Uchwały podjęte w roku 2008

UCHWAŁA Nr XXXII/314/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków zwalniania od opłat oraz trybu ich pobierania.

UCHWAŁA Nr XXXII/314/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 6 listopada 2008 r.


w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków zwalniania od opłat  oraz trybu ich pobierania.

Na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

 1. szczegółowe warunki przyznawania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, których organizowanie i świadczenie należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym,
 2. szczegółowe warunki odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
 3. szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat,
 4. tryb pobierania opłat za świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi  opiekuńcze.

§ 2. Uchwały nie stosuje się do specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

§ 3. Użyte w uchwale określenia oznaczają:

 1. Ośrodek – Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie,
 2. Dyrektor Ośrodka – Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie,
 3. usługi – usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze,
 4. dochód - dochód w rozumieniu art. 8 ust. 3 -13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz.728),
 5. kryterium dochodowe - kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728),
 6. ustawa - ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity  Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).

§ 4.

 1. Świadczenie usług, jako zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym, realizuje Ośrodek.
 2. Świadczenie usług może być zlecone innym podmiotom, zgodnie z art. 25- 35 ustawy.

§ 5.

 1. Dyrektor Ośrodka przyznaje usługi na wniosek osoby wymagającej pomocy, lub jej przedstawiciela ustawowego.
 2. Usługi mogą być przyznane z urzędu.
 3. Podstawą przyznania świadczeń w formie usług jest decyzja administracyjna.

§ 6. Wymiar i zakres przyznanych usług zależny jest od stanu zdrowia osoby wymagającej pomocy, jej sytuacji rodzinnej, możliwości ich realizacji przez Ośrodek oraz możliwości finansowych Gminy.

§ 7.

 1. Usługi przysługują nieodpłatnie osobom, których dochód lub dochód rodziny nie przekracza kryterium dochodowego.
 2. Usługi przysługują nieodpłatnie osobom samotnym, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego.
 3. 2 godziny dziennie nieodpłatnych usług, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni świątecznych, przysługują samotnym osobom, które ukończyły 90 lat, niezależnie od osiąganego przez nie dochodu.
 4. Osoby nie spełniające warunków, o których mowa w ustępach 1 - 3 ponoszą odpłatność za każdą godzinę świadczonych usług zgodnie z tabelą, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8.

 1. Osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji, które udokumentują, że kwota dochodu pozostająca do ich dyspozycji zwłaszcza po poniesieniu niezbędnych opłat mieszkaniowych, wydatków na leczenie oraz wydatków za przyznane usługi nie pozwalałaby na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, można częściowo lub całkowicie zwolnić z opłat za przyznane usługi.
 2. Ulgę w odpłatności można przyznać na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, chyba że osoba korzystająca z pomocy udokumentuje dalsze spełnianie warunków, o których mowa w ust. 1.

§ 9.

 1. Cena jednej godziny usług opiekuńczych, od której naliczana jest odpłatność, ustalana jest na podstawie analizy kosztów wykonania usług.
 2. Analizy kosztów dokonuje się za okres 12 miesięcy liczonych od 1 lipca roku  poprzedzającego analizę do 30 czerwca danego roku, a zmiany ceny o której mowa w ust. 1 dokonuje się od 1 stycznia roku następnego po przeprowadzonej analizie.
 3. Cena 1 godziny usług opiekuńczych, o której mowa w ust 1, może być pomniejszona  maksymalnie o 20% w stosunku do średniego kosztu jej wykonania.
 4. W przypadku przyznania specjalistycznych usług opiekuńczych, które świadczone  powinny być przez osobę legitymującą się odpowiednim przygotowaniem zawodowym  - cenę 1 godziny usług ustala się na poziomie wynagrodzenia za 1 godzinę pracy, wynikającą z umowy zlecenia zawartej pomiędzy Ośrodkiem, a osobą wykonującą usługi.
 5. Należność za usługi sprawowane w soboty, niedziele lub święta stanowi 200% ceny,  o której mowa w ust. 1.

§ 10. Opłata za usługi jest wnoszona przez osobę korzystającą z tej formy pomocy na konto bankowe lub do kasy Ośrodka, w terminie do 15- go dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym usługi zostały wykonane.

§ 11. Traci moc Uchwała nr IX/111/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania, ustalania i pobierania opłat za usługi opiekuńcze, realizowane w ramach zadań własnych Gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Uchwała nr IX/111/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 maja 1999r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania, ustalania i pobierania opłat za usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań własnych Gminy opracowana była w oparciu o istniejący wówczas stan prawny (ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej) - w związku z tym zawierała rozwiązania, które wynikały z powyższej ustawy, i dostosowana była do istniejącej wówczas sytuacji społecznej i gospodarczej naszego społeczeństwa.
Od 2004 r. zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728). Art. 159 tejże ustawy umożliwiał udzielanie pomocy w formie usług opiekuńczych na podstawie dotychczasowej uchwały.
Niniejsza uchwała stanowi regulację przepisów w oparciu o istniejący stan prawny tj. odnosi się do ustawy z dnia 12 marca 2004r., zawiera także rozwiązania, których celem jest łatwiejszy dostęp świadczeniobiorców do tej formy usług socjalnych oraz jaśniejsze zasady udzielania tej formy pomocy społecznej.
Niniejsza uchwała reguluje między innymi zasady przyznawania pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych t.j. formy pomocy, która w poprzednim porządku prawnym dotyczyła jedynie osób cierpiących na zaburzenia psychiczne, a obecnie określanej jako usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzeń lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym wykształceniem zawodowym.
Analizując dane ze spisu powszechnego przeprowadzonego w 2002 r. należy stwierdzić, iż społeczeństwo naszej Gminy przekroczyło próg starości – 7,99% mieszkańców miała 65 lat i więcej, a osoby niepełnosprawne (prawnie) stanowiły ok. 10 % populacji. W 2008 r. mamy ok. 840 mieszkańców, którzy ukończyli 75 rok życia i ok. 50 mieszkańców powyżej 90 roku życia. Seniorzy oraz osoby niepełnosprawne należą do kategorii osób najbardziej narażonych na deficyty społeczne, a zatem kategorii, które powinny stać się przedmiotem szczególnej troski zbiorowości gminnej.
Przejawem takiej troski jest między innymi niniejsza uchwała.

Sporządziła:
Alina Bara

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXII/314/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 6 listopada 2008 r.

Dochód osoby /rodziny  w stosunku do  kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej Wskaźniki odpłatności w procentach ustalone od ceny  usług opiekuńczych lub usług specjalistycznych za 1 godzinę dla:
Osoby samotne Osoby samotnie gospodarujące Osoby w rodzinie
do   100% nieodpłatnie   nieodpłatnie   nieodpłatnie
powyżej 100% do 150% nieodpłatnie 5% 7 %
powyżej 150% do 200% 5% 10% 15%
powyżej 200% do 250%   10%   20% 30%
powyżej 250% do 300%   20% 30% 50%
powyżej 300% do 350%  30% 50% 70%
powyżej 350% do 400%   50% 70% 90%
Powyżej 400%  do 450%  70% 90% 100%
Powyżej 450%   100% 100% 100%