Uchwały podjęte w roku 2008

UCHWAŁA NR XXXII/309/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie oddania w użyczenie na okres do dnia 30.06.2009 r., lokalu użytkowego, położonego w Gryfinie, przy ul. Nadodrzańskiej nr 1, z przeznaczeniem na cele, związane z działalnością statutową.

UCHWAŁA NR XXXII/309/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 6 listopada 2008 r.


w sprawie oddania w użyczenie na okres do dnia 30.06.2009 r., lokalu użytkowego, położonego w Gryfinie, przy ul. Nadodrzańskiej nr 1, z przeznaczeniem na cele, związane z działalnością statutową.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806 z 2005r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r., Nr 48, poz. 327, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), art. 13 ust. 1 oraz art. 25 ust.1 i 2, w związku z art. 23, ust. 1 pkt. 7 lit. a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomości (tekst jednolity DZ. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169,poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459; z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601; z 2007r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369), uchwala się co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na oddanie w użyczenie na okres do dnia 30.06.2009 r., Ochotniczej Straży Pożarnej Jednostce Ratownictwa Wodnego Gryfińskiemu Klubowi Płetwonurków ,,RAFFER”, lokalu użytkowego, składającego się z 6 pomieszczeń o łącznej powierzchni 55,92 m2, położonego w Gryfinie, przy ul. Nadodrzańskiej nr 1, z przeznaczeniem na cele, związane z działalnością statutową.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Gmina Gryfino jest właścicielem nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Gryfinie, przy ul. Nadodrzańskiej nr 1, (obręb ewidencyjny nr 3), obejmującej działkę gruntu nr 278, o pow. 267 m2 i znajdujący się na działce budynek użytkowy.
W przedmiotowym budynku zlokalizowane są 2 lokale użytkowe, będące przedmiotem użyczenia. Jeden z nich, składający się z 10 pomieszczeń, o łącznej powierzchni 109,52 m 2, w okresie od 01.10.2008 r. do 30.06.2009 r. na podstawie umowy użyczenia, przeznaczony jest dla Towarzystwa Miłośników Historii Ziemi Gryfińskiej, a drugi, składający się z 6 pomieszczeń o łącznej powierzchni 55,92 m2 – był przeznaczony, na okres od 16.06.2005 r. do 31.05.2008 r. - dla Ochotniczej Straży Pożarnej Jednostki Ratownictwa Wodnego, Gryfińskiego Klubu Płetwonurków ,,RAFFER”, na potrzeby działalności statutowej.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w/w działka położona jest w jednostce bilansowej, oznaczonej symbolem:
20.KW2 – teren przeznaczony jest na funkcję podstawową związaną z portową obsługą pasażerskiej floty śródlądowej. Dopuszcza się lokalizację:
a) funkcji uzupełniającej – innych usług publicznych lub komercyjnych,
b) lokali mieszkalnych o charakterze służbowym.
Gmina Gryfino w chwili obecnej jest na etapie ukończenia opracowania projektu technicznego nabrzeża. Jednak do czasu zapotrzebowania terenu na w/w cel, dopuszcza się dotychczasowy sposób jego wykorzystania.
W związku z wygaśnięciem umowy użyczenia w dniu 31.05.2008 r. Ochotnicza Straż Pożarna Jednostka Ratownictwa Wodnego Gryfiński Klub Płetwonurków ,,RAFFER”, wystąpili do Gminy Gryfino, o zawarcie umowy użyczenia na dalszy okres.
Mając na uwadze to, że wnioskodawcy są jedyną jednostką na terenie gminy i powiatu, prowadzącą specjalistyczne akcje ratownictwa wodnego oraz to, że propagują sport płetwonurkowy, współdziałają w tym zakresie z instytucjami, stowarzyszeniami  i osobami prywatnymi, zasadnym jest umożliwienie im realizacji tych zadań w dalszym okresie, tj. do czasu zapotrzebowania terenu na cele zgodne z ustaleniami planu.  W świetle obowiązujących w dniu dzisiejszym przepisów prawa, w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, strony zawierają kolejną umowę, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, Burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Miejskiej. W związku z powyższym przedkładam niniejszy projekt uchwały.

Sporządziła:
Sylwia Barticzka.