Uchwały podjęte w roku 2008

UCHWAŁA NR XXXII/307/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń, ul. Niepodległości.

UCHWAŁA NR XXXII/307/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 6 listopada 2008 r.


w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń, ul. Niepodległości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806;  z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218;  z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 37 ust.1 i art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz.2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601; z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 59, poz. 369)  - uchwala się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość niezabudowaną, położoną w obrębie ewidencyjnym Wełtyń, ul. Niepodległości, oznaczoną numerem działki 205/5 o pow. 1168 m2, pod zabudowę mieszkaniowo-usługową w zabudowie jednorodzinnej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Traci moc uchwała nr VI/76/99 z dnia 3 marca 1999 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – rejon wsi Wełtyń, zatwierdzoną uchwałą Rady Miejskiej  w Gryfinie nr XIV/195/03 z dnia 30 października 2003 r., działka gminna nr 205/5 o pow. 1168 m2, położona w obrębie ewidencyjnym Wełtyń, położona jest w jednostce bilansowej oznaczonej symbolem 27 MNjw/U posiadającej zapis: tereny elementarne przeznaczone na funkcję podstawową mieszkaniowo-usługową w zabudowie jednorodzinnej o cechach przestrzennych zabudowy zagrodowej.
Działka nr 205/4 o pow. 1381 m2 zabudowana budynkiem gospodarczym, położona w obrębie Wełtyń, uchwałą Nr VI/76/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia  3 marca 1999 r. przeznaczona została do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Przed wyznaczonym na dzień 3.09.1999 r. terminem przetargu zgłosił się spadkobierca właścicieli budynku gospodarczego i złożył wniosek o przyznanie prawa własności terenu pod budynkiem, który wchodził w skład gospodarstwa rolnego rodziców.
Wobec powyższego przetarg na sprzedaż działki nie odbył się i w celu realizacji złożonego wniosku zlecono podział geodezyjny terenu.
W związku ze zmianą numeru ewidencyjnego działki oraz jej powierzchni jak również opracowaniem nowego planu miejscowego dla tego terenu, proponuję przeznaczyć działkę nr 205/5 do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na cel zgodny z planem i jednocześnie uchylić uchwałę nr VI/76/99 z dnia 3 marca 1999 r.
Uzyskane ze sprzedaży środki finansowe zwiększą dochody Gminy w roku 2009.
 

Sporządziła:
J. Woldańska