Uchwały podjęte w roku 2008

UCHWAŁA NR XXXII/313/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu decydującego o wartości stawek wynagrodzenia w poszczególnych kategoriach zaszeregowania dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.

UCHWAŁA NR XXXII/313/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 6 listopada 2008 r.


w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu decydującego o wartości stawek wynagrodzenia w poszczególnych kategoriach zaszeregowania dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113  poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568;  z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138  poz. 974, Nr 173 poz. 1218) w związku z § 2 pkt 2 i § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 146 poz. 1222; z 2006r. Nr 38 poz. 261; z 2008r. Nr 73 poz. 430) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania w wysokości 849 zł (osiemset czterdzieści dziewięć zł) dla potrzeb sporządzenia tabeli wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie.

§ 2. W porozumieniu z pracodawcą ustala się wartość jednego punktu decydującego o wartości stawek wynagrodzenia w poszczególnych kategoriach zaszeregowania w tabeli, o której mowa w § 1, w wysokości 9 zł (dziewięć zł).

§ 3. Zobowiązuje się kierownika jednostki organizacyjnej do sporządzenia tabel miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz tabel stanowisk i wymagań kwalifikacyjnych, stanowiących załączniki do regulaminu wynagradzania w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Gryfinie.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXVII/477/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2005r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino oraz Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Uchwałą Nr XXXVII/477/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2005r. ustalone zostało najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania w kwocie 849 zł oraz wartość jednego punktu decydującego o wartości stawek wynagrodzenia w poszczególnych kategoriach zaszeregowania w tabeli wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie w kwocie 7 zł.
W związku z coroczną inflacją i potrzebą dokonywania zmian wynagrodzenia ustalone wskaźniki ulegają dezaktualizacji, co powoduje brak możliwości przeprowadzenia prawidłowej regulacji wynagrodzeń.
Z przeprowadzonej symulacji wzrostu wynagrodzeń wynika, iż obecnie nie zachodzi potrzeba zmiany kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego. Wzrost wartości jednego punktu decydującego o wysokości stawek w poszczególnych kategoriach zaszeregowania wpłynie wystarczająco na kwoty w poszczególnych kategoriach zaszeregowania, które staną się adekwatne dla poszczególnych stanowisk pracy.

Sporządziła:
Krystyna Hołubowska