Uchwały podjęte w roku 2008

UCHWAŁA NR XXXII/315/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie.

UCHWAŁA NR XXXII/315/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 6 listopada 2008r.


w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Nr 181, poz. 1337) uchwala się, co następuje:

§ 1.

  1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, wykonującego uprawnienia Zgromadzenia Wspólników Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie do podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę 930.000,00 zł. (słownie: dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych).
  2. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki nastąpi poprzez ustanowienie  1860 (słownie: tysiąc osiemset sześćdziesiąt) nowych udziałów po 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy, które będą pokryte wkładem pieniężnym określonym w ust. 1.

§ 2. Podwyższenia kapitału zakładowego dokonuje się w celu realizacji nowych inwestycji w zakresie budownictwa mieszkaniowego przez spółkę.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie jako spółka ze 100 % udziałem Gminy Gryfino zgodnie z umową spółki realizuje budowę domów mieszkalnych oraz prowadzi ich eksploatację na zasadach najmu. Dnia 18 sierpnia 2008r. Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie złożyło wniosek o przyznanie dodatkowych środków w wysokości 680.000 zł, celem podniesienia kapitału spółki. Zapotrzebowanie na dodatkowe środki spowodowane zostało ustaleniem całkowitego kosztu budowy 48-rodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Opolskiej w Gryfinie (dawniej Kołłątaja) na poziomie 9.267.336 zł wykazanego na podstawie najniższej oferty realizacji inwestycji, złożonej przez oferenta. Koszt budowy 1 m2 określony na podstawie wskazanego całkowitego kosztu budowy i łącznej powierzchni użytkowej budynku 2.319 m2, wynosi 3.996,26 zł/m2. Wartość odtworzeniowa 1m2 określona przez Wojewodę Zachodniopomorskiego i przyjęta do szacowania kwoty kredytu stanowiącego jedno ze źródeł finansowania, wynosi natomiast 3.300 zł/m2. Biorąc pod uwagę, iż wartość partycypacji ustalono na 250.000 zł, łączna kwota brakująca do sfinansowania inwestycji przy uwzględnieniu wszystkich źródeł finansowania to 680.000 zł. W związku z zaliczeniem wartości aportu na poczet udziału Gminy w partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych (zgodnie z aktem notarialnym), jednak wyłącznie do wysokości partycypacji, całość środków przeznacza się na pokrycie brakującej kwoty umożliwiając w ten sposób realizację budownictwa społecznego.
Oznacza to, że w ramach podniesionego kapitału Gmina będzie dysponować 5 lokalami o łącznej powierzchni około 210 m2 w projektowanym budynku przy ul. Opolskiej.

Sporządziła:
J. Major