Uchwały podjęte w roku 2008

UCHWAŁA NR XXXII/323/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Gryfino.

UCHWAŁA NR XXXII/323/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 6 listopada 2008 r.


w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Gryfino

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, z 2003 r. Nr 214 poz. 1806, Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 153 poz. 1271, Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 90 ust. 1 i ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z 2003 r. Nr 137, poz. 1304; z 2004 r. Nr 69, poz. 624; Nr 109, poz. 1161; Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141; Nr 94, poz. 788; Nr 122, poz. 1020; Nr 131, poz. 1091; Nr 167, poz. 1400; Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043; Nr 208, poz. 1532; Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273; Nr 80, poz. 542; Nr 115, poz. 791; Nr 120, poz. 818; Nr 181, poz. 1292; Nr 180, poz. 1280, Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917) uchwala się, co następuje:

§ 1 Uchwała ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Gryfino przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego.

§ 2.

 1. Osoba prawna lub fizyczna prowadząca na terenie Gminy Gryfino wychowanie przedszkolne, o którym mowa w § 1 otrzymuje z budżetu Gminy Gryfino dotację.
 2. Dotację udziela się na wniosek osoby prowadzącej wychowanie przedszkolne  w formie:
  • niepublicznego zespołu wychowania przedszkolnego zwanego dalej „zespołem”
  • niepublicznego punktu przedszkolnego zwanego dalej „punktem”.

§ 3. Dotacje dla osób prowadzących wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w § 2 ust. 2 przysługują na każdego ucznia zamieszkałego na terenie Gminy Gryfino  w wysokości nie niższej niż 40 % wydatków bieżących ponoszonych na jednego wychowanka  w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Gryfino.

§ 4.

 1. Warunkiem udzielenia dotacji jest złożenie, przez osobę prowadzącą placówkę wymienioną w § 2 ust. 2, wniosku o udzielenie dotacji z budżetu Gminy nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 winien zawierać:
  1. nazwę organu prowadzącego „punkt” lub „zespół”
  2. nazwę i adres „punktu” lub „zespołu”
  3. numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Gminę Gryfino,
  4. planowaną liczbę wychowanków, którzy będą uczęszczać do „punktu” lub „zespołu”  w roku następnym po roku składania informacji wraz z dodatkowym wyodrębnieniem ilości wychowanków niebędących mieszkańcami Gminy Gryfino,
  5. nazwę banku i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja.

§ 5. Niezachowanie przez Wnioskodawcę terminu złożenia wniosku, o którym mowa  w §4 ust. 1 skutkuje niezaplanowaniem kwoty dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego w budżecie gminy i odmowę jej udzielenia.

§ 6.

 1. Dotacje przekazywane są w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy wskazany we wniosku.
 2. W celu otrzymania miesięcznej dotacji organ prowadzący „punkt” lub „zespół” składa w terminie do 15-go każdego miesiąca sprawozdanie o liczbie wychowanków uczęszczających do tej placówki w poprzednim miesiącu, na których przysługuje za dany miesiąc odpowiednia część dotacji z budżetu Gminy Gryfino. Wzór sprawozdania miesięcznego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 3. Rozliczenia dotacji osoba prowadząca „punkt” lub „zespół” dokonuje na podstawie faktycznej liczby wychowanków uczęszczających do tych placówek. Liczba ta nie może przekraczać planowanej liczby dzieci podanej we wniosku o przyznanie dotacji.
 4. Opóźnienie w złożeniu sprawozdania skutkuje odpowiednim opóźnieniem  w przekazaniu dotacji, nie przedłożenie sprawozdania, o którym mowa w ust. 2 powoduje wstrzymanie kolejnej części dotacji.
 5. Nadpłaty bądź niedopłaty dotacji wskazane w sprawozdaniu miesięcznym będą korygowane przy przekazaniu kolejnej części dotacji z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. Nadpłaty dotacji wykazane za miesiąc grudzień podlegają zwrotowi na konto Gminy Gryfino w terminie do 15 stycznia następnego roku, natomiast wykazane w rozliczeniu za miesiąc grudzień niedopłaty dotacji zostaną przekazane na rachunek osoby prowadzącej „zespół” lub „punkt” w terminie do 15 stycznia następnego roku.
 7. Rozliczenia dotacji za dany rok osoba prowadząca „zespół” lub „punkt” winna dokonać w formie sprawozdania rocznego w terminie do 15 stycznia roku następnego. Wzór rocznego sprawozdania stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Do niedawna wychowanie przedszkolne mogło być realizowane tylko w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole. Od stycznia 2008 r. wychowanie przedszkolne może być prowadzone również w innych formach. Możliwość prowadzenia edukacji przedszkolnej w innych niż przedszkole czy oddział przedszkolny, formach wychowania przedszkolnego reguluje ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz wydane na jej podstawie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2008 r. Nr 7 poz. 38).
Zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Gryfino dla zespołów wychowania przedszkolnego w formach niepublicznego zespołu wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych.

Sporządziła:
Marta Marczak