Uchwały podjęte w roku 2008

UCHWAŁA NR XXXII/325/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego, położonego w obrębie ewidencyjnym Gardno.

UCHWAŁA NR XXXII/325/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 6 listopada 2008 roku


w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego, położonego w obrębie ewidencyjnym Gardno.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111 ) oraz art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601; z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 59, poz.369) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokal użytkowy ( po byłej kotłowni) o powierzchni 211,60 m2 w budynku przy ul. Niepodległości 7,9,11 – klatka nr 7 w Gardnie wraz z udziałami 437/10000 części w urządzeniach i częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 52/18 o ogólnej powierzchni 0,1578 ha.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

U z a s a d n i e n i e

Gmina Gryfino jest właścicielem lokalu po byłej kotłowni, składającego się z jednej izby o powierzchni użytkowej 211,60 m2, położonego w budynku wielolokalowym w Gardnie przy ul. Niepodległości 7,9 ,11 – klatka nr 7. 
Lokal od dłuższego czasu nie wykorzystywany jest na kotłownię pomimo, że wcześniej spełniał taką funkcję. Nadal winien stanowić kotłownię obsługującą w/w budynek.  Dla terenu przedmiotowej działki brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości sprzedawane są, poza wyjątkami wskazanymi przez ustawę w drodze przetargu, który zgodnie z art. 40 tej ustawy, może mieć formę przetargu ustnego nieograniczonego lub ograniczonego i przetargu pisemnego nieograniczonego lub ograniczonego, przy czym przetarg ustny ma na celu uzyskanie najwyższej ceny a przetarg pisemny – wybór najkorzystniejszej oferty.
W tym przypadku brak jest przesłanek do zastosowania formy przetargu ograniczonego, w związku z powyższym proponuję przeznaczyć nieruchomość do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Uzyskane ze sprzedaży środki finansowe zwiększą dochody Gminy w 2009 roku.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec