Uchwały podjęte w roku 2008

UCHWAŁA NR XXXII/310/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/372/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 października 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Gryfino.

UCHWAŁA NR XXXII/310/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 6 listopada  2008 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/372/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 października 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Gryfino.

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 roku Nr 121 poz. 844 ze zmianami w roku 2005: Dz.U. Nr 143 poz. 1199, w roku 2006: Dz.U. Nr 220. poz. 1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1828, Nr 251 poz. 1847; z 2008 roku Nr 93 poz. 585, Nr 116 poz. 730), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009 roku (M.P. Nr 59 poz. 531) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 13 października 2008 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2009 roku (M.P. Nr  78 poz. 692)  uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/372/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 października 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Gryfino (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 85 poz. 1565 z .; z 2007 roku Nr 124 poz. 2430 i z 2008 roku Nr 31 poz. 583) wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik Nr 1 do ww. uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

Liczba osi i
dopuszczalna masa
całkowita (w tonach)
Stawka podatku (w złotych)
nie mniej
niż
mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem  pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
1 2 3 4

Dwie osie

12 13 0   116,00
13 14   116,00   318,00
14 15   318,00   446,00
15

 

  446,00 1.010,00

Trzy osie

12 17   116,00 200,00
17 19   200,00 410,00
19 21   410,00 532,00
21 23   532,00   818,00
23

 

  818,00 1.270,00

Cztery osie i więcej

12 25   532,00 538,00
25 27   538,00 840,00
27 29 840,00 1.334,00
29

 

1.334,00 1.976,00

 

Załącznik Nr 2 do ww. uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu
pojazdów: ciągnik siodłowy

+ naczepa, ciągnik
balastowy + przyczepa
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12 18 0    32,00
18 25   214,00   388,00
25 31   452,00   742,00
31   1.138,00 1.562,00

Trzy osie

12 40 1.004,00 1.388,00
40

 

1.388,00 2.054,00

 

Załącznikowi Nr 3 do ww. uchwały nadaje się następujące brzmienie:

 Liczba osi i dopuszczalna  masa całkowita zespołu  pojazdów:

naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)

 Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 2 3 4
Jedna oś
12 18 0 22,00
18 25 144,00 258,00
25

 

258,00 454,00
Dwie osie
12 28 170,00 250,00
28 33 494,00 686,00
33 38 686,00 1.040,00
38

 

926,00 1.370,00
Trzy osie
12 38 546,00 760,00
38

 

760,00 1.032,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. z mocą obowiązującą od dnia  1 stycznia 2009 roku.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zmiana powyższej uchwały jest zgodna z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 roku Nr 121 poz. 844 ze zmianami).
Proponuje się obniżenie stawek podatku od środków transportowych ustalonych w załączniku. Powyższe stawki obniżono średnio o 15% w stosunku do stanu na dzień dzisiejszy. Proponowane stawki są niewiele wyższe od stawek minimalnych określonych przez Ministra Finansów w Obwieszczeniu z dnia 13 października 2008 roku. Wynika to z faktu, iż dla celów przejrzystości zaproponowano kwoty zaokrąglone do pełnych złotych oraz do liczb parzystych. Przypomnieć należy, iż podatek od środków transportowych jest płacony w dwóch ratach a zatem wystąpiła konieczność wprowadzenia kwot będących liczbami parzystymi.
Skutki finansowe wprowadzenia powyższych stawek podatkowych wynoszą około 18.000 zł:

  1. przewidywane dochody za środki transportu określone w załącznikach w roku 2008 mogą wynieść 201.653 zł;

  2. przewidywane dochody za środki transportu określone w załącznikach w roku 2009 mogą wynieść 183.656 zł.

W Gminie Gryfino jest zarejestrowanych 215 środków transportowych opodatkowanych stawkami ustalonymi załącznikami Nr 1 – 3 (stan na dzień 30 września 2008 roku).
Należy stwierdzić, iż powyższe stawki będą jednymi z najniższych w Polsce a co za tym idzie mogą zwiększyć możliwości konkurencyjności gminy w pozyskiwaniu inwestorów oraz podatników podatku od środków transportowych.

Sporządził:
Krystian Kosiński