Uchwały podjęte w roku 2008

UCHWAŁA NR XXXII/308/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz obecnego użytkownika wieczystego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino.

UCHWAŁA NR XXXII/308/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 6 listopada 2008 r.


w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz obecnego użytkownika wieczystego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806;  z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r.  Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 Nr 180, poz. 1111) oraz art. 32 ust.1 i art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz. 1459;z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601; z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 59, poz. 369) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 22/11 o powierzchni 0,9262 ha, położonej
w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino (ul. Pomorska), na rzecz obecnego użytkownika wieczystego tej nieruchomości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

U z a s a d n i e n i e

Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 21/11 o powierzchni  0,9262 ha, położona w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino (ul. Pomorska)  stanowi własność Gminy Gryfino. Aktualnym użytkownikiem wieczystym nieruchomości oraz właścicielem znajdujących się na niej zabudowań, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, jest Spółka z o.o. Müsing z siedzibą  w Szczecinie przy ul. Sanatoryjnej nr 8, która nabyła nieruchomość od Szczecińskiej Centrali Materiałów Budowlanych S.A, umową sprzedaży spisaną aktem notarialnym nr 7846/2008 z dnia 10.07.2008 r. Spółka, jako wieczysty użytkownik, wystąpiła z wnioskiem o nabycie gruntu na własność w drodze bezprzetargowej.
Zgodnie z art. 32 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu, w drodze bezprzetargowej.
W związku z powyższym oraz biorąc pod uwagę fakt, że środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości przyczynią się do zasilenia budżetu Gminy, zbycie nieruchomości należy uznać za uzasadnione.

Sporządziła:
K.Lamperska