Uchwały podjęte w roku 2008

UCHWAŁA NR XXXII/320/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego.

UCHWAŁA NR XXXII/320/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 6 listopada 2008r.


w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego

Na podstawie art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006r. Nr 45  poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984), uchwala się co następuje:

§1.

 1. Ustala się, iż informacja Burmistrza Miasta i Gminy z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze obejmować będzie realizację wielkości wynikających z uchwały budżetowej dotyczącej danego okresu obrachunkowego z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami rady miejskiej lub zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy.
 2. Informacja winna przedstawiać w szczególności wykonanie:
  1. planu dochodów i wydatków budżetowych w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej,
  2. planu przychodów i rozchodów,
  3. planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych,
  4. planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  5. planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami,
  6. planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
  7. planu udzielonych dotacji,
  8. planu wydatków Wieloletnich Planów Inwestycyjnych.
 3. Informacja winna być sporządzona w oparciu o wielkości wynikające z ewidencji księgowej ujętej w obowiązującej sprawozdawczości budżetowej.

§2.

 1. Informacja winna składać się z części tabelarycznej i opisowej.
 2. W części tabelarycznej należy ująć wielkości dotyczące planu rocznego, wykonania za okres I-go półrocza oraz wskaźnik procentowy wykonania planu rocznego.
 3. W części opisowej należy szczegółowo przedstawić:
  1. odchylenia w realizacji budżetu na poziomie rozdziału klasyfikacji budżetowej
  2. informację o stopniu wykorzystania upoważnień dla Burmistrza Miasta i Gminy oraz innych postanowień dotyczących wykonania budżetu zawartych w uchwale budżetowej.

§3. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego przez samorządowe instytucje kultury za pierwsze półrocze winna zawierać:

 1. wykonanie planu dochodów i wydatków z uwzględnieniem w szczególności stanu należności i zobowiązań w formie tabelarycznej
 2. część opisową przedstawiającą odchylenia w realizacji planu finansowego

§4. Traci moc uchwała nr XIX/242/2000 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 maja 2000r. w sprawie zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Z zapisów art. 198 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych wynika, że Burmistrz Miasta i Gminy przedstawia Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku informację o przebiegu wykonania budżetu oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.
Na terenie gminy działają dwie samorządowe instytucje kultury – Gryfiński Dom Kultury oraz Biblioteka Publiczna.
Z uwagi na fakt, iż zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury określa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, podjęcie uchwały jest konieczne.

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk