Uchwały podjęte w roku 2008

UCHWAŁA NR XXXII/328/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW.

UCHWAŁA NR XXXII/328/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 6 listopada 2008r.


w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit c ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111), oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218), uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do kwoty 3.000.000 zł (słownie: trzy milionów złotych) na współfinansowanie zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej Krzypnica – ujęcie Tywa”, której spłata nastąpi w latach 2009-2014r.

§ 2. Spłata pożyczki sfinansowana zostanie z dochodów własnych Gminy Gryfino.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

U Z A S A D N I E N I E

W związku z przygotowywaniem wniosku o uzyskanie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zasadne jest podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie, co jest zgodne z wymogami WFOŚiGW z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej Krzypnica – ujęcie Tywa”:
- pożyczka w wysokości – 3.000.000 zł
- dotacja – 500.000 zł
- środki własne – 700.000 zł
- wartość całkowita zadania, objęta wnioskiem – 4.200.000 zł. – koszt inwestycji + nadzór inwestorski

Okres spłaty pożyczki – 5 lat.
Spłata pożyczki – kwartalnie, na koniec kwartału.
Spłata odsetek – miesięcznie.
Spłata kapitału (rocznie) – 600.000 zł.
Pożyczka zostanie udzielona na preferencyjnych warunkach z możliwością umorzenia do 30% jej wartości.
Do wyliczenia odsetek od pożyczki przyjęto 4,2 %.
Całkowity koszt pożyczki – 3 331 245 zł.
Odsetki – 331.245 zł.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz