Uchwały podjęte w roku 2008

UCHWAŁA NR XXXII/326/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia kierunków działania Burmistrza w zakresie programu inwestycyjnego rozwoju sieci energetyki cieplnej na terenie Gminy Gryfino.

UCHWAŁA NR XXXII/326/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 6 listopada 2008 r.


w sprawie ustalenia kierunków działania Burmistrza w zakresie programu inwestycyjnego rozwoju sieci energetyki cieplnej na terenie Gminy Gryfino

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) uchwala się, co następuje:

§ 1. W celu umożliwienia realizacji programu inwestycyjnego rozwoju sieci energetyki cieplnej na terenie Gminy Gryfino zaleca się Burmistrzowi podjęcie następujących działań:

  1. dokonanie zmian w umowie z dnia 10 września 2003 r., której stronami są Gmina Gryfino oraz Polska Grupa Energetyczna Zespół Elektrowni Dola Odra S.A., zmierzających do zakreślenia nowych terminów realizacji programu inwestycyjnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gryfinie opisanego w załączniku nr 2 do cytowanej umowy,
  2. doprowadzenie do zmian w umowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gryfinie, zmierzających do wprowadzenia instytucji dopłat wspólników.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Umowa w sprawie prywatyzacji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. zawarta w dniu 10 września 2003 r. której stronami są Gmina Gryfino i PGE ZEDO S.A. przewidywała, że PEC Sp. z o.o. zrealizuje program inwestycyjny rozwoju sieci energetyki cieplnej, opisany w załączniku nr 2 do tej umowy. Poszczególne etapy tego programu miały być wykonywane w latach 2004-2008. Zgodnie z § 12 ust. 2 umowy 25% wartości nakładów inwestycyjnych miało pochodzić ze środków własnych PEC Sp. z o.o. Sytuacja finansowa Spółki nie pozwoliła jednak na wygenerowanie odpowiedniej ilości środków własnych pozwalających na zrealizowanie programu inwestycyjnego. W tej sytuacji zaistniała potrzeba urealnienia terminów wykonania poszczególnych etapów programu, przewidzianych w umowie. Dla poprawy sytuacji finansowej Spółki PEC oraz umożliwienia realizacji programu inwestycyjnego, konieczne jest wprowadzenie do umowy Spółki, której wspólnikami są Gmina Gryfino (15% udziałów), PGE ZEDO S.A. (85% udziałów) instytucji dopłat wspólników.