Uchwały podjęte w roku 2008

UCHWAŁA NR XXXII/324/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej w remoncie chodników na ulicach powiatowych w mieście Gryfino.

UCHWAŁA NR XXXII/324/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 6 listopada 2008 r.


w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej w remoncie chodników na ulicach powiatowych w mieście Gryfino

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218/, art. 167 ust. 2 pkt 5 oraz art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 187, poz. 1381; Nr 170, poz. 1217; Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560; Nr 88, poz. 587; Nr 115, poz. 791; Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112/ uchwala się co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 216 700,00 zł (słownie: dwieście szesnaście tysięcy siedemset zł.) z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania związanego z remontem chodników na drogach powiatowych Nr 1471Z – ul. 1 Maja oraz Nr 1480Z – ul Adama Mickiewicza w Gryfinie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Biorąc pod uwagę szereg wniosków mieszkańców naszego miasta jak również notorycznie pogarszający się stan techniczny nawierzchni chodników na ulicach miasta Gryfino wymusiły na zarządcy dróg powiatowych Nr 1471Z – ul. 1 Maja oraz Nr 1480Z – ul Adama Mickiewicza w Gryfinie, podjęcie kroków w kierunku realizacji przedmiotowego zadania poprzez opracowanie kosztorysów inwestorskich oraz zagwarantowanie części środków finansowych na rok 2009. Z uwagi na znaczne koszty realizacji przedmiotowych inwestycji i znaczący wpływ na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta, Gmina Gryfino postanowiła uczestniczyć w całym przedsięwzięciu poprzez dofinansowanie w kwocie 216 700,00 zł. W załączeniu projekt porozumienia na wspólną realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

Sporządził:
Mariusz Andrusewicz