Sesja nr XXX

UCHWAŁA NR XXX/295/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 18 września 2008r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.

UCHWAŁA NR XXX/295/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 18 września 2008r.


w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 14 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173  poz. 1218) oraz art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 43, poz. 277, Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981, Nr 165, Nr 1170; z 2008r. Nr 86, poz. 521), uchwala się, co następuje:

§1. Przekazuje się z dochodów własnych Gminy Gryfino środki finansowe dla Policji w wysokości 5.500 zł na Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na zakup niezbędnych towarów i usług dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie tj. na zakup videorejestratora.

§2. Środki finansowe, o których mowa w §1 zostaną przekazane ze środków budżetu na 2008r.

§3. Warunki przekazania środków finansowych określi porozumienie zawarte przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

U Z A S A D N I E N I E

Niniejsza uchwała dotyczy wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu videorejestratora.
Zgodnie z zapisem ustawy o samorządzie gminnym zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, między innymi sprawy dotyczące porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. I zapisem ustawy o Policji jednostki samorządu terytorialnego mogą uczestniczyć w pokrywaniu kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a także zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług.
W ślad za tym zostanie podpisanie porozumienie, pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Gryfino a Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie, które określi warunki przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie.

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk