Uchwały podjęte w roku 2008

UCHWAŁA NR XXXII/305/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady.

UCHWAŁA NR XXXII/305/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 6 listopada 2008 r.


w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady

Na podstawie art. 19 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz, 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) uchwala się, co następuje:

§ 1. W przeprowadzonym głosowaniu tajnym z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie odwołano radnego Pawła Nikitińskiego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn