Sesja nr XXX

UCHWAŁA NR XXX/290/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 18 września 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/73/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino.

UCHWAŁA NR XXX/290/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 18 września 2008 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr VI/73/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino

Na podstawie art. 17 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z 2003 r. Nr 137, poz. 1304; z 2004 r. Nr 69, poz. 624; Nr 109, poz. 1161; Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141; Nr 94, poz. 788; Nr 122, poz. 1020; Nr 131, poz. 1091; Nr 167, poz. 1400; Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043; Nr 208, poz. 1532; Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273; Nr 80, poz. 542; Nr 115, poz. 791; Nr 120, poz. 818; Nr 180, poz. 1280; Nr 181, poz. 1292 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416; Nr 145, poz. 917) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218), po uzyskaniu pozytywnej opinii Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VI/73/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino wprowadza się następującą zmianę - § 2 otrzymuje brzmienie:
„Granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino określają:

  1. uchwała Nr VI/66/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie, ul. Łużycka 22 oraz określenia jej obwodu;
  2. uchwała Nr VI/67/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt.ż.w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie, ul. 9-go Maja 4 oraz określenia jej obwodu;
  3. uchwała Nr VI/68/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryfinie, ul. Kościuszki 17 oraz określenia jej obwodu;
  4. uchwała Nr XXI/198/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy;
  5. uchwała Nr XXI/201/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie;
  6. uchwała Nr VI/70/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Radziszewie oraz określenia jej obwodu;
  7. uchwała Nr VI/69/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Żabnicy oraz określenia jej obwodu.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2008 r.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 17 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) rada gminy ustala plan sieci publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez gminę, oraz określa granice ich obwodów, po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty.
Uchwała w powyższej sprawie była podjęta przez Radę Miejską w Gryfinie w dniu 3 marca 1999 r. Natomiast w dniu 29 lutego 2008 r. Rada Miejska w Gryfinie podjęła uchwały zmieniające z dniem 1 września 2008 r. obwody Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy oraz Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie. Zmiana dotyczyła wyłączenia miejscowości Parsówek z obwodu Szkoły Podstawowej w Chwarstnicy, a następnie włączenia tej miejscowości w obwód Szkoły Podstawowej w Gardnie.
Zachodniopomorski Kurator Oświaty postanowieniem z dnia 1 lipca 2008 r. pozytywnie zaopiniował proponowaną zmianę granic obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino.

Sporządziła:
Swietłana Sochaj