Uchwały podjęte w roku 2008

UCHWAŁA NR XXXII/312/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2009.

UCHWAŁA NR XXXII/312/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 6 listopada 2008 roku


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2009.

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 roku Nr 136 poz. 969, ze zmianami: z 2005 roku: Dz.U. Nr 143 poz. 1199, z roku 2006: Dz.U. Nr 191 poz. 1412, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1825, z roku 2007: Dz.U. Nr 109 poz. 747; z 2008 roku: Nr 116 poz. 730) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 roku (M.P. Nr 81 poz. 717) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się średnią cenę żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino w kwocie 30 zł za 1 q.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVI/138/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2008.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 roku

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Dnia 17 października 2008 roku Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, iż średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 roku wynosiła 55,80 zł za 1 q. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym stanowi, iż podatek rolny oblicza się wg średniej ceny skupu żyta ogłaszanej przez Prezesa GUS. Rada gminy może, w myśl art. 6 ust. 3 ww. ustawy obniżyć powyższą cenę. W roku 2008 obowiązywała stawka podatku rolnego wg średniej ceny skupu żyta, która wynosiła 30 zł.
Propozycja obniżenia średniej ceny skupu żyta z 55,80 zł na 30 zł za 1 q żyta powoduje, iż cena powyższa w Gminie Gryfino nie zmienia się. Stanowi to kontynuację stabilnej polityki podatkowej polegającej na niezmienianiu stawek podatkowych w większości podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Gryfino.
Niepodjęcie proponowanej uchwały może spowodować, iż obciążenia w podatku rolnym mogłyby wzrosnąć średnio o 186 %. Oznaczałoby to znaczny wzrost obciążeń podatkowych dla właścicieli użytków rolnych. W związku z powyższym proponuje się podjęcie uchwały, która ustalałaby cenę skupu żyta obowiązującej na obszarze Gminy Gryfino w kwocie 30 zł za q.

Wyszczególnienie  Wg proponowanej w uchwale ceny skupu żyta  Wg ogłoszenia Prezesa GUS z 17.10.2006 roku
Cena skupu żyta 30,00 zł/1 q   55,80 zł/1 q
Użytki rolne o powierzchni
do 1 ha fiz.
 150,00 zł  279,00 zł
Użytki rolne o powierzchni
powyżej 1 ha fiz.
lub przeliczeniowego
75,00 zł 139,50 zł

Stawkę podatku rolnego w przypadku użytków rolnych o powierzchni do 1 ha fizycznego ustala się w następujący sposób:
średnia cena skupu żyta za 1 q x 5 q
Stawkę podatku rolnego dla gospodarstw rolnych oblicza się w następujący sposób:
średnia cena skupu żyta za 1 q x 2,5 q

WYSZCZEGÓLNIENIE  ZMIANA W STAWCE PODATKU ROLNEGO W PRZYPADKU PODJĘCIA UCHWAŁY W STOSUNKU DO STAWKI NA ROK 2008  ZMIANA W STAWCE PODATKU ROLNEGO W PRZYPADKU NIEPODJĘCIA UCHWAŁY W STOSUNKU DO STAWKI NA ROK 2008
Użytki rolne o powierzchni do 1 ha fizycznego   + 0% + 189%
Gospodarstwa rolne  + 0%  + 189%

SYMULACJA WPŁYWÓW ORAZ SKUTKI OBNIŻENIA ŚREDNIEJ CENY SKUPU ŻYTA

  PODSTAWA OPODATKOWANIA  WPŁYWY WG PROPONOWANEJ STAWKI WPŁYWY WG ŚREDNIEJ CENY OGŁOSZONEJ PRZEZ PREZESA GUS
Użytki rolne poniżej 1 ha 237,8345 ha 33.675 zł  66.356 zł
Gospodarstwa rolne 12.297,656 ha 922.324 zł 1.715.523 zł
     955.999 zł 1.781.879 zł

Skutki obniżenia średniej ceny skupu żyta z ceny ogłoszonej przez Prezesa GUS do ceny proponowanej w projekcie uchwały wynoszą 825.880 zł.

Sporządził:
Krystian Kosiński