Sesja nr XXX

UCHWAŁA NR XXX/286/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 18 września 2008 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/225/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 kwietnia 2008 r.

UCHWAŁA NR XXX/286/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 18 września 2008 r.


w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/225/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 kwietnia 2008 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz.1203,Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art.13 ust. 1, art. 37 ust. 1 i 4 art.40 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XXIV/225/08 z dnia 10 kwietnia 2008 r., w sprawie przeznaczenia do oddania w najem na okres 10 lat, w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego, obiektów użytkowych po byłym sanatorium w Nowym Czarnowie, położonych na działce nr 257/24, z przeznaczeniem na cele komercyjne, z możliwością zawarcia bez przetargu, na okres 10 lat umów dzierżawy gruntu, stanowiącego część działki nr 257/24, z przeznaczeniem na cele parkingowe.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

U z a s a d n i e n i e

Uchwałą Nr XXIV/225/08 z dnia 10 kwietnia 2008 r. Rada Miejska w Gryfinie przeznaczyła do oddania w najem na okres 10 lat, w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego, obiekty użytkowe po byłym sanatorium w Nowym Czarnowie, położone na działce nr 257/24, z przeznaczeniem na cele komercyjne, z możliwością zawarcia bez przetargu na okres 10 lat, umów dzierżawy gruntu stanowiącego część działki nr 257/24, z przeznaczeniem na cele parkingowe. Cenę wywoławczą odstępnego do przetargu ustalono w wysokości 5 000,00 zł za każdy pawilon.
Na dzień 04.07.2008 r. wyznaczono termin I przetargu na opłatę odstępnego za najem lokali na okres 10 lat. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku chętnych.
W dniu 29 lutego 2008 r. Rada Miejska w Gryfinie, podjęła Uchwałę Nr XXI/194/08, w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Gminy Gryfino. Uchwała weszła w życie 30 kwietnia 2008r.
W związku z powyższym zasadnym jest uchylenie w/w uchwały i rozważenie możliwości przeznaczenia obiektów do najmu na okres 10 lat, na cel komercyjny, w drodze bezprzetargowej, po zaopiniowaniu pozytywnie propozycji przez Stałe Komisje Rady Miejskiej, zgodnie z par. 2 i 3 cytowanej uchwały z dnia 29 lutego 2008 r.

Sporządziła:
S. Barticzka.