Sesja nr XXX

UCHWAŁA NR XXX/292/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 18 września 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach Wełtyń, Gardno, Chwarstnica, Wirów, Wełtyń II – Jezioro Wełtyń.

UCHWAŁA NR XXX/292/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 18 września 2008r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach Wełtyń, Gardno, Chwarstnica, Wirów, Wełtyń II – Jezioro Wełtyń

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1757) oraz art. 14 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492) uchwala się co następuje:

§ 1

 1. Postanawia się przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach: Wełtyń, Gardno, Chwarstnica, Wirów, Wełtyń II oraz do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – rejon wsi Wełtyń, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie nr XIV/195/03 z dnia 30 października 2003 r (publikacja: Dz.U.W.Z. Nr 108 z dnia 27 listopada 2003 r, poz. 1821) i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, obejmującego teren położony przy ul. Polnej w obrębie Wełtyń, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie nr XIV/194/03 z dnia 30 października 2003 r. – (publikacja: Dz.U.W.Z. Nr 106 z dnia 24 listopada 2003 r, poz. 1796).

 2. Granice obszaru objętego planem miejscowym przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik graficzny stanowi integralną część uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

 1. PRZEZNACZENIE TERENÓW.
  Stan istniejący użytkowania terenów oraz przyszłe przeznaczenie tych terenów w obszarze przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymaga wnikliwej analizy funkcjonalno-przestrzennej. Na obszarze opracowania planu znajduje się Jezioro Wełtyń z jego otoczeniem w którym występują tereny o funkcji rekreacyjnej, rolnej i leśnej oraz zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

 2. ZASADY OCHRONY i KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO.
  W dotychczas obowiązujących dokumentach planistycznych o charakterze ogólnym brak było stosownych ustaleń zapewniających ochronę ładu przestrzennego. Obszar opracowania w części jest wolny od zabudowy i w związku z tym wskazane jest ustanowienie zasad zabudowy przyszłych terenów inwestycyjnych. Rozstrzyganie w tym zakresie w trybie indywidualnych decyzji administracyjnych na części terenu jest, co prawda, możliwe aczkolwiek taki sposób kształtowania przestrzeni nie zapewnia pożądanej spójności podejmowanych decyzji w dłuższym horyzoncie czasowym. Na części terenów, głównie z braku sąsiedztwa zabudowy nie jest możliwe lokalizowanie inwestycji. Ponadto, w kontekście obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 – Jeziora Wełtyńskie ustalenie zasad kształtowania ładu przestrzennego wydaje się ze wszech miar konieczne.

 3. OCHRONA ŚRODOWISKA, PRZYRODY i KRAJOBRAZU KULTUROWEGO.
  Obecny stan prawny w zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego wymaga wprowadzenia do prawa miejscowego szczegółowych ustaleń służących wspomnianej ochronie. W granicach przedmiotowego obszaru opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znajduje się obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 – Jeziora Wełtyńskie, Użytek Ekologiczny „Siecino”, Rezerwat „Storczykowe Łąki” oraz elementy cennego drzewostanu. Dlatego, jakiekolwiek działania inwestycyjne są potencjalnym zagrożeniem dla środowiska naturalnego i tych względów wymagają odpowiednich regulacji prawnych zapisanych w planie miejscowym. Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino dla części terenów będzie ustalony całkowity zakaz zabudowy.

 4. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i ZABYTKÓW.
  W granicach przedmiotowego obszaru nie występują obiekty objęte opieką konserwatorską. Występują natomiast tereny objęte strefami „W II” częściowej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej oraz tereny objęte strefą „W III” ograniczonej ochrony archeologicznej.

 5. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH.
  Obszar wyznaczony do opracowania planu obejmuje Jezioro Wełtyń, wyspy oraz tereny wokół jeziora. Począwszy od okolic skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 120 - ul. Gryfińskiej z ul. Polną w miejscowości Wełtyń obszar opracowania od wschodu obejmuje część terenów w obrębie Gardno, od południowego wschodu wchodzi w obręb Chwarstnica, od południowego zachodu obejmuje część obrębu Wirów, od zachodu obejmuje część obrębu Wełtyń II i obrębu Wełtyń.
  Zakładane wykorzystanie terenu będzie niewątpliwie związane z jego publiczną penetracją. Zatem analiza zagadnień z zakresu przestrzeni publicznych jest konieczna, a właściwe ukształtowanie tych przestrzeni jest osiągalne jedynie poprzez stosowne ustalenia w planie miejscowym.

 6. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY i ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
  Ustalanie zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania może odbywać się w trybie postępowania administracyjnego na wniosek strony zainteresowanej. Aby było możliwe ustalenie warunków zabudowy lub zlokalizowana inwestycja celu publicznego muszą być spełnione określone przesłanki a samo postępowanie administracyjne, w każdym przypadku, jest tak samo czasochłonne a odpowiedź o możliwości zlokalizowania danej inwestycji uzyskuje się po zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji. Taki stan prawny nie jest sprzyjający inwestowaniu. Indywidualne postępowanie w zakresie ustalania zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania jest wykluczone na terenach oddalonych od istniejącej zabudowy. W sytuacji braku sąsiedztwa terenów zainwestowanych, brak planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w tym rejonie skutkowałoby poważnym zahamowaniem inwestowania na działkach nie graniczących z nieruchomościami zabudowanymi. Opracowaniem objęta będzie część terenów dla których obowiązują mpzp tj. dla rejonu wsi Wełtyń i obejmujący teren położony przy ul. Polnej w obrębie Wełtyń. Taki zakres ma umożliwić realizacje inwestycji zgodnie z aktualnym potrzebami. Granicami opracowania objęto również grunty rolne i leśne dla których ustalony będzie całkowity zakaz zabudowy.
  Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwoli na kształtowanie zabudowy w sposób zapewniający zachowanie ładu przestrzennego oraz zasad zrównoważonego rozwoju, co w sytuacji rozstrzygania o zagospodarowaniu terenów w trybie administracyjnych decyzji nie zawsze jest możliwe.

 7. ZASADY SCALANIA i PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI.
  W obszarze występuje podział nieruchomości, który w przypadku jego zachowania utrudniłby racjonalne rozwiązania przestrzenne. Zatem konieczne będą scalenia oraz ustalenia dotyczące innego sposobu podziału nieruchomości.

 8. ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ.
  Opracowanie nowego układu komunikacyjnego a także uzupełniające rozwiązania obsługi komunikacyjnej będą elementem opracowania.

 9. ZASADY OBSŁUGI INŻYNIERYJNEJ.
  Przedmiotowy plan miejscowy umożliwi kompleksowe zbilansowanie potrzeb w zakresie mediów na obszarze objętym opracowaniem, pozwoli także na wskazanie docelowych rozwiązań w tym zakresie.

 10. SPOSOBY i TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW.
  Zagospodarowywanie terenów zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu miejscowego jest procesem długotrwałym i uzależnionym od wielu czynników. Dlatego też, mając na uwadze zachowanie ciągłości w kształtowaniu ładu przestrzennego także w okresie przejściowym, w niniejszym planie zostaną ustalone sposoby tymczasowego zagospodarowania terenów.

 11. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA NALICZENIU OPŁATY PLANISTYCZNEJ ORAZ OBNIŻENIE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI
  Zgodnie z określonymi w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino” można założyć, że część terenów objętych niniejszym planem miejscowym zyska na wartości z tytułu zmiany przeznaczenia. W związku z tym, w przypadku wtórnego obrotu nieruchomościami w przeciągu pięciu lat od uchwalenia planu, istnieje prawdopodobieństwo pozyskania przez gminę Gryfino tzw. renty planistycznej. Można także założyć, że wartość niektórych nieruchomość ulegnie obniżeniu, co może skutkować przeprowadzeniem postępowań odszkodowawczych.
  Wysokość odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości oraz wysokość opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem planu miejscowego, ustala się na dzień jej sprzedaży.

sporządziła:
Helena Bobrowicz