Sesja nr XXX

UCHWAŁA NR XXX/294/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 18 września 2008 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Gryfino.

UCHWAŁA NR XXX/294/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 18 września 2008 r.


w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Gryfino

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218/ oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115, Nr 23 poz. 136, Nr 192 poz. 1381; z 2008 r. Nr 54 poz. 1326/ po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu w Gryfinie, uchwala się co następuje:

§ 1. Zaliczyć do kategorii dróg gminnych, drogi powiatowe w mieście Gryfino o następującym przebiegu:

  1. ul. Kościelna – od ul. 1 Maja do ul. Adama Rapackiego,
  2. ul. Henryka Sienkiewicza – od ul. 9 Maja do ul. Zygmunta Krasińskiego,
  3. ul. Adama Rapackiego – od ul. Kościelnej do ul. Bolesława Chrobrego,
  4. ul. Tadeusza Kościuszki – od ul. Bolesława Chrobrego do ul. Nadodrzańskiej,
  5. ul. Pionierów – od ul. Szczecińskiej do ul. Sprzymierzonych,
  6. ul. Słowiańska – od ul. Bolesława Chrobrego do ul. 1 Maja.

§ 2. Zaliczenie ulic wymienionych w § 1 do kategorii dróg gminnych następuje z mocą od 1 stycznia 2009 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 18 września 2008 roku w sprawie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Gryfino. Do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych. Przedmiotowe drogi powiatowe spełniają powyższe warunki a dodatkowym argumentem przemawiającym za zakwalifikowaniem tych dróg do kategorii dróg gminnych jest pozytywna opinia Zarządu Powiatu z dnia 26.03.2008 r. oraz 16.04.2008 r., zgodnie z art. 7 ust. 2 i art. 7a ust. 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.

Sporządził:
Mariusz Andrusewicz