Uchwały podjęte w roku 2008

UCHWAŁA NR XXXII/319/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie oddania budynku w użyczenie na okres dłuższy niż 3 lata.

UCHWAŁA NR XXXII/319/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 6 listopada 2008 r.


w sprawie oddania budynku w użyczenie na okres dłuższy niż 3 lata.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457;  z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) - uchwala się,  co  następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na oddanie w użyczenie Powiatowi Gryfińskiemu,  na okres 10 lat, budynku oznaczonego numerem porządkowym Nowe Czarnowo  64 a, znajdującego się na działce nr 257/24, położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo, z przeznaczeniem na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

U z a s a d n i e n i e

Gmina Gryfino jest właścicielem nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem działki 257/24 o powierzchni 5,4474 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo, po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Ośrodku Rehabilitacji w Nowym Czarnowie. W skład nieruchomości wchodzą między innymi budynki -pawilony poszpitalne.
Zarząd Powiatu Gryfińskiego jest zainteresowany przejęciem, na zasadzie użyczenia na okres 10 lat, budynku oznaczonego numerem porządkowym 64 a w związku z potrzebą przeniesienia Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, wynikającą ze złego stanu technicznego obiektu obecnie użytkowanego przez tę jednostkę i koniecznością przeprowadzenia jego remontu.
Jak wynika z uzasadnienia wniosku Powiatu, przejęcie budynku w użyczenie pozwoli na rozwiązanie problemu związanego z przeprowadzeniem remontu obiektu Zespołu Szkół Specjalnych i jednocześnie przyczyni się do zapewnienia odpowiednich warunków do nauczania dzieciom uczęszczającym do tej placówki.
Biorąc pod uwagę fakt, że realizacja koncepcji zagospodarowania nieruchomości na cele budownictwa mieszkaniowego socjalnego została odsunięta  w czasie, a oddanie budynku w użyczenie przyczyni się do jego zabezpieczenia przed niszczeniem i dewastacją, oraz fakt, że zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, utrzymywanie pomieszczeń dla szkół publicznych jest celem publicznym, oddanie budynku w użyczenie na rzecz Powiatu na cel wskazany we wniosku, jest uzasadnione.

Sporządziła:
K.Lamperska