Protokół z obrad

Protokół z obrad cz. I

PROTOKÓŁ Nr XXX/08
z XXX sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 18 września 2008 r.

Sesja rozpoczęła się o godz. 9.00 i trwała do godz. 13.45.

Listy obecności radnych stanowią załącznik nr 1 i załącznik nr 2.

Radni nieobecni:

  • Jacek Kawka

W posiedzeniu udział wzięli:

  1. Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat
  2. Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Eugeniusz Kuduk
  3. Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska
  4. Radca prawny Krzysztof Judek
  5. Sołtysi wg listy obecności – załącznik nr 3
  6. Zaproszeni goście wg listy obecności – załącznik nr 4.

Ad. I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

1/ Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn. Powitał radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 21 osób,  w posiedzeniu uczestniczyło 20 radnych.
Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji – załącznik nr 5.

Przewodniczący Rady zaproponował wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Władysława Pielechowskiego na Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – DRUK Nr 18-1/XXX oraz projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r. – DRUK Nr 21/XXX.
Poinformował radnych o nowych wersjach projektów uchwał w sprawie:

- górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gryfino- DRUK Nr 17/XXX
- określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – DRUK Nr 17-1/XXX

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - wnoszę o zmianę porządku obrad polegającą na zamianie punktu XXII. porządku obrad na punkt XXI. Będziemy omawiali szeroką problematykę związaną z utrzymaniem czystości na terenie gminy Gryfino, jej genezą jest skarga Pana Władysława Pielechowskiego. To ona stała się podstawą do zajęcia się zagadnieniem. Jest także cenną podstawą do tego, aby rozpatrzyć, jakie były przyczyny obecnego stanu prawnego w gminie Gryfino i jakie mogą być konsekwencje jego utrzymywania.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Wiceprzewodniczącego Rady Pawła Nikitińskiego o zmianę porządku obrad.
W wyniku jawnego głosowania na stan rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych  w głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 4 radnych, przy 8 głosach przeciwnych i 3 wstrzymujących się.

Przewodniczący Rady poinformował, że wniosek nie został przyjęty.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie nową wersję porządku obrad obejmującego wprowadzenie dodatkowych projektów uchwał – DRUKU Nr 18-1/XXX i DRUKU Nr 21/XXX oraz nowych wersji DRUKU Nr 17/XXX i DRUKU Nr 17-1/XXX.
W wyniku jawnego głosowania na stan rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych
w głosowaniu udział wzięło 16 radnych. Za przyjęciem nowego porządku obrad głosowało
16 radnych. Głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.
Nowy porządek obrad stanowi załącznik nr 6.

2/ Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie?
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 20 radnych  w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 16 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że protokół z XXVIII sesji Rady Miejskiej przyjęto jednogłośnie.

Ad. II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

Informacja stanowi załącznik nr 7.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – w zakresie oświaty wykonano i zakończono przed rozpoczęciem roku szkolnego, wszystkie zaplanowane na rok bieżący remonty  w szkołach i w przedszkolach. Ponadto zabezpieczyliśmy środki w kwocie 80.000 zł na każde przedszkole i szkołę z przeznaczeniem na zakup mebli i pomocy dydaktycznych. Bezkolizyjnie rozpoczęły pracę utworzone zespoły szkół. Pierwsze sygnały, które docierają do mnie od dyrektorów i od rodziców są bardzo pozytywne. Chciałbym wyrazić wdzięczność i podziękowanie dla kadry dyrektorskiej naszych szkół oraz dla wszystkich nauczycieli, gdyż mimo, że reorganizacja wiązała się często ze zmianą miejsca pracy, nie było praktycznie żadnych większych nieporozumień. Wsłuchując się w głosy radnych, podjęliśmy działania zmierzające do zwiększenia ilości miejsc w grupie żłobkowej. W związku z tym adaptowaliśmy pomieszczenia pralni w Przedszkolu Nr 2 i od dnia 1 października dodatkowo do grupy żłobkowej zostanie przyjętych 25 dzieci. Odnośnie priorytetowych inwestycji  w naszej gminie chciałbym poinformować, że w tej chwili trwają prace związane z planem miejscowym. We wtorek spotykamy się z projektantami w zakresie zaprojektowania wszystkich mediów związanych z Parkiem Przemysłowym. Do rozmów poprosiliśmy Pana mecenasa Jerzykowskiego, wybitnego specjalistę prawa zamówień publicznych, Państwa Tokarskich specjalistów od środków unijnych i przedstawicieli projektantów oraz Pana Skuzę, który w tej gminie dał się poznać jako jeden z najlepszych projektantów. Z całą odpowiedzialnością mogę dziś powiedzieć, że po licznych wyjazdach do Warszawy wraz  z Zastępcą Burmistrza Maciejem Szabałkinem i spotkaniach, które odbyliśmy, w tej chwili teren naszej strefy przemysłowej w Gardnie jest terenem, którym interesują się sfery rządowe. Taki terenu o wielkości 60 ha, który posiada jednego właściciela, czyli Agencję Nieruchomości Rolnych, który jest tak zlokalizowany, jest jednym z najbardziej atrakcyjnych terenów dla wszystkich znaczących inwestorów i będzie proponowany w pierwszej kolejności pod duże inwestycje. W Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych w Warszawie doszliśmy do przekonania, że szkoda byłoby dzielić teren Parku na mniejsze działki, tylko należy go zabezpieczyć dla dużego, strategicznego inwestora. Chcielibyśmy wszystkie dokumentacje, łącznie z pozwoleniami na budowę mieć pozyskane najpóźniej do końca maja 2009 r., gdyż zgodnie z umową przedwstępną musimy wszelkie prace zakończyć do dnia  30 czerwca 2009 r. W dniu dzisiejszym na stronach internetowych znajdzie się ogłoszenie  o przetargu na uzbrojenie Tarasu Północ i maksymalnie w ciągu 10 dni zostanie ogłoszony przetarg na uzbrojenie ul. Jana Pawła II. Przyjęliśmy strategię, że przy realizacji tak wielkich zadań, w związku z tym, że nie jesteśmy w stanie zatrudnić w gminie wybitnych fachowców w zakresie jaki wymagałoby prowadzenie w sposób profesjonalny tak dużych inwestycji, dla każdej inwestycji w zakresie zamówień publicznych, powołujemy kancelarię prawną specjalizującą się w zamówieniach publicznych. Na realizację zadania będziemy zawsze ogłaszali przetarg i wyłaniali inwestora zastępczego, a więc głównego inżyniera kontraktu. Ten system sprawdził się przy realizacji euroboiska oraz przy realizacji kompleksu sportowego na Górnym Tarasie. Myślę, że w miesiącu październiku zostanie ogłoszony przetarg na modernizację ulicy Władysława Łokietka, ul. Mieszka I i ul. Podgórnej. W tej chwili złożyliśmy do starostwa projekt w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę boiska  w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”, które będzie realizowane w miejscowości Gardno. Została opracowana koncepcja na budowę małego domu kultury w Gardnie.
W wyniku spotkania z rada sołecką oraz radnym z tej miejscowości, ustaliliśmy niezbędną powierzchnię, która ma zaspokoić wszystkie potrzeby Gardna w zakresie kultury, sportu oraz funkcjonowania koła gospodyń wiejskich. Zamierzamy zlecić dokumentację, aby ubiegać się o ośrodki unijne przeznaczone na odnowę wsi, na budowę świetlicy wiejskiej w Steklnie. Został przekazany plac budowy pod budowę dróg w Czepinie. Prace zostaną rozpoczęte od ulicy Morenowej. Nieraz radni zastanawiają się dlaczego wstrzymujemy się z realizacją niektórych zadań. Jest to spowodowane tym, że na szereg zadań staramy się o dofinansowanie z innych źródeł niż budżet gminy. Ogłaszanie naborów na pozyskanie środków unijnych przeciąga się w czasie i w związku z tym my również musimy się wstrzymywać  z wykonywaniem dokumentacji, żeby nie stracić możliwości pozyskania środków unijnych.
Lada chwila będziemy posiadali dokumentację i pozwolenie na budowę nabrzeża. W tej chwili wspólnie z samorządem Schwedt i stowarzyszeniem Gaja gmina Gryfino złożyła wspólny wniosek do INTERREG III po stronie niemieckiej o dofinansowanie infrastruktury nabrzeża. We wniosku założyliśmy, że cała infrastruktura kosztowała będzie ok. 4,5 mln euro, a ubiegamy się o dofinansowanie rzędu 3,9 mln euro. Wniosek dotyczy budowy mariny  w Schwedt, naszej infrastruktury nabrzeża i zagospodarowanie na terenie gminy Chojna tzw. Doliny Miłości. Myślę, że w ciągu najbliższego miesiąca będziemy wiedzieli, czy te środki zostaną nam przyznane. Do finału dobiega przejęcie przez gminę od Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej terenu nabrzeża na odcinku około 170 metrów od murów obronnych przy ul. Bałtyckiej do budynku Nadleśnictwa. Myślę, że nasze działanie zostanie uwieńczone powodzeniem, aby w ramach programu Odra 2006 Gmina otrzymała dofinansowanie na samo nabrzeże w ramach ochrony przeciwpowodziowej. Bardziej optymistyczny wariant zakłada przystąpienie do realizacji budowy nabrzeża na IV kwartał 2009 r., jednak najbardziej realny termin przypada na wiosnę 2010 roku. Będzie to przystąpienie do prac na samym nabrzeżu. Czynimy starania odnośnie przejęcia kolejnych dróg od Powiatu, abyśmy jeszcze w tym roku mogli wyremontować ciągi piesze wzdłuż ul. A. Mickiewicza oraz przy ul. 1 Maja. Przejęliśmy cały majątek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w związku z tym możemy przystąpić do zlecania prac projektowych w celu wybudowania sali gimnastycznej.
Wszystkie uchwały są w trakcie realizacji. W dniu wczorajszym Zastępca Burmistrza Eugeniusz Kuduk był w Szczecinie i podpisał akt notarialny przejęcia od PKP nieczynnej linii kolejowej do miejscowości Sobieradz. Są to bardzo ciekawe dla nas tereny, bo idealne do wybudowania ścieżek rowerowych w miejsce nieistniejących torów kolejowych.
Na bieżąco spotykam się z Zarządem ZEDO w zakresie podatków i mogę stwierdzić jednoznacznie, że nie ma żadnych sytuacji, w których wyrażalibyśmy inne opinie. Zarówno Zarząd ZEDO, jak i ja wychodzimy z założenia, że ten stan należy uporządkować, abyśmy mieli pełną świadomość, że ostateczna wersja naliczania podatku jest zgodna z prawem. Najbliższe zamierzenia gminy to pozyskanie pożyczki z NFOŚiGW i sfinalizowanie umowy na uzbrojenie ul. Jana Pawła II i Tarasu Północnego oraz pozyskanie dotacji z WFOŚiGW  w wysokości 1,5 mln zł na budowę wodociągu Gryfino – Krzypnica.
Moje słowa stały się prorocze, kiedy powiedziałem, że wiele miejscowości spotka to samo, co Gryfino. Jest to związane z tym, że SANEPID dopiero teraz zaczął intensywnie badać wodę pod względem zawartości substancji chemicznych. Nadal w studni nr 6 stężenie związków trichloroetenu i tetrachloroetenu waha się między 300, a 400 mg/l. Dopuszczalna norma wynosi 10 mikrogramów tych związków w litrze wody, natomiast w gruncie w niedalekiej odległości od tej studni stężenie jest zatrważające od 7.000 do 9.000 jednostek. Dlatego też nie wolno nam zapomnieć o sprawie, bezwzględnie jest potrzebne drugie zabezpieczenie miasta w postaci budowy wodociągu do Krzypnicy. Tym samym przyspieszamy o wiele lat podjęcie decyzji, bo pokłady wodonośne w Krzypnicy były przewidziane docelowo, jako główne zaopatrzenie miasta Gryfina w wodę. Na niektórych ujęciach pojawiły się skażenia wody bakteriami coli, w związku z tym w trybie natychmiastowym na wszystkich ujęciach wiejskich zostały zainstalowane lampy ultrafioletowe, które zabijają bakterie coli. We Włodkowicach i Zaborzu jest w tej chwili zabezpieczana woda na zlecenie urzędu, poprzez codzienne dowożenie jej beczkowozem. Na dzień dzisiejszy została wykonana studnia i jest  w niej woda. W tej chwili zlecamy dokumentację na opracowanie projektu wodociągów i w ramach tego projektu zaprojektujemy sieć wraz z przyłączami do poszczególnych budynków, aby żaden z mieszkańców nie musiał zlecać tego projektantowi i geodecie. Myślę, że w późniejszym czasie, tak jak dofinansowaliśmy wszystkie przyłącza kanalizacyjne, tak również pomożemy mieszkańcom w sfinansowaniu przyłączy wodociągowych do mieszkań i na wiosnę każdy mieszkaniec będzie miał wodę w swoim mieszkaniu. Dopóki wodociąg nie będzie uruchomiony codziennie beczkowóz będzie dowoził świeżą wodę dla mieszkańców tej miejscowości. W związku z brakiem porozumienia z Gminą Bielice podjęliśmy decyzję, że przystępujemy do remontu drogi do Parsówka wraz z wykonaniem zatoki autobusowej  w Parsówku i na te zadanie staramy się o środki pomocowe z Urzędu Marszałkowskiego. Maksymalna dotacja może być w wysokości do 100.000 zł.
Najprawdopodobniej w tym roku będą rozpatrzone wnioski o środki unijne i pod koniec bieżącego roku będzie ogłoszony przetarg na wykonanie kanalizacji w miejscowości Pniewo  i Zórawki. Jesteśmy jedną z niewielu gmin, która zrezygnowała w całości z pobierania opłat adiacenckich przy budowie nowych sieci kanalizacyjnych w miejscowościach, w których do tej pory jej nie było. W najbliższym czasie zlecimy dokumentację na remont drogi  w miejscowości Żabnica ze szczególnym priorytetem wykonania całkiem nowej drogi, która pozwoli, aby transport drewna do Gryfskandu nie odbywał się obok szkoły podstawowej. Ogłosimy również przetarg na zaprojektowanie wszystkich nowych dróg w miejscowości Pniewo i Żórawki.
Chciałbym poinformować Państwa, że renowacja jednego z największych zabytków Gryfina, czyli organów w kościele pw. Narodzenia NMP dobiega końca. Przypominam, że dzięki Radzie Miejskiej dofinansowaliśmy to zadanie niebagatelną kwotą w wysokości 100.000 zł. Zadanie w tej samej kwocie dofinansował Zespół Elektrowni Dolna Odra. Pierwszy uroczysty koncert na odnowionych organach odbędzie się w dniu 11 listopada br.

Ad. III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

Radna Wanda Kmieciak – Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego wnioskuje o zapewnienie dwóch dodatkowych etatów dla Straży Miejskiej. Wniosek ten została złożony po przeanalizowaniu sprawozdania Komendanta z działalności straży miejskiej. Wniosek został sformułowany do uwzględnienia w przyszłorocznym budżecie.

Ad. IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

Interpelacje i zapytania zgłosili:

Radny Janusz Skrzypiński
523/XXX/08
– wielokrotnie zgłaszałem interpelację w sprawie placu zabaw w sołectwie Dołgie. Ja wiem, że nie ma tam terenu gminnego i zostały podjęte działania dotyczące przejęcia lub wydzierżawienia terenu od Agencji Nieruchomości Rolnych. Jest też druga możliwość, jest tam działka Skarbu Państwa i tam też można by plac zabaw umiejscowić. Proszę aby w ciągu pół roku ten temat załatwić, bo nadchodzi sezon jesienno-zimowy i montaż placu byłby możliwy dopiero w przyszłym roku, ale by trakcie tych kilku miesięcy załatwić tą sprawę, by mieszkańcy mieli możliwość korzystania z placu zabaw.

524/XXX/08 – Burmistrz wspominał o działaniach, które zostały podjęte w sprawie ujęcia wody w miejscowości Zaborze. Jest prośba mieszkańców i pani sołtys, żeby tą sprawę potraktować priorytetowo, tak jak Burmistrz wspominał w sprawozdaniu ze swoich prac, podobnie jak zadanie związane z ujęciem wody Krzypnica-Gryfino. Chciałbym nadmienić, że w marcu odbyło się zebranie sołeckie, w którym uczestniczyłem, na którym był Burmistrz, pan Prezes PUK-u i padły tam deklaracje co do tego wodociągu. W imieniu pani sołtys i mieszkańców chciałbym serdecznie podziękować Burmistrzowi i przekazać te podziękowania dla Wydziału Inwestycji za dotrzymanie deklaracji, ponieważ była mowa o tym, że działania w tym roku zostaną podjęte. Wprawdzie działania te wymusiła sytuacja związana z wodą w Gryfinie, ale mieszkańcy dziękują za to, że te słowa zostały dotrzymane. Problem Włodkowic i Zaborza był podnoszony wielokrotnie na tej sali i po wielu latach jest satysfakcja, że ostatnie sołectwo w gminie Gryfino będzie zwodociągowanie.

Radny Artur Nycz
525/XXX/08
– ponieważ na Komisji Budżetu nie zdążyliśmy zapoznać się z tematem, bardzo proszę o przedstawienie informacji w sprawie związanej z podpisaniem umowy ze stowarzyszeniem pana Jagniątkowskiego. Ze względu na informacje prasowe warto było by mieć na ten temat sporą wiedzę. Jeżeli to możliwe, proszę, żeby w trakcie sesji przedstawić nam przed dyskusją projekt umowy.

526/XXX/08 – w sprawozdaniu jest informacja, ze Burmistrz wydał decyzję na opróżnianie zbiorników bezodpływowych. Czy jest to jakaś większa firma? Czy jest to osoba fizyczna? Czy mamy szansę, że będzie większa mobilność w tej sprawie?

527/XXX/08 – w ostatnim okresie zdarzało mi się często jeździć „jedynką” i równie często zdarzało mi się czekać na przystanku na autobus, który nie przyjeżdżał. W ciągu tygodnia były takie cztery przypadki. Czy nasza umowa z PKS przewiduje, co w takich sytuacjach i czy my ponosimy opłaty za autobusy, które nie przyjeżdżają?

Radny Tomasz Namieciński
528/XXX/08
– zgłaszałem tą interpelację w zeszłym roku, sprawa ciągnie się od kilku lat, a dotyczy autobusu pomiędzy godziną 18.00 a 20.00 Szczecin–Chlebowo-Wysoka Gryfińska-Gardno-Wełtyń. Nic w tej prawie się nie robi. W zeszłym roku otrzymałem informację, że w PKS nie było kierowców. Podobno w tym roku zostało wysłane pismo do PKS, prosiłbym o kopię takiego pisma. Dla informacji radnych: w miesiącu lipcu PKS podniósł cenę biletów. Pod koniec lipca przekazaliśmy dla PKS 190.000 zł. Od pierwszego września PKS znów podniósł cenę biletów. Jeżeli my coś chcemy, PKS odpowiada, że nie można, a my niestety lekką ręką dajemy pieniądze.

529/XXX/08 – interpelowałem już w sprawie przejazdu samochodów ciężarowych przez miejscowości Chlebowo, Wysoka Gryfińska, Gardno na budowę S-3. Samochody pędzą z prędkością 80-90 km/h. W lipcu w Gardnie miał miejsce wypadek dwóch dziewczynek, całe szczęście, że to nie był samochód ciężarowy pędzący z ładunkiem 30 ton. Proszę o postawienie tam patrolu z radarem.

530/XXX/08 – w budżecie gminy na rok 2008 wpisany został projekt dróg gminnych w Gardnie, na co została przeznaczona kwota 120.000 zł. W zeszłym budżecie była na to zadanie przeznaczona kwota 200.000 zł. Mieszkańcy się niepokoją i pytają, czy Burmistrz zlecił wykonanie projektów tych dróg? Jeśli nie, to dlaczego?

Radny Rafał Guga
531/XXX/08
– Ministerstwo Edukacji Narodowej przyjęło Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r., na który przeznaczyło 82 mln zł. Chodzi w nim o zwiększenie zajęć edukacyjno-opiekuńczych dla dzieci w wieku przedszkolnym, plan wyrównywania szans edukacyjnych podnoszących jakość kształcenia, wyrównywanie szans dla uczniów niepełnosprawnych, dodatkowe zajęcia pozaszkolne, pozalekcyjne. Czy Gmina Gryfino uczestniczy w tym programie, czy złożyła odpowiednie wnioski?

532/XXX/08 – rząd dopiero co przyjął program „Bezpieczna szkoła” na lata 2008-2013, w 2008 r. przeznaczono na ten cel 51 mln zł. Chodzi o tworzenie szkolnych punktów konsultacyjnych dla rodziców, w których mieli by przyjmować popołudniami i w soboty psychologowie i pedagodzy, a także dodatkowe zajęcia popołudniowe i pozalekcyjne. Czy gmina planuje przystąpienie do tego programu?

533/XXX/08 – na boisku ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sportowej brakuje budek dla rezerwowych. Nawet dzieci, które przychodzą tam grać, nie mają gdzie usiąść i przebrać butów.

Radna Wanda Kmieciak
534/XXX/08
– mieszkańcy Czepina i Nowych Brynek proszą o doraźne utwardzenie drogi gruntowej ul. Lipowej i Świerkowej. To nie jest wielka inwestycja, ale chodzi o podsypanie chociaż tych większych dziur, które robią się tam po każdym deszczu.

535/XXX/08 – przedsiębiorcy zwrócili się do mnie w sprawie dotyczącej wykonania projektu drogi przy ul. Brzozowej. Jest to mała droga w Gryfinie od ul. Łużyckiej. Mieli oni obiecane przez Wydział i Burmistrz również przychylił się do prośby przedsiębiorców, że projekt na tą drogę powstanie. Czy będzie możliwe wykonanie tej drogi w przyszłości?
536/XXX/08 – mam pytanie, chyba już retoryczne, bo jakoś nie ma na ten temat rozmów, czy muzeum w Gryfinie powstanie? Są suche odpowiedzi, ale w żadnym kierunku one nie idą. Burmistrz obiecał, że ewentualnie muzeum powstanie przy jakiejś placówce oświatowej bądź innej placówce gminnej. W przyszłym roku mamy 755 lecie naszego miasta. Nie tylko gospodarką Gryfino żyje, ale również kulturą i turystyką.

Radny Kazimierz Fischbach
537/XXX/08
– moja interpelacja dotyczy ul. Konopnickiej, przy budowie tej ulicy z prawej strony jest pojemnik na nieczystości a z lewej strony został zrobiony zajazd dla samochodu, który zabiera ten pojemnik. Często są stawiane samochody. Proponuję, żeby postawić tam znak „zakaz zatrzymywania się i postoju od poniedziałku do piątku między godz. 7.00 a 15.00”.

538/XXX/08 – przy ul. Wyspiańskiego przy sklepie spożywczym jest bardzo zniszczony chodnik. Grozi to wypadkiem przechodniów. Proszę o naprawę chodnika.

539/XXX/08 – przy skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i Iwaszkiewicza jest suche drzewo, które grozi złamaniem przy jesiennych wiatrach. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Paweł Nikitiński
540/XXX/08
– jaki był ostatni zakres rzeczowy remontu ul. Łącznej, jaki był koszt oraz która firma wykonywała to zadanie w zleceniu Gminy Gryfino?

541/XXX/08 – druga interpelacja dotyczy kwestii, która była omawiana przez Burmistrza i Wiceprzewodniczącego Skrzypińskiego, mianowicie wsi Zaborze i Włodkowice. Czy Gmina Gryfino w jakikolwiek sposób uczestniczyła w sposób formalny w dochodzeniu do ustaleń o zatruciu wszystkich źródeł wody, prywatnych co prawda źródeł, jakimi są studnie, ale czy uczestniczyliśmy w tym, czy informacje o tym pozyskaliśmy z zupełnie innego źródła? Kwintesencją tej interpelacji jest to, jaki będzie szacowany koszt dowozu wody pitnej do obu wsi do czasu wybudowania wodociągu?

542/XXX/08 – trzecia interpelacja dotyczy dosyć delikatnej sprawy, chciałem zapytać Burmistrza w ramach oczywiście jego kompetencji jako organu wykonawczego Gminy Gryfino, a jednocześnie jako osoby pełniącej funkcję Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych o wykonanie następujących czynności na Cmentarzu Komunalnym: zadaszenie miejsca, w którym sprawuje się obrzędy religijne i jednocześnie wyposażenia PUK, bo ono dokonuje, choć nie tylko, usług pogrzebowych, w profesjonalny system nagłaśniający. Nie będę ukrywał, że tą interpelację zgłaszam na wyraźną prośbę księdza proboszcza z Górnego Tarasu. Proszę o precyzyjną odpowiedź, jeśli nie ma takich możliwości albo jeśli są jakieś przeszkody formalne i prawne, to także proszę o ich wykazanie. Jaka będzie próba rozwiązania tego problemu przez Burmistrza?

Radny Stanisław Różański
543/XXX/08
– Panie Przewodniczący, ja w ramach interpelacji przychodzę z dwoma przykrymi dla siebie sprawami i chcę wyjątkowo Pana prosić, jakkolwiek mam świadomość regulacji zawartej w § 22 Regulaminu naszej Rady, o umożliwienie mi swobodnej wypowiedzi, ponieważ sprawy te traktuje jako wyjątkowo ważne i dla mnie i dla całej Rady. Pierwsza sprawa, która przewija się od samego początku, od kiedy ją po raz pierwszy zgłosiłem, dotyczy pana Stanisława Ponickiego. Ja przypomnę fakty w tej sprawie. Ponieważ pan Ponicki zwrócił się w swojej sprawie o zainteresowanie tym problemem naszej Rady, pozwoliłem sobie na zgłoszenie pierwszej interpelacji, która, miałem nadzieję, zostanie potraktowana w sposób przeze mnie zaproponowany. Otóż pismo, które skierowałem w tej sprawie do zastępcy Burmistrza Macieja Szabałkina spotkało się z próbą marginalizowania - mam odwagę i śmiałość to powiedzieć - moje roli jako radnego w tej sprawie z uprawnieniami m.in. w ramach interpelacji. 15 kwietnia zadałem pytanie panu Zastępcy Burmistrza, jak tez Naczelnikowi Wydziału panu Krzysztofowi Czosnowskiemu, co znaczy taka argumentacja, kiedy w odpowiedzi na moją interpelację zainteresowanemu wyjaśniono, że uwzględnienie jego prośby nie jest możliwe, ponieważ naruszyło by to ład przestrzenny. Ponieważ była to odpowiedź bardzo lakoniczna, prosiłem aby rozwinąć to pojęcie ładu przestrzennego, żeby można było zainteresowanemu wyjaśnić ten problem, o co chodzi. Zamiast odpowiedzi na to pytanie i zamiast wyjaśnienia tego problemu, otrzymuję lakoniczną odpowiedź, a wśród czterech zdań, które mają stanowić odpowiedź na moją interpelację zawarta jest taka sentencja, która nie tylko stanowi próbę marginalizacji mojej roli jako radnego, ale jest to po prostu naigrywanie się ze sprawy, z interpelacji. Cytuję odpowiedź z końcowym zdaniem, które ma podstawowe znaczenie: „zagadnienia związane z gospodarką przestrzenną należą do kategorii spraw o szczególnym stopniu skomplikowania, których zrozumienie często wymaga nie tylko odniesienia się do obowiązujących aktów prawa, ale również do specjalistycznej literatury, co powoduje trudności w zrozumieniu pewnych pojęć, takich jak poruszony przez pana w interpelacji ład przestrzenny”. Proszę państwa, ja to odczytuję jednoznacznie: panie radny, jak pan nie zna obowiązujących przepisów, jak pan nie interesuje się specjalistyczną literaturą, to nie mamy o czym rozmawiać. Otóż chcę obu autorom tej odpowiedzi powiedzieć, panowie, tak dyskursu społecznego nie da się prowadzić, tak nie da się odpowiadać na interpelacje. Te obowiązujące przepisy są powszechnie dostępne, a jeśli panowie myśleliście o specjalistycznej literaturze, to ja zabrałem ze sobą taka pozycję, która nazywa się „Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” dwóch wybitnych specjalistów tego zagadnienia, obydwaj są sędziami NSA, specjalizują się wyłącznie w tej tematyce, to jest pan Zdzisław Kostka i pan Jacek Chyla. Oni w swej specjalistycznej literaturze, na którą się panowie powołujecie, powiadają m.in. że art. 6 ust. 2 ustawy o planowaniu przestrzennym zawiera deklarację wolności zagospodarowania terenu przez podmiot. Nawiązują tu wyraźnie do konstytucyjnej zasady gwarantującej prawo własności. Panie Przewodniczący, po takim wstępie, może zbyt zawiłym, chcę powiedzieć wprost, jeśli nie ma się argumentu rzeczowego, który byłby merytoryczną odpowiedzią na problem, to wtedy używa się takich ogólnych frazesów. Tak odpowiadać na interpelację nie można. W moich interpelacjach dotyczących sprawy pana Ponickiego nie tylko chodzi o załatwienie sprawy pana Ponickiego, chodzi o zmianę filozofii przy rozpatrywaniu tego typu spraw i różnimy się między sobą tylko tym, że ja stawiam problem jednoznacznie, wszystkie wnioski złożone do Studium mają być uwzględnione w stu procentach, a nie na dwieście złożonych wniosków, dwa lub trzy są uwzględnione. Jak mamy szanować zasadę swobodnej dyspozycji prawem własności, o której mówi ustawodawca w art. 6? Ponieważ obydwaj w tej sprawie wyraziliśmy pogląd identyczny, że istnieje potrzeba zajęcia się tą sprawą, ja boleję, że pan w pewnym momencie odstąpił od konsekwentnego realizowania tego żądania. Skoro autorzy tej odpowiedzi zapowiada nowelizację Studium, to apeluję, skoro nie chcecie przeprowadzić dowodu rzeczowego na miejscu, przystąpmy natychmiast do realizacji zmiany Studium, uwzględniając wszystkie te wnioski, które są. To w imię właśnie tej zasady swobody dysponowania prawem własności mamy wnioski uwzględnić, a nie oddalić. Ja z tej trybuny zapowiadam, że przy wszystkich następnych zmianach planów zagospodarowania przestrzennego będę przekonywał wszystkich, abyśmy odstąpili od dotychczasowej zasady ich uchwalania. Każdy wniosek ma być indywidualnie rozpatrzony tu na tej sali. W każdym wniosku mają być wykazane przeszkody dla jego uwzględnienia, a nie załączenie do projektu uchwały całej listy wniosków bez komentarza, dlaczego nie zostały uwzględnione. Tak się dalej tych spraw prowadzić nie da. To jest mój wniosek końcowy w sprawie pana Stanisława Ponickiego. Apeluję do Burmistrza o bezzwłoczne podjęcie prac mające na celu zmianę studium, wracając do wszystkich wniosków i stuprocentowe uwzględnienie wszystkich wniosków. A jak to zrobić? Po to zostali wynajęci fachowcy, oni powinni otrzymać zadanie, jako główni autorzy projektu Studium, jak to zrobić, żeby uwzględnić wnioski i było by to zgodne z przepisami.

544/XXX/08 – druga sprawa, o której chciałam powiedzieć, także wiąże się z odpowiedzią na interpelację a dotyczy sprawy, o której Burmistrz mówił w swojej informacji, dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej w Pniewie. Panie Burmistrzu, o tym, że jest pozwolenie, że jest opracowana dokumentacja, że gmina zagwarantowała środki Funduszu Ochrony, to my wszyscy wiemy. Ja w swojej interpelacji pytałem, jaka jest mapa drogowa tych czynności. Wysoka Rado, jeżeli chcecie dowiedzieć, się o czym ludzie w Pniewie i w Żórawkach najbardziej dyskutują, zobaczcie forum internetowe, to woda i ścieki. Te procenty przekraczające zatrucie wynikają z tego, że zamiast wybudować kanalizację w poprzednich latach, w poprzednich kadencjach Rady, wybudowaliśmy Lagunę. Gdyby kanalizacja była na terenie gminy, nie było by nawet jednego procentu przekroczenia. To wszystko wynika z braku kanalizacji. Jeśli my w najbliższym czasie w Pniewie i w Żórawkach nie dowiemy się, jakie konkretne i w jakich terminach będą podejmowane działania, będą ludzie zasypywali Burmistrza pytaniami i skargami. Dzisiaj będziemy dyskutowali nad dwoma projektami uchwał, one również mają swoje źródło w tym, że miejscowości nie są skanalizowane. Proszę, aby odpowiadając na ta interpelację odpowiedzieć, co konkretnie i w jakich terminach będzie robione, by wreszcie rozpoczęła się inwestycja pn. kanalizacja sanitarna.

Radny Tadeusz Figas
545/XXX/08
– chciałbym zwrócić uwagę na gryfiński dworzec PKP, jest to wizytówka miasta, myślę, że władze mają wpływ na dyrekcję PKP, żeby zainteresowała się sprawą. Chodzi mi o schody, które prowadzą od ul. Sprzymierzonych, jedna z mieszkanek zgłaszała mi, że o mało nie złamała na nich nogi. Należało by przeprowadzić jakiś drobny remont tych schodów. Drugą sprawą jest hol główny, który jest w skandalicznym stanie, wymagał by on pomalowania i odświeżenia. Proszę, żeby dokończyć remont dworca, bo na drugim peronie nie został on dokończony, jest tam pokrycie eternitowe, które jest niezdrowe, ale także mało estetyczne, bo są w nim już ubytki. Może wymagałoby to jakiejś partycypacji gminy, ale trzeba by ten problem załatwić do końca.

Radny Ireneusz Sochaj
546/XXX/08
– na ul. Wojska Polskiego przy wiadukcie porobiły się już tak duże muldy, że zagraża to bezpieczeństwu ruchu drogowego. Czy będzie to zlikwidowane doraźnie i czy zarządca tej drogi zamierza wyremontować nawierzchnię całej ulicy Grunwaldzkiej i po części też Wojska Polskiego?

547/XXX/08 – portugalska firma, która wycina las przy CW Laguna, zobowiązała się do nasadzeń drzew w miejscu wskazanym przez gminę. Takie nasadzenia nastąpiły, tylko że część tych drzew bardzo ładnie się przyjęła, część nie przyjęła się. Wiem, że jest to monitorowane przez Urząd, ale chciałbym zapytać, czy będą te nasadzenia powtarzane?

Radny Andrzej Kułdosz
548/XXX/08
– mam interpelację dotyczącą boiska w Radziszewie. Co z ogrodzeniem i z zagospodarowaniem terenu wokół tego boiska? Miała tam być wysiana trawa, zamiast trawy rośnie lebioda, została ona skoszona, ale nie wygląda to estetycznie i nie służy dzieciom.

549/XXX/08 – proszę o naprawę cząstkową dróg ul. Kwiatowej i Słonecznej w miejscowości Łubnica.

Radny Marek Sanecki
550/XXX/08
– interpeluję w sprawie budynku po byłej szkole w Borzymiu, ostatnio oglądałem ten budynek, były różne koncepcje zagospodarowania tego budynku, ale nic się tam nie dzieje, budynek niszczeje. Czy Burmistrz nie widzi konieczności wypracowania koncepcji, co dalej z tym budynkiem? Jeśli nie mamy koncepcji jego zagospodarowania, to czy nie należało by go sprzedać?

551/XXX/08 – radny Namieciński poruszył już temat PKS-u, rzeczywiście było tak, że PKS wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie, w związku z tym, że PKS podniósł ceny biletów, to dofinansowanie zmniejszyliśmy, ale PKS podniósł ceny biletów jeszcze raz, czyli nie wywiązał się z naszych porozumień. Czy były spisane stosowne porozumienia, gdzie było ustalone, czy PKS może podwyższać ceny czy nie? Jeżeli tak, to jakie konsekwencje PKS poniesie w związku z nie wywiązaniem się z tej umowy, a jeżeli nie, to dlaczego takie porozumienie nie zostało spisane? Rozmawialiśmy o tym, że chyba należało by poszukać innego usługodawcy, chciałbym zapytać czy zostały już podjęte jakieś kroki w tym zakresie? Powiem, że systematycznie rozmawia ze mną jeden z gryfińskich przedsiębiorców, który jest zainteresowany taką działalnością, nawet bez dotacji gminnych jest zainteresowany uruchomieniem linii ekspresowej pomiędzy Gryfinem a Szczecinem. Co musiałby ten przedsiębiorca zrobić, żeby taką linię uruchomić?

552/XXX/08 – w tygodniku „7 Dni Gryfina” ukazała się informacja, że Prezes GTBS został nagrodzony przez Radę Nadzorczą. Zostałem zapytany, co sądzę na ten temat, powiedziałem, że uważam, iż jest to niezasadne. Dziennikarz napisał, że przedstawię dokumenty świadczące o tym. Myślę, że to nie jest sprawa najważniejsza i nie chciałbym się tym zajmować, ale powiem, że dwie mieszkanki zwróciły się do mnie z problemami związanymi z działalnością GTBS-u. Pani Młyńska, która od dłuższego czasu zajmuje się próbą wyjaśnienia kosztów sprzątania i nie może uzyskać rzeczowego wyjaśnienia rozliczenia kosztów. Myślę, że należałoby chociaż odpowiedzieć. Drugą sprawą jest sprawa prowadzona przez panią Dragan. Chciałbym zacytować odpowiedź, jaką pani Dragan uzyskała od Naczelnika Wydziału ds. Odpowiedzialności Zawodowej w Ministerstwie Infrastruktury: „nieprawidłowości w zarządzaniu nieruchomościami przez GTBS SP z o.o. wynikające z ustaleń kontroli przeprowadzonej przez NIK są obecnie przedmiotem postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez Komisję Odpowiedzialności Zawodowej wobec zarządcy nieruchomości”. W tym kontekście chyba rzeczywiście ta nagroda nie jest zasadna. Przechodzę do sprawy najważniejszej, którą chcę poruszyć, a mianowicie do Uchwały z 4 października 2007 r. w sprawie wniesienia w formie aportu do GTBS Sp z o.o. prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej w Gryfinie w obrębie nr 2. Chodzi o teren przekazany pod budowę budynku przy ul. Kołłątaja. Na ostatniej sesji dokonywaliśmy zmian w budżecie w związku z tą inwestycją, zmniejszyliśmy kwotę, jaką przeznaczamy na partycypację na rzecz podniesienia kapitału zakładowego. Taka była wola Rady, co prawda tylko 7 głosów było za, 4 głosy były przeciw, reszta się wstrzymała, co świadczy o tym, że chyba słabnie wola tego sposobu realizowania zadania gminy, jakim jest realizacja gminnego budownictwa mieszkaniowego. W tej uchwale, o której mówię, w § 2 zapisane jest, że „wartość ww. aportu winna być zaliczona na poczet udziału gminy Gryfino w partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych w budynkach przewidzianych do realizacji na przedmiotowym gruncie”. Trzeba stwierdzić, że ta uchwała nie została wykonana, a wykonanie uchwały powierzone zostało Burmistrzowi Miasta i Gminy. Jest to problem, co Burmistrz sądzi na ten temat? Dokonałem analiz i wyliczeń i chciałabym się tym z państwem podzielić, żeby przedstawić według mnie chyba niezasadne działanie w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców. W tym budynku ma być wybudowanych 48 mieszkań. Koszt całkowity tej inwestycji wynosi 9.267.336 zł. Powierzchnia budynku wynosi 2.319 m. Planowany koszt inwestycji za 1m2 wynosi 3.996,26 zł, przyjmijmy 4.000 zł. Powierzchnia działki wynosi 1,1658 ha. Gdybyśmy ten grunt sprzedali i uzyskali cenę 100 zł za m2 , co chyba nie byłoby wygórowaną ceną, to mielibyśmy 1.165.800 zł. Wyliczam, że jeśli cenę działki podzielimy przez powierzchnię budynku, to wychodzi 502,72 zł. Gdyby GTBS musiał tą działkę kupić, to tyle metr kwadratowy musiałby kosztować więcej. Wniosek jest taki, że rzeczywisty koszt metra kwadratowego trzeba by było przyjąć 4.500 zł. Deweloperzy w Szczecinie chcą sprzedawać mieszkania po 4.600 zł, ale oni sprzedają z zyskiem, a GTBS buduje za 4.500 zł bez zysku. Czy w kontekście tych wyliczeń nie uważa Burmistrz, że należałoby przyjąć inną strategię w realizacji potrzeb mieszkaniowych mieszkańców? Ja te swoje poglądy przedstawiałem wcześniej, Prezes GTBS mówił, że GTBS jest jedyną firmą, która buduje mieszkania w gminie Gryfino. Jaki jeszcze inne podmioty dostają działki? Śmiem twierdzić, że jeśli inne podmioty będą dostawały działki za darmo, też będą budować i myślę, że nie drożej, dlatego uważam, że należy rozważyć koncepcję innego realizowania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców.

Radna Magdalena Chmura-Nycz
553/XXX/08
– w nawiązaniu do interpelacji radnego Kułdosza powiem, że o boisku w Radziszewie nie mogę już słuchać. Byliśmy z Komisją jeszcze na starym boisku, trawa była po pas. Często bywam przy szkole przy ul. Łużyckiej, tam panie woźne, konserwatorzy, grabią, sprzątają. Tak samo jest sołectwach, np. w Krajniku przy wiacie autobusowej są posadzone kwiatki. Chciałabym, żebyśmy patrzyli na o trochę inaczej. Najpierw trzeba zadbać. Proszę, żeby szkoła również zadbała o to, co ma, żeby szkoła i mieszkańcy to docenili. Jeżeli inne sołectwa mogą zająć się i zadbać o swoje place zabaw, robią to przedszkola, szkoły, to dlaczego przez cały czas mówi się o boisku w Radziszewie? Trzeba zacząć dbać o to boisko.

554/XXX/08 – przy ulicy Ogrodowej po prawej stronie stoją zaparkowane samochody, przy wyjeździe na ul. Armii Krajowej nic nie widać. Zjeżdżając na lewy pas, omijając te samochody, skręcając w prawo na ul. Słowackiego trzeba postawić lustro, obkosić dookoła i zakazać stawiania samochodów przy ul. Ogrodowej, bo może zdarzyć się tam wypadek. Proszę o zajęcie się sprawą.

555/XXX/08 – proszę aby raz na zawsze załatwić sprawę toalet publicznych w mieście, żebyśmy już więcej nie musieli o to prosić.

Radna Lidia Karzyńska-Karpierz
556/XXX/08
– problem toalet publicznych jest bardzo ważny dla mieszkańców, zbliża się sezon zimowy, chciałam zapytać, czy toalety na cmentarzu zostały zabezpieczone przed przemarzaniem, żeby ich nie zamknąć, bo taką otrzymałam odpowiedź na poprzednią interpelację?

557/XXX/08 - na zapytanie, ile podmiotów publicznych udostępnia swoje toalety klientom, otrzymałam informację, że tylko Intermarche udzielił odpowiedzi, że udostępnia szalety. Proszę o wystosowanie pism do innych podmiotów, żeby toalety były udostępniane.

558/XXX/08 – rok temu składałam interpelację w sprawie lustra przy wyjeździe z ul. Jana Pawła II. Otrzymałam odpowiedź, że zostało to zgłoszone do zarządcy drogi. Nadal tego lustra nie ma, jest to bardzo duży problem.

Radny Zbigniew Kozakiewicz
559/XXX/08
– 27 sierpnia 2008 r. w Kurierze Szczecińskim ukazały się zdjęcia, a ja osobiście mając możliwość pokazania znajomym Krzywego Lasu, znam to miejsce doskonale, miałem problemy z trafieniem tam, jest on zarośnięty, rosną tam chaszcze. Jest to miejsce o ciekawych walorach turystycznych, ale trzeba je pielęgnować.

560/XXX/08 – jak Burmistrz powiedział, za dwa lata będzie nabrzeże, ale dojazd do garaży przy ul. Energetyków i droga po lewej stronie przed mostem jest w złym stanie, proszę o jej naprawę.

561/XXX/08 – na starej plaży nad Regalicą stoi wieżyczka dla ratowników, która jest zdewastowana i zagraża bezpieczeństwu dzieci. Należałoby ją chyba rozebrać.

Przewodniczący Rady ogłosił 15-minutową przerwę w obradach.

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady.

Ad. V. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008 r. – DRUK Nr 1/XXX.

Informacja stanowi załącznik nr 8.

Radna Wanda Kmieciak – chciałabym wnieść uwagę do sprawozdania. Uważam, że bardzo niskie jest wykonanie planu odnośnie inwestycji drogowych z WPI. Czy jest to związane
z koniecznością przygotowania dokumentacji lub innymi zdarzeniami? Proszę o odpowiedź.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – w realizacji celów inwestycyjnych jesteśmy jeszcze na etapie bardzo słabo zaawansowanym, ale to prawdopodobnie ma swoje uzasadnienie w różnego rodzaju aspektach, o których pewnie będzie mówił Burmistrz. Moje wątpliwości co do sprawozdania dotyczą wykonania dochodów gminy Gryfino. One są na dosyć niskim poziomie, stąd zwracam uwagę Wysokiej Radzie na ten fakt. Podnosiłem już tę kwestię wcześniej sugerując, że posługiwanie się terminem nadwyżki budżetowej jest zasadne, natomiast stosowanie terminu nadwyżki budżetowej w określonej kwocie jest ryzykowne. Pan Burmistrz dzisiaj w sprawozdaniu z prac podjętych między sesjami informował Radę o rozmowach, które dotyczą ustalenia stanowisk między gminą Gryfino,  a Zarządem ZEDO S.A. w zakresie należnych podatków. Właśnie podatek od nieruchomości jest tą dziedziną, która jest realizowana w sposób odbiegający od planu. Myślę, że trzeba znaleźć zrozumienie dla procesów, które mają miejsce i do tego, że każda ze stron ma prawo reprezentować swoje stanowisko, tym niemniej patrząc na budżet gminy Gryfino trzeba jednoznacznie powiedzieć, że poruszamy się jednak w świcie wirtualnych pieniędzy, pieniędzy zapisanych w budżecie i w sprawozdaniu z wykonania budżetu. Każdy, kto uważnie analizuje sprawozdania z wykonania budżetu po półroczu i po zakończeniu roku budżetowego dostrzeże, że z jednej strony zakładamy dosyć wysoki poziom dochodów, ale ich realizacja jest zdecydowanie niższa. Przy konstruowaniu budżetu gminy Gryfino określa się poziom zadłużenia w stosunku do spodziewanych dochodów, a więc tworzy się swoistą fikcję, tak długo, jak te dochody nie są wykonywane na planowanym poziomie. Nie można jednak wykluczyć takiego rozwiązania, że przy podejmowaniu zobowiązań dotyczących Parku Przemysłowego i związanego z tym zadłużenia, znajdziemy się w sytuacji, że staniemy być może bardzo blisko progu ustawowego, który określa w jaki sposób wówczas prowadzi się finanse publiczne sektora samorządowego. Poddaje ten punkt pod uwagę radnych  i Burmistrza, który doskonale zdaje sobie sprawę z przyczyn. Jeżeli Pan Burmistrz będzie  w stanie przekazać Radzie szczegółowe informacje dotyczące możliwości zrealizowania dochodów gminy w planowanym zakresie w roku 2008 i będą to informacje oparte  o konkrety, to będę zobowiązany.

Radna Elżbieta Kasprzyk – chciałbym zapytać o dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Wykazane wydatki są związane działalnością i bieżącym utrzymaniem domów  i ośrodków kultury oraz świetlic. W podpunkcie dotyczącym wydatków remontowych wymienione są cztery świetlice: Krzypnica, Sobieradz, Bartkowo i Czepino. Wiadomym jest, że remonty zostały wykonane w Krzypnicy, Sobieradzu i Bartkowie, a o Czepinie nie słyszałam. Z tego, co wiem ta świetlica wymaga pilnego remontu polegającego na dociepleniu budynku, ponieważ są tam wielkie problemy z ogrzaniem. Pomijam doposażenie świetlicy w meble itd. Jakie remonty zostały wykonane w świetlicy w Czepinie?

Radna Wanda Kmieciak – z tego co wiem, żadne większe środki nie zostały skonsumowane na remont świetlicy w Czepinie. Czy w kontekście tego zapisu w sprawozdaniu, świetlica może spodziewać się zmiany ogrzewania? Interpelowałam już w tej kwestii, świetlica jest bardzo niedogrzana ogrzewaniem elektrycznym. Ta kwestia jest bardzo ważna dla dzieci  i pozostałych osób, które przychodzą do świetlicy i przebywają na zajęciach. Prosiłabym, o informację jakie środki z ogólnej kwoty w wysokości 132.687 zł były przeznaczone na remont w Krzypnicy, Sobieradzu, Bartkowie oraz w Czepinie?

Radny Marek Sanecki – wykonanie dochodów wynosi 34,7%, a wydatków 35,4%. Zmniejszone dochody nie dziwią mnie wcale, bo mogą one wzrosnąć jednego dnia, jeżeli wyjaśnią się sprawy podatkowe z ZEDO. Martwi mnie słabe wykonanie wydatków  w zakresie inwestycji, nie robi się zadań, które były zaplanowane. Można powiedzieć, że całe szczęście, że te inwestycje nie zostały wykonane, bo nie mielibyśmy pieniędzy na realizację ujęcia wody, z drugiej strony skoro zaplanowaliśmy wydatki, to powinny być one zrealizowane. Mam pytania do Pana Burmistrza. Jaka jest Pana wiedza w zakresie podatków od ZEDO? Czy będą one zapłacone, czy nie? W zależności od tego, co Pan mi powie, ja będę podejmował stosownie kolejne decyzje. Bez tej wiedzy bardzo trudno będzie mi je podejmować.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – bardzo dobrze, że padły takie pytania, cieszę się, że padły na tej sali, a nie w internecie. Pytania dotyczą sprawy najważniejszej, która jest bardzo trudna zarówno dla mnie, jak i dla Zarządu ZEDO S.A. Wydaliśmy decyzję dotyczącą wymiaru podatku za 2002 rok w bardzo skróconym czasie, bardzo pochopnie, żeby nie nastąpiło przedawnienie zobowiązań za 2002 rok. Zdawaliśmy sobie sprawę, że ta decyzja może być obarczona błędami merytorycznymi. Od tej decyzji Zarząd ZEDO S.A. odwołał się  i została ona uchylona i skierowana do ponownego rozpatrzenia. Samorządowe Kolegium Odwoławcze wykazało brakujące dokumenty i wycenę, która była z 2007 roku, a nie z 2002 roku. Tą decyzję poprawiamy o brakujące elementy, które wykazało SKO i zostanie ona wydana ponownie. Pracujemy nad decyzją wymierzającą podatek za 2003 rok. Została wydana decyzja za 2007 rok ze spełnieniem wszelkich warunków, na jakie zwróciło nam uwagę SKO przy wydaniu decyzji za 2002 rok. Decyzja ta została skierowana do ZEDO.  W dniu wczorajszym spotkaliśmy się z Zarządem ZEDO, poczyniliśmy pewne uzgodnienia pozytywne według mojej oceny dla ZEDO i jego załogi, jak równie pozytywne dla gminy. Dopóki tych ustaleń prezes ZEDO S.A. nie uzgodni z Zarządem PGE, wstrzymam się od przekazywania szczegółów. Sprawa jest delikatna, dotyczy gminy i głównego żywiciela miasta Gryfina, dlatego też wszelkie decyzje muszą być podejmowane w sposób rozważny i spokojny. Jedno jest pewne, że mamy jedno stanowisko odnośnie płacenia podatków z Zarządem ZEDO. Przyjęliśmy do budżetu podatek za jeden rok od ZEDO i jako Burmistrz będę starał się tak zrealizować te zobowiązania podatkowe elektrowni, żeby jednocześnie nie naruszyć płynności finansowej gminy i realizacji zadań ważnych dla ZEDO, o czym będę Państwa na bieżąco w przyszłości informował. Zadajecie mi Państwo pytanie, dlaczego inwestycje są tak mało zaawansowane. Wynika to z inwestycji drogowych. Są dwie inwestycje drogowe, które rzutują na cały budżet, m.in. zadanie związane z przebudową ulicy Przemysłowej i remontem mostu na rzece Tywa. Inwestycja jest rozpatrywana w kontekście podatków ZEDO, wstępne uzgodnienia z ZEDO mówiły o dofinansowaniu tej inwestycji  w kwocie 700.000 zł. Drugą ważną inwestycją jest przebudowa ul. Mieszka I. Pewne inwestycje były przeze mnie świadomie wstrzymywane ze względu na długi proces związany z wymierzeniem podatku dla ZEDO i że wymiar ten może nie zostać zrealizowany z wielu powodów w pełnej wysokości. Prawie wszystkie dochody budżetu są wykonane na bieżąco, jedyną pozycją jest podatek od podmiotów prawnych, czyli m.in. od ZEDO S.A. W ciągu miesiąca dam Państwu konkretną odpowiedź odnośnie podatków ZEDO S.A. ze wspólnie wypracowanym stanowiskiem. Obawy radnego Nikitińskiego są słuszne, podzielam te obawy i staram się w pierwszej kolejności realizować inwestycje niezbędne, rzutujące na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb.
Pani Ewo, jakie remonty były przeprowadzone w świetlicy w Czepinie?

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii i Rozwoju Ewa Kubiak – musiałbym sprawdzić, na pewno były przeprowadzane bieżące naprawy.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – Pani radna, wyjaśnię ta sprawę i dam Pani odpowiedź.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – chciałem zwrócić uwagę, że w momencie zapadnięcia decyzji o uzupełnieniem decyzji przed SKO, proces dochodzenia do ustalenia ostatecznej wysokości podatków jest ryzykowny nie tylko dla ZEDO, ale również dla gminy Gryfino i dlatego o to pytam i domagam się szczegółowych odpowiedzi. Przed kim Pan Burmistrz ma mówić otwarcie i szczerze, jak nie przed Radą Miejską w Gryfinie? To jest właśnie to ciało i to miejsce przed którym należy mówić wszystko. To Rada jest organem stanowiącym i ona podejmuje decyzje. Z zadziwieniem przyjąłem Pana stanowisko, że Pan celowo nie wykonuje uchwał Rady Miejskiej, że Pan to celowo i z premedytacją zrobił. Ja przyszedłem na sesję z przekonaniem, że Pan nie wykonał tych uchwał z ważnych powodów  i Pan nas o tych powodach przekona. Zasada w samorządzie jest taka, że organ uchwałodawczy stanowi prawo miejscowe, podejmuje decyzje, a rolą organu wykonawczego jest nie deliberować nad tym, czy to zrobić, czy nie, tylko wykonać, a jeśli nie ma możliwości formalnych bądź prawnych, poinformować o tym Radę Miejską w Gryfinie. Oczywiście proces jest długi i trzeba do tego podchodzić ze spokojem, ale nikt nie ma intencji, ani tendencji do tego, a zwłaszcza ktoś, kto jest pracownikiem ZEDO, żeby swojemu macierzystemu zakładowi pracy podcinać skrzydła. Wręcz przeciwnie, ja jestem także zainteresowany rozwojem tego zakładu i żeby mógł funkcjonować na rynku. Nie zdradzę wielkiej tajemnicy, jak powiem, że obroty firmy, w której pracuję przekraczają znacznie  1 mld zł, więc kwestia skali, o której rozmawiamy, jeżeli jest dla kogokolwiek bardziej ryzykowna to dla gminy Gryfino, a nie dla ZEDO. Problem jest poważny, bo kwota nie jest mała, dlatego ważmy te racje. Nie odnośmy się do tego, że ktoś korzysta ze swojego konstytucyjnego prawa do wypowiadania swoich opinii, czy jest to mieszkaniec gminy, który nie uzyskał mandatu, czy jest radnym, wiceprzewodniczącym, przewodniczącym rady, czy też burmistrzem i komunikuje się ze społecznością lokalną poprzez internet. Pan nie docenia tego medium Panie Burmistrzu, a szkoda, mam nadzieję, że w stosownym czasie przekona się Pan o jego sile.

Radny Stanisław Różański – przy każdej okazji, gdy dyskutujemy nad projektami uchwał apeluję o to samo, żebyśmy koncentrowali się nad tym, o zawiera uchwała. Przy okazji tej uchwały nie ma miejsca na dyskusję o świetlicy, o budowie budżetu, nie ma miejsca na wykazywanie, jaka jest rola jednego organu przeciwko drugiemu. Proponuję, abyśmy szanowali swój czas. Zwracam Państwa uwagę na jedna zasadniczą kwestię, która wynika z tego projektu uchwały. Pan Burmistrz, jako organ wykonawczy miał obowiązek zgodnie z art. 198 ustawy o finansach publicznych przedstawić nam półroczną informację z realizacji budżetu. Budżet przy obecnej filozofii, oparty jest na założeniu dwóch stron, dochodów i wydatków. Niestety uchwaliliśmy budżet oparty o taką filozofię i teraz obowiązkiem Burmistrza jest pokazanie nam na etapie półrocza, jak jest on realizowany według tej filozofii, jakie są dochody, jakie są wydatki. W dochodach zaplanowano około 108 mln dochodów i około 91 mln zł wydatków. Z informacji wynika, że dochody zrealizowane zostały na wysokości 37 mln zł, wydatki w kwocie 32 mln zł, czyli w 34% i w 35%, więc na półrocze realizacja budżetu idzie w miarę prawidłowo. Czy zostanie on w całości zrealizowany  w założeniu budżetowym, zobaczymy na koniec roku. Dyskusja nad słupkami musiałaby wynikać z rzetelnej oceny gdybym miał dojście do źródłowego materiału albo gdybym zadał sobie trud, aby sięgnąć do tej dokumentacji. Ja tego na tym etapie zrobić nie mogę i w związku z tym filozofowanie nad tym, czy dochody zostaną zrealizowane, czy nie odłóżmy do końca roku. Ponieważ ten projekt nie podlega głosowaniu proponuję, abyśmy przyjęli do wiadomości tę informację z przebiegu wykonania budżetu i przeszli do kolejnego punktu porządku obrad.

Radny Artur Nycz – Panie Burmistrzu zrozumiałem z Pana wypowiedzi, że decyzja podatkowa za 2002 rok jest decyzją ostateczną podlegająca wykonaniu, czy jeszcze nie?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – decyzja za 2002 rok została uchylona przez SKO i cofnięta do ponownego rozpatrzenia. W tej chwili uzupełniamy braki, które wykazało SKO  i decyzja zostanie podjęta ponownie. Nie jest wydana decyzja podatkowa za 2007 rok, od tej decyzji do SKO odwoła się ZEDO S.A.. W tej chwili dyskutujemy nad wykonaniem zobowiązań podatkowych za 2007 rok.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – Panie Przewodniczący, prosiłabym, aby Pan kontrolował, aby jeden radny nie pouczał wszystkich. Radni umieją czytać, wiedzą co jest zapisane w sprawozdaniu. Szanujmy swój czas.

Radny Marek Sanecki – nie podzielam poglądów radnego Różańskiego, nie chciałbym doprowadzić do sytuacji, że przy głosowaniu całego budżetu, zagłosuję, aby nie udzielić Burmistrzowi absolutorium, a wcześniej nic na ten temat nie mówiłem. Po to zgłaszam swoje zastrzeżenia i uwagi, aby Burmistrz zrealizował budżet i żebym z czystym sumieniem zagłosował za udzieleniem absolutorium. Jak uchwalaliśmy budżet mówiłem, że głosuję za tym budżetem w związku z tym, że są w nim pewne inwestycje. Teraz mają być zdejmowane pieniądze z tychże inwestycji. Jeżeli przyjdzie do głosowania nad absolutorium będę musiał się zastanawiać, czy je udzielić, ale Burmistrz ma jeszcze czas i może to zrealizować. W pierwszej kadencji jak dyskutowaliśmy na temat podatku katastralnego, powiedziałem, że uważam, że stawka podatku w wysokości 2% wartości nieruchomości, jest zbyt wysoka. Być może ZEDO S.A. na to stać, ale podmioty, które chcą gdzieś inwestować zawsze się zastanawiają, w jakiej gminie jakie są stawki podatkowe. Proponuję, aby Burmistrz zastanowił się, jaką stawkę przyjąć w kolejnych latach.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - Pan radny Różański podnosi pewne kwestie, które odnoszą się do omawianego punktu. Jest to informacja o przebiegu budżetu za  I półrocze 2008 r. Nie jest to debata podatkowa. Co do podatków jest taka zasada, że Pan Burmistrz wydaję decyzję i od każdej decyzji, nawet nieprawomocnej, może wydać tytuł, który uprawnia gminę do ściągnięcia określonych kwot z konta podatnika i takie kwoty wtedy przechodzą do organu podatkowego, który wystawił tytuł i są w jego posiadaniu. Jeśli przegra proces podatkowy, to musi te pieniądze z odpowiednimi odsetkami zwrócić. Na dzień dzisiejszy Zarząd ZEDO S.A. przedstawia sprawę podatków według opinii swoich biegłych radców podatkowych, gmina według swoich. Te opinie w swoim zakresie się różnią i my nie wiemy na dzisiaj, jakie będzie rozstrzygnięcie w sądzie. Przyjęliśmy z Panem Burmistrzem jedno założenie, że staramy się postępować w sposób wyważony i słuszny i który nie narazi, ani interesu gminy, ani elektrowni na szwank. Jeśli sąd zasądzi podatki, zostaną one przez ZEDO zapłacone.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński – podzielam pogląd radnego Różańskiego, powinniśmy dyskutować o faktach które są zapisane w informacji i wziąć pod uwagę, że jest to sprawozdanie z półrocza. Radni otrzymują sprawozdania z prac Burmistrza, w których są wyartykułowane zadania, które się realizowane na co dzień. Na bieżąco są rozstrzygane przetargi i zadania będą realizowane. Było I półrocze, czas ogłaszania i rozstrzygania przetargów i jest okres drugiego półrocza kiedy te inwestycje będą realizowane i ich realizacja na pewno będzie wyższa na koniec roku. Głównym podsumowaniem będzie wykonanie budżetu całorocznego.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – chciałbym sprostować pewne sprawy. Spowalniałem inwestycje te, które miały się rozpocząć i robiłem to z pełną świadomością mając na uwadze zaistniała sytuację związaną z wodą w Gryfinie. Panie radny, oczywiście, że były decyzje zaplanowane, ale ja nie wiedziałem, że będzie problem z wodą, że trzeba będzie przeznaczyć 5 mln zł na wybudowanie wodociągu, że pewne inwestycje za którymi Pan głosował nie będą wykonane, bo trzeba przeznaczyć pieniądze na sprawę najważniejszą, zabezpieczenie mieszkańców w wodę pitną. Czy jest w tej chwili ważniejsza budowa hali, czy zabezpieczenie wody dla ludzi? Pewne inwestycje nie będą zrealizowane, bo nie ma takiej fizycznej możliwości. Nikt z nas nie przewidział, że trzeba będzie budować wodociąg.
Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – to właśnie dlatego pytamy o elementy związane ze sprawozdaniem, żeby mieć pełen obraz sytuacji. Przed chwilą Przewodniczący skierował do Rady informację, że może nastąpić taki proces, w którym Gmina Gryfino będzie miała skomplikowaną sytuację formalnoprawną. To są pewne ryzyka, o których rozmawiamy i skupianie się na ocenie ryzyk w momencie sprawozdania z budżetu za półrocze jest najbardziej adekwatnym miejscem do rozmowy o tym, nie w momencie, kiedy zrealizowaliśmy budżet, tylko w momencie, gdy jesteśmy na półmetku i oceniamy wszystkie zdarzenia, które miały miejsce po drodze. To jest to właśnie miejsce i ten czas. Nie twórzmy takiego przeświadczenia, że ktoś składając uwagi przy sprawozdaniu z wykonania budżetu za półrocze popełnia jakąś nieścisłość, bo kiedy ma o tym mówić? Proszę, abyśmy nie poganiali się wzajemnie w momentach, w których należy trochę zwolnić. Taka wymiana informacjami, jak pokazała wypowiedź Pan Burmistrza i wypowiedź Pana Przewodniczącego, pewną sytuację jednak rozjaśnia, wskazuje na pewne ryzyka, ale wskazuje też na pewne możliwości. To radnemu Saneckiemu być może pomoże w spokoju podejmować decyzje, co do kolejnych uchwał, chociaż usłyszałem przed chwilą od Burmistrza, że decyzja w zmianie zakresu budżetu już zapadła, chociaż podjęcie uchwały w tym zakresie jest dopiero przed nami.

Przewodniczący Rady poinformował, że Rada przyjęła informację.

Ad. VI. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej
w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino, ul. Sportowa – DRUK Nr 2/XXX

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.

Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 9.

Radny Artur Nycz - przeznaczona do sprzedaży nieruchomość to teren, który zamyka od strony ul. Kościelnej cały teren ulicy Rapackiego i tereny hurtowni. Wjazd jest tylko ulicą Rapackiego, która jest wąska. Jest to jedyny dojazd na ten teren. Przypominam sobie, że kiedyś były plany utworzenia dojazdu od strony ul. Energetyków. Czy jest to aktualne? Niezależnie od tego, czy w tym miejscu będzie obsługa mariny, czy pozostanie tam handel hurtowy, obawiam się, że ta droga będzie stanowić problem z wjazdem. Czy na dzień dzisiejszy mamy jakiś plan otwarcia dojazdu do tego terenu z innych stron, abyśmy nie stanęli kiedyś przed dylematem konieczności odkupienia części tej nieruchomości? Okaże się, że wybudujemy marinę i nie będzie ona mogła być obsługiwana, bo nie będzie można do niej dojechać. Czy przedłużenie ulicy Energetyków jest możliwe? Jak to wygląda z punktu widzenia przebicia się przez mury obronne? Jak w przyszłości ma zostać zorganizowany dojazd do tego miejsca, jeżeli chcemy sprzedać nieruchomość, która mogłaby go poszerzyć?

Z-ca Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii i Rozwoju Krzysztof Czosnowski – teren, którego dotyczy przygotowana uchwała wchodzi w skład opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Starego Miasta i w tym planie kwestie związane z obsługą komunikacyjną całego terenu zostały rozwiązane. Z jednej strony mamy do czynienia z przedłużeniem ul. Energetyków i obsługą komunikacyjną dwóch terenów elementarnych, mariny i terenu usługowego, którego jednym z elementów jest nieruchomość, której dotyczy uchwała. Ten plan obowiązuje od 2000 roku, został uzgodniony z konserwatorem i tak funkcjonuje. Realizując projekt zagospodarowania nabrzeża w III etapie w tzw. etapie południowym mariny przewidujemy rozwiązanie obsługi komunikacyjnej od strony ul. Energetyków. Nie ma zatem obaw, że cały ten teren nie będzie odpowiednio skomunikowany. Cała obsługa komunikacyjna i wjazd od ul. Kościelnej i na przedłużeniu ul. Sportowej jest również zapewniony. W planie są wyznaczone obowiązujące linie zabudowy, które kształtują i wprowadzą zabudowę na tym terenie w taki sposób, aby nie wyszła ona poza obszar tego terenu elementarnego. Nie ma obaw, że zagospodarowanie terenu zbywanego uchwałą będzie mogło odbywać się niezgodnie z planem. Nie ma takiej możliwości. Zagospodarowanie będzie mogło odbyć się zgodnie z ustaleniami miejscowego planu, który gwarantuje prawidłową obsługę i dostępność terenu zarówno od strony wody, jak i od strony lądu. Docelowo w planie planowane jest przeorganizowanie ruchu od strony zachodniej, od strony Niemiec poprzez wprowadzenie zmiany przebiegu ulicy i poprowadzenie odcinka drogi wojewódzkiej poprzez obszar ul. Energetyków, przebudowaną ul. Słowiańską i Targową i włączenie do ul. Grunwaldzkiej i ul. Bolesława Chrobrego. Ruch będzie się odbywał w ten sposób i docelowo musimy pamiętać o tym, że ruch krajowy zostanie wyprowadzony z ul. Bolesława Chrobrego na obwodnicę. Takie przyjęte rozwiązania funkcjonują od 8 lat w przyjętych ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania Starego Miasta.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – czy jest osoba chętna, która chce kupić ten teren? Czy ktoś się zgłosił, występował z wnioskiem w tej sprawie? Co na tym terenie miałoby powstać? Słyszałam, że sklep LIDL.

Radny Stanisław Różański - po posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu, a w szczególności po podniesieniu problemu przez Pana radnego, tak się przejąłem tą sprawą, że wieczorem wybrałem się na wizję lokalną tego terenu. Panie Przewodniczący jestem głęboko przekonany o tym, że teren ten powinien być sprzedany pod usługi. Jest to wyjątkowo trafna dyspozycja.

Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarcze, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Teresa Drążek – niemalże codziennie do naszego urzędu zgłaszają się różni przedsiębiorcy zarówno z terenu naszej gminy jak i spoza jej terenu, którzy są zainteresowani inwestowaniem w naszym mieście. Kierują do nas zapytania, czy dysponujemy terenami pod zabudowę usługową. My takimi terenami dysponujemy w bardzo ograniczonym zakresie, dlatego są uchwalane miejscowe plany przeznaczające gminne grunty m.in. pod usługi. Jeśli jest taki teren, będący własnością gminy to pracujemy nad tym, aby przeznaczyć go do sprzedaży, bez względu na to, czy ktoś przychodzi i jest nim zainteresowany, czy też nie. Zadaniem naszym, poza realizacją budżetu po stronie wydatków jest jego realizacja po stronie dochodów. Bardzo dużo przedsiębiorców jest zainteresowanych tym terenem nie określając jaką działalność chcą prowadzić, ponieważ są to tajemnice przedsiębiorców. Dla tego terenu w planie jest zapis o zabudowie usługowej. Nie rozmawiał ze mną żaden przedstawiciel LIDLA. Dla tej nieruchomości wyznaczona jest zabudowa do trzech kondygnacji, jest określona funkcja, określone gabaryty i charakterystyka obiektu, który ma powstać. W związku z tym nie ma możliwości, aby powstał tam jakiś obiekt kontenerowy. Nie jest wykluczone, że jeśli firma LIDL nabędzie ten grunt to zagospodaruje go w taki sposób, że sklep będzie funkcjonował na czterech piętrach. To jest wolna wola przedsiębiorcy, ale będzie musiał dostosować swoje zamierzenia do zapisów planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – w ostatnim czasie była kontrowersyjna sprawa  w gminie Międzyzdroje, kiedy Rada, broniąc małe i średnie przedsiębiorstwa nie wyraziła zgody na wybudowanie nowego sklepu Biedronka w Międzyzdrojach. Dlatego też moje pytanie nie wynika z nikąd.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - działka będzie sprzedana w przetargu ustnym nieograniczonym, kupi ją ten, który da najwyższą cenę.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych  w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych przy 2 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej  w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino, ul. Sportowa została podjęta. Uchwała Nr XXX/284/08 stanowi załącznik nr 10.

Ad. VII. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Czepino, ul. Topolowa – DRUK Nr 3/XXX

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.

Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 9.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Czepino, ul. Topolowa została podjęta. Uchwała Nr XXX/285/08 stanowi załącznik nr 11.

Ad. VIII. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/225/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 kwietnia 2008 r. – DRUK Nr 4/XXX

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 9.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.

W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/225/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 kwietnia 2008 r. została podjęta. Uchwała Nr XXX/286/08 stanowi załącznik nr 12.

Ad. IX. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użyczenie na okres do dnia 30.06.2009 r., lokalu użytkowego, położonego w Gryfinie, przy ul. Nadodrzańskiej, z przeznaczeniem na cele związane z działalnością statutową – DRUK Nr 5/XXX

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.
Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 9.

Radny Tadeusz Figas – chciałbym poprzeć tą inicjatywę i jednocześnie zwrócić uwagę na to, że jest to niewystarczający lokal, jak na potrzeby tego typu działalności. W związku z tym w dalszej perspektywie należałoby pomyśleć o innym lokalu dla towarzystwa.

Radna Wanda Kmieciak – czy klub płetwonurków będzie miał wydzierżawione pomieszczenie na piętrze? Czy już wystąpiono z takim wnioskiem i czy zostanie przygotowana uchwała w tym zakresie?

Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarcze, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Teresa Drążek – nie mamy jeszcze wniosku od klubu płetwonurków. Otrzymali oni od nas informację, że oczekujemy na wniosek, ponieważ im również wygasła umowa. Jeżeli zostanie złożony wniosek, to zostanie przedłożony stosowny projekt uchwały. Nie wiemy, czy są oni tym zainteresowani.

Radna Wanda Kmieciak – w sytuacji, gdyby nie byli oni zainteresowani, czy Towarzystwo Miłośników Historii Ziemi Gryfińskiej mogłoby się ubiegać o te zwolnione pomieszczenia?

Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarcze, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Teresa Drążek – towarzystwo musi wystąpić z wnioskiem. Jeżeli będzie taka wola to oczywiście może.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – Panie Burmistrzu, jeżeli jest tam wolne pomieszczenie, bardzo proszę, aby Pan miał na uwadze koło pań działających w Gryfinie.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.

W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych  w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie oddania w użyczenie na okres do dnia 30.06.2009 r., lokalu użytkowego, położonego w Gryfinie, przy ul. Nadodrzańskiej, z przeznaczeniem na cele związane z działalnością statutową została podjęta. Uchwała Nr XXX/287/08 stanowi załącznik nr 13.

Ad. X. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Gryfino w użyczenie na okres dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 4 – DRUK Nr 6/XXX

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.

Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 9.

Radny Marek Sanecki – z jednej strony budynku, przy którym ma być budowany plac zabaw jest planowane kolejne miejsce zabaw, a z drugiej strony jest przedszkole, przy którym jest również plac zabaw. Myślę, że taka realizacja zadania jest niezasadna. W odległości 150 metrów jest plac zabaw przy przejeździe kolejowym, następny plac zabaw jest w parku,  a kolejny przy ul. Rapackiego. Jeżeli Spółdzielnia Mieszkaniowa Regalica chce wybudować plac zabaw dla mieszkańców swoich zasobów, niech zrobi to z własnych środków. Dzisiaj będziemy podejmowali również uchwałę o zdjęciu pieniędzy z inwestycji przy ul. Mieszka I, w ramach rekompensaty zróbmy tam plac zabaw. Jeżeli nie realizujemy tam inwestycji od dłuższego czasu, a w innym miejscu co 100 metrów jest plac zabaw, to chyba nie jest to zasadne.

Radny Ireneusz Sochaj – teren przy ul. Mieszka I jest własnością SM Regalica i plac zabaw również musiałaby wykonać SM Regalica. Na Komisji Planowania użyliśmy podobnej argumentacji, jak radny Sanecki, z tym, że nie jesteśmy przeciwko placom zabaw, tylko ich lokalizacji. Pomyśleliśmy o lokalizacji na północy miasta, na ul. Flisaczej, ul. Pomorskiej,  ul. H. Kołłątaja. Myślę, że budowanie kolejnego placu zabaw w tym miejscu jest bezzasadne.

Radny Rafał Guga – na ul. Flisaczej od 30 lat nic nie zrobiono, matki z dziećmi muszą chodzić na plac zabaw do parku. Spółdzielnia wyraziła zgodę na oddanie przedmiotowego gruntu na 10 lat pod warunkiem zakupu i ustawienia urządzeń. Czy zostało zawarte jakieś porozumienie między gminą, a spółdzielnią odnośnie tego terenu?

Radny Stanisław Różański – mam przeciwne zdanie w tej sprawie. Budujmy jak najwięcej placów zabaw, żeby nie rosły chwasty i walały się śmieci. Proszę zwrócić uwagę na przedmiot uchwały, spółdzielnia oddaje teren w użyczenie. Użyczenie jest umową bezekwiwalentną, a gmina ma tylko przeznaczyć środki na to, aby ten plac urządzić.

Radny Marcin Para – dyskutujemy o pewnych sprawach, a nie wiemy, jakie będą koszty. Jaki jest koszt postawienia takiego placu zabaw i jego utrzymania w skali roku, czy też 10 lat?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – na bieżąco współpracujemy ze spółdzielnią Regalica i niektóre place zabaw stawiamy wspólnie. Zobowiązaliśmy się, że jeden plac zabaw postawimy tam, gdzie są tereny spółdzielni. Uwagi są słuszne, więc być może należy wycofać ten projekt uchwały z porządku obrad, a ja przedyskutuję go z prezesem spółdzielni, bo wydaje mi się, że radni podnoszą słuszny problem. Dobrze byłoby, gdyby te place były rozmieszczane równomiernie. Na ul. Flisaczej są budynki gminne i spółdzielcze. Porozmawiam o zmianie lokalizacji placu i dlatego proponuję zdjęcie tego projektu uchwały  z porządku obrad sesji.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - Panie Burmistrzu, ma Pan takie prawo, ale załatwiliśmy sprawę placów zabaw w większości naszych miejscowości wiejskich, to nie są aż tak wielkie inwestycje. Wycofamy się z budowy placu w tym miejscu, a zanim Pan zgłosi fakt budowy placu przy ul. Flisaczej, czy ul. Mieszka I upłynie dużo czasu. Myślę, że zbudowanie w Gryfinie kilku, czy kilkunastu dodatkowych miejsc zabaw dla dzieci, to nie jest dla budżetu tak poważna sprawa, aby tego nie wykonać.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – prosiłabym, aby nie wycofywał Pan tego projektu uchwały i aby na kolejną sesję przygotowano uchwałę dotyczącą utworzenia placu zabaw na  ul. Flisaczej. Chciałabym także, aby uwzględnił Pan również utworzenie placu zabaw na południu naszego miasta i w ten sam sposób załatwił tą sprawę ze Spółdzielnią Mieszkaniową Dolna Odra.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński – na Komisji Spraw Społecznych dyskusja zmierzała w tym kierunku, aby uchwałę odrzucić. W dzisiejszych interpelacjach podnosiłem sprawę placu zabaw na terenie wiejskim. Zostało niewiele miejscowości, w których ich nie ma. W mieście jest potrzeba budowania placów zabaw i proponuję, aby przegłosować projekt uchwały. Burmistrz mówi, że koszt budowy placu wynosi ok. 20. tys. zł. Zobowiążmy Wydział Edukacji, aby przygotował harmonogram utworzenia placów zabaw na przyszły rok.

Radna Wanda Kmieciak – chciałabym, aby nie została źle zrozumiana intencja Komisji Spraw Społecznych, że jesteśmy przeciwko budowie placów zabaw. Chcielibyśmy, aby place powstawały, tam gdzie są budynki GTBS-u i spółdzielni, ale w miejscach, gdzie ich zagęszczenie jest małe. Nie powinno się budować tam, gdzie w sąsiedztwie są inne place zabaw.

Radny Ireneusz Sochaj – proponowałbym, aby te 20.000 zł, które mamy wydać na nowy plac zabaw przeznaczyć remonty tych placów, które już mamy, bo niektóre są w opłakanym stanie.

Radny Kazimierz Fischbach – Spółdzielnia Regalica chce nam użyczyć tego placu na okres 10 lat. Dyskutujemy, że już dzisiaj należy przeznaczyć 20 tys. zł, a być może okaże się, że ten teren będzie potrzebny na plac zabaw za dwa lub trzy lata. Będziemy mieli teren i będzie można wówczas wykonać ten plac.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.

W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych  w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i 4 głosach wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie przejęcia przez Gminę Gryfino  w użyczenie na okres dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 4 została podjęta. Uchwała Nr XXX/288/08 stanowi załącznik nr 14.

Przewodniczący Rady ogłosił 10-minutową przerwę w obradach.

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady.

Ad. XI. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino– DRUK Nr 7/XXX

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.

Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 9.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.

W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych  w głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino została podjęta. Uchwała Nr XXX/289/08 stanowi załącznik nr 15.

Ad. XII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/73/99 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 3 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino – DRUK Nr 8/XXX

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.

Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 9.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.

W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych  w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr VI/73/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino została podjęta. Uchwała Nr XXX/290/08 stanowi załącznik nr 16.

Ad. XIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/257/08 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2008 – DRUK Nr 9/XXX

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.

Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 9.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.

W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych  w głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/257/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2008 została podjęta. Uchwała Nr XXX/291/08 stanowi załącznik nr 17.

Ad. XIV. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach Wełtyń, Gardno, Chwarstnica, Wirów, Wełtyń II – Jezioro Wełtyń – DRUK Nr 10/XXX

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.

Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 9.

Radny Stanisław Różański – przy okazji tego projektu uchwały chciałbym wrócić do swojej wypowiedzi kiedy omawiałem w ramach interpelacji sprawę Pana Ponickiego. Proponuję, aby dzisiaj, kiedy przystępujemy do sporządzenia planu mieli świadomość potrzeby zmiany filozofii w tym zakresie. Apeluję do służb Burmistrza, aby ustalając zadania dla przyszłych specjalistów, którzy będą pracowali nad tym technicznie, aby otrzymali oni polecenie, że mają tak poprowadzić prace, aby wnioski składane przez właścicieli terenu były maksymalnie uwzględniane, bo na tym polega zmiana filozofii tej pracy. Jeśli będziemy opracowywali te plany odcięci od głosu właścicieli terenów, to szkoda papieru, pieniędzy i naszego wysiłku. W tych pracach ma być poszanowane prawo własności. To właściciel decyduje o tym, jakie ma być przeznaczenie terenu. Można to zrobić wzorem innych gmin, jeżeli ma się filozofię partnerstwa, a nie filozofię urzędnika. Ja w dalszych pracach będę bardzo dokładnie przyglądał się, czy w tym zakresie filozofia pracy będzie zmieniona. Jeśli nie, będę na tej sali w odpowiednim czasie przekonywał dotąd Wysoka Radę, aż uda mi się przekonać, że taka potrzeba istnieje.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – problem wraca. Pan Radny Różański mówił o tym w interpelacji. Cieszę się, że to co nasz klub starał się przekazać Radzie w momencie uchwalania studium, odniosło już pewien efekt. Ja prezentuję takie samo stanowisko i mieści się ono właśnie w filozofii prywatnej własności i dysponowania prywatna własnością  w zgodzie z zamiarami, z nielicznymi wyjątkami, kiedy mogłoby się to kłócić z ważnym interesem publicznym, ale naprawdę z wyjątkami, które miałyby silne uzasadnienie. Chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt. W planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego znajdzie się to, co znalazło się w studium i tak długo, jak nie będzie zmiany studium, nie należy się spodziewać, że w momencie uchwalania planu będą w nim inne zapisy. Stąd wniosek, czy też sugestia radnego Różańskiego, o to, aby ponownie przystąpić do sporządzenia studium i uwzględnienia wszystkich wniosków, do uwzględnienia których namawiałem Wysoką Radę. Nie może ta filozofia wyglądać na taką, w której wielu mieszkańcom w sposób nieuzasadniony odmawia się zmiany funkcji poszczególnych nieruchomości.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – w takich wystąpieniach słychać populizm. Powiedziałem już, że do końca roku zbieramy wnioski do zmiany w planie, w styczniu przystąpimy do zmiany studium, żeby uwzględnić te wnioski, które będziemy uważali za słuszne. Przypominam, że to nie Burmistrz jednoosobowo rozpatrywał te wnioski, ani Pan Krzysztof Czosnowski. Był powołany zespół, w skład którego wchodzili m.in. radni i na posiedzeniach zespołu wnioski były rozpatrywane komisyjnie. W miesiącu grudniu podejmiemy uchwałę o przystąpieniu do zmiany studium i wnioski zostaną ponownie przeanalizowane. Panie Różański, nie ma takiej możliwości, aby uwzględnić wszystkie wnioski nie bacząc na potrzeby społeczne, potrzeby publiczne. Wszystkich nie można  w stu procentach zadowolić.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – Panie Burmistrzu, jak Pan mówił  o populizmie, to chyba Pan zapowiedział swoją wypowiedź, bo to był czysty populizm, mieć możliwość uwzględnienia wszystkich wniosków, nie uwzględnić ich i potem powiedzieć, że przystąpimy do zmiany studium, aby je uwzględnić. Nie uwzględniono wniosków w zespole, którym kierowali urzędnicy UMiG, brali udział w pracach radni z BBS-u w większości i moja skromna osoba. Zachęcałem radnych, którzy wywodzą się z Pańskiego obozu politycznego, żeby te wnioski uwzględniać. Jeżeli Pan Ponicki w swym roszczeniu, czy w swoim wniosku wskazuje na taką potrzebę, aby zmienić określoną funkcję, to jest zadziwiające, że ona nie została zmieniona. Jeżeli mamy do czynienia z taką sytuacją, że np. w Steklnie po jednej i drugiej stronie drogi są media i z jednej strony drogi uwzględnia się wnioski, to można mieć przypuszczenia, że niestety niektóre wnioski są rozpatrywane na zasadzie „widzimisię”, albo „widzi komuś innemu się”, albo ktoś dostaje jakąś wyraźną wytyczną, co do poszczególnych nieruchomości. Ja co do tego nie mam wątpliwości.

Radny Stanisław Różański – Panie Burmistrzu, jeżeli ja podnoszę ten temat, kieruję się wyłącznie interesem wynikającym, albo z mojego głębokiego przekonania, że praktyka jest zła, albo z regulacji prawnej, która obowiązuje. To naprawdę tak jest, to ustawodawca zapisał. A najlepiej w życiu wychodzi się wówczas, jak się postępuje zgodnie z przepisami, bo jakie te przepisy są, to są, ale dopóki one są, to obowiązuje stara maksyma prawnicza „dura lex, sed lex”- trudny przepis, ale przepis. Panie Burmistrzu, definicja ładu przestrzennego, do którego tyle razy wracam, według słowniczka ustawy z 27 marca 2003 r. brzmi następująco: „ilekroć w ustawie jest mowa o ładzie przestrzennym, należy przez to rozumieć takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno – gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno – estetyczne.” Zdefiniowanie ładu przestrzennego tak szeroko, taką klauzulą generalną stanowi naprawdę wygodne wyjście do zmiany filozofii. Jeśli chcemy komukolwiek z wnioskodawców danego wniosku nie uwzględnić, to mówiąc o tym, że narusza on ład przestrzenny musimy mu to po kolei wyklarować. Musimy wyjaśnić, że zakłóciłby to harmonijną całość, nie uwzględniało uporządkowanych relacji, zmieniłoby uwarunkowania funkcjonalne, że społeczno – gospodarcze przeznaczenie tego terenu jest inne, że warunki środowiskowe byłyby naruszone. To trzeba w uzasadnieniu powiedzieć, natomiast w naszej praktyce jest tak, że zostaje powiedziane, że został naruszony ład przestrzenny i koniec, a jak nie wiesz co to jest ład przestrzenny, to znaczy, że nie znasz przepisów i nie czytasz fachowej literatury. Tak nie wolno postępować. Z innymi gminami, z którymi współpracuję okazało się, że da się załatwić pozytywnie sto procent wniosków. Mogę służyć przykładami i to jest dopiero prawidłowa praktyka, a nie na dwieście złożonych wniosków uwzględnić dwa. To jest nie do zaakceptowania. Musi się to zmienić. Jeżeli rzeczywiście zatrudniamy fachowców, którzy układają studium i tym fachowcom na samym początku powiemy, że mają tak prace ułożyć, żeby były zgodne z przepisami i zgodne z żądaniem ludzi, to musi tą pracę wykonać w ten sposób, bo wie jak to zrobić. Jeżeli zostawiamy mu wolna rękę, to słyszymy, że wielu wniosków nie należy uwzględnić, bo naruszają ład przestrzenny. To jest nie do zaakceptowania. Ja w tej kadencji będę stał na stanowisku, że musimy zmienić praktykę w tym zakresie. Skoro dzisiaj mamy ten projekt uchwały, powinniśmy to sobie uzmysłowić. Nie w imię dokuczania, czy demagogii, należy uwzględnić maksymalnie potrzeby ludzi, bo to dla ludzi te plany tworzymy. Co z tego, że będziemy mieli ład przestrzenny, jak nie będzie budownictwa, ludzie nie będą mieli mieszkań. Gdzie tylko jest to możliwe, powinna być możliwość budowania się.

Radny Ireneusz Sochaj – nie ze wszystkim można się zgodzić, co powiedzieli przedmówcy. W pracach zespołu, który opiniował wnioski składane przez mieszkańców ja również brałem udział oraz wszyscy członkowie Komisji Planowania, pracownicy urzędu i Pan Wiceprzewodniczący, ale na pewno nikt nigdy nie kierował się przy podejmowaniu decyzji przynależnością klubową, czy też polityką, tylko dyskutowaliśmy nad merytoryczną stroną każdego przypadku. W jednych przypadkach zgadzaliśmy się, w innych nie. Na pewno nie było tak, że z dwustu wniosków uwzględniono tylko dwa, takiej demagogii też nie wolno uprawiać. Na pewno sto procent wniosków w żadnym przypadku nie mogłoby zostać zrealizowanych. Być może niektóre mogłyby być zrealizowane poza tymi, które przeszły. Wrócimy do nich w styczniu przy opracowywaniu zmiany studium. Budowanie ładu przestrzennego jest trudną sztuką. To jest wyważenie między tym, gdzie można budować, bo budować można praktycznie wszędzie, a tym gdzie pozostaje jeszcze funkcja przestrzeni publicznej, funkcje krajobrazowe itd. Przejdźmy się na druga stronę granicy, do Niemiec, tamten ład przestrzenny chyba nam się podoba, jest zwarta zabudowa, jednakowe dachy. U nas są dachy niebieskie, zielone, pomarańczowe, w jednym miejscu płaskie, obok spadziste. To też wpływa na piękno krajobrazu, czy też wykorzystanie walorów naturalnych naszych wsi. Ja przy opracowaniu tego planu uwzględniłbym sugestie, że plany należy robić dla ludzi, uwzględniać jak najwięcej wniosków, ale wszystko musi być odpowiednio wyważone.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – nie mylmy dwóch pojęć. Decyzja o przeznaczeniu danej nieruchomości na określoną funkcję ma się nijak do decyzji o warunkach zabudowy. To decyzja o warunkach zabudowy decyduje w szczegółach o tym, natomiast filozofia, o której mówimy zmierza w tym kierunku, że prywatna własność jest święta. Jeśli jest to prywatna własność i nie kłóci się z ważnym i dającym się wyartykułować powodem, to nie ma takich przesłanek, żeby człowiekowi, który dysponuje prywatną własnością odmawiać. To w tym temacie członkowie komisji różnili się w zasadniczym zakresie. W niektórych punktach znaleźliśmy kompromis, ale naprawdę było ich bardzo niewiele, niewystarczająco wiele, zbyt mało do tego, żeby można było powiedzieć, że zmieniamy swój pogląd na tą sprawę. Jest kwestią gustu, czy wjeżdżając do zwartej zabudowy, wszystkie budynki i dachy są takie same. To jest kwestia estetyki, ale to jest regulowane zupełnie czym innym, nie decyzją wynikającą wprost ze studium. W studium kreślone są ogólne ramy i zarysy, później przechodzimy do innych, odrębnych decyzji, które kształtują tą kwestię. To o czym mówię i o czym mówi radny Różański nie jest wcale skierowane przeciwko komuś, to wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców. My jesteśmy ostatecznie ich reprezentantami, a jeśli jesteśmy reprezentatywną grupą zbiorowości gminnej to powinniśmy uwzględniać racje większości, bo to nie są racje bezzasadne. One często mają bardzo silne podstawy.

Radna Lidia Karzyńska – Karpierz – zgadzam się z wieloma wypowiedziami, które dzisiaj padły. Odnośnie uchwalenia nowego studium również zabierałam głos, bo uchwalaliśmy je w pewnych okolicznościach, bo była wtedy taka konieczność. Zgadzam się, że wiele wniosków powinno być uwzględnionych, ale uważam również, że gmina powinna mieć pewną kontrolną funkcję również nad dysponowaniem własnością. Gdybyśmy dali wolną rękę i uwzględnili wszystkie wnioski wnioskodawców to dochodziłoby do takich sytuacji, że na gruncie, który jest przeznaczony jako grunt rolny, właściciel wyznaczyłby dziesięć działek, sprzedałby je, na nich powstałoby dziesięć posiadłości, a później ich właściciele wystąpiliby do gminy o dopłatę do kanalizacji, ponieważ gmina nie dopełniłaby takiego obowiązku.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - Wysoka Rado, musimy zmierzać do tego, aby ludzie w pełnej swobodzie mogli się budować i żeby nie było tak, że gmina tylko dlatego eliminuje pewne podmioty z rynku ponieważ są konkurencyjne dla właściciela, którym jest gmina, w sytuacji, kiedy gmina sprzedaje swoje działki. Nie powinno być takiego domniemania. Jeśli Pan Różański podnosi sprawę Pana Ponickiego, to trzeba jego wniosek przeanalizować pod tym względem, czy zmiana funkcji zaburzy tamtejszy ład, czy też nie. Najprawdopodobniej jednak nie zaburzy.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.

W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach Wełtyń, Gardno, Chwarstnica, Wirów, Wełtyń II – Jezioro Wełtyń została podjęta. Uchwała Nr XXX/292/08 stanowi załącznik nr 18.\

Ad. XV. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Gardno – rejon ul. Słonecznej – DRUK Nr 11/XXX

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.

Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 9.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.

W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych  w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Gardno – rejon ul. Słonecznej została podjęta. Uchwała Nr XXX/293/08 stanowi załącznik nr 19.

Ad. XVI. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Gryfino – DRUK Nr 12/XXX
Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.

Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 9.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.

W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych  w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Gryfino została podjęta. Uchwała Nr XXX/294/08 stanowi załącznik nr 20.

Ad. XVII. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji – DRUK Nr 13/XXX Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.

Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 9.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.

W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych  w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych przy 3 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji została podjęta. Uchwała Nr XXX/295/08 stanowi załącznik nr 21.

Ad. VIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r. – DRUK Nr 14/XXX Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.

Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 9.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r. została podjęta. Uchwała Nr XXX/296/08 stanowi załącznik nr 22.

Ad. XIX. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r. – DRUK Nr 15/XXX Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.

Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 9.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.

W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych
w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych przy
3 głosach przeciwnych i 5 głosach wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r. została podjęta. Uchwała Nr XXX/297/08 stanowi załącznik nr 23.

Ad. XX. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r. – DRUK Nr 16/XXX

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska swoich komisji.

Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 9.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych  w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych przy 1 głosie przeciwnym i 2 głosach wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r. została podjęta. Uchwała Nr XXX/298/08 stanowi załącznik nr 24.