny być kierowane na drogę postępowania sądowego przeciwko Spółce a nie Gminie. Gmina odpowiada swoim majątkiem za działania Spółki tylko w takim zakresie, jaki wynika to ze stosunku właścicielskiego.

Biorąc pod uwagę powyższą argumentację wniesioną skargę uznać należy za bezzasadną. Powinna ona jednak stanowić podstawę do zainicjowania przez Burmistrza czynności sprawdzających, zmierzających do ustalenia, czy zarzuty naruszenia prawa w działalności spółki komunalnej, znajdujące wyraz w treści skargi znajdują potwierdzenie w rzeczywistości. W przypadku ich potwierdzenia podjęcia działań zmierzających do zmiany stanu rzeczy w ramach przysługujących Burmistrzowi jako organowi wykonawczemu Gminy wobec Spółki kompetencji.
 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Magdalena Chmura-Nycz