Uchwały podjęte w roku 2008

UCHWAŁA NR XXXII/316/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gryfińskiemu.

UCHWAŁA NR XXXII/316/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 6 listopada 2008r.


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gryfińskiemu

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457;  z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111) oraz art. 167 ust.2 pkt 5 i art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104), uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Gryfińskiemu w wysokości 4.000 zł  z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w celu uruchomienia warsztatu obsługi i konserwacji butli wysokociśnieniowych stosowanych  w aparatach oddechowych.

§ 2. Środki finansowe, o których mowa w §1 zostaną przekazane ze środków budżetu na 2008 r. w formie dotacji celowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie planuje w bieżącym roku uruchomienie warsztatu obsługi i konserwacji butli wysokociśnieniowych stosowanych  w aparatach oddechowych chroniących drogi oddechowe podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Całodobowa obsługa warsztatu pozwoli na zapewnienie potrzeb w zakresie konserwacji sprzętu mającego istotny wpływ na bezpieczeństwo ratowników podczas działań. W chwili obecnej jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w Radziszewie, Wełtyniu, Chwarstnicy i Sobieradzu napełniają butle w warsztacie przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie. Generuje to każdorazowo dodatkowe koszty związane z napełnieniem butli. Istnienie takiego punktu w Komendzie Powiatowej PSP znacznie ułatwi i usprawni dostęp jednostkom do napełniania butli. Koszt uruchomienia warsztatu wraz z niezbędną infrastrukturą i oprzyrządowaniem opiewałby na kwotę 55 000 zł. Komenda Powiatowa PSP w Gryfinie deklaruje udział w zadaniu pokrywając koszty w 25 % przedsięwzięcia. Pozostała część przy rozbiciu 9 gmin powiatu gryfińskiego daje kwotę 4 000 zł. Swój udział w zadaniu zadeklarowało również Starostwo Powiatowe. Warsztat funkcjonujący w proponowanym rozwiązaniu nie będzie generował dla obsługiwanych jednostek dodatkowych kosztów. Całość utrzymania łącznie z etatem do obsługi, niezbędnymi szkoleniami, uzbrojeniem pomieszczenia oraz mediami będzie w przyszłości pokrywała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej.

Sporządził:
Jacenty Skwarzyński