Uchwały podjęte w roku 2008

UCHWAŁA NR XXXIII/339/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2009.

UCHWAŁA NR XXXIII/339/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 listopada 2008 roku


w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Gryfino  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2009

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 , Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055,  Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873; z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203, Nr 210 poz. 2135; z 2005 r. Nr 155 poz. 1298, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1462, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 94 poz. 651) uchwala się co następuje:

Program współpracy Gminy Gryfino
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2009

ZASADY OGÓLNE WSPÓŁPRACY

§ 1. Program określa zasady, zakres, formy i realizatorów współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w prowadzeniu działalności  w sferze zadań publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą dppw”.

§ 2.

 1. Współpraca Gminy Gryfino z organizacjami i podmiotami,  o których mowa w § 1 będzie odbywa się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
 2. Współpraca ukierunkowana jest na organizacje pozarządowe oraz inne stowarzyszenia prowadzące działalność pożytku publicznego, których teren działania obejmuje Gminę Gryfino.
 3. Gmina Gryfino nawiązuje współpracę w pierwszej kolejności  z gminnymi strukturami organizacji pozarządowych i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. W przypadku braku takich struktur lub w uzgodnieniu z nimi współpracuje także ze strukturami ponadgminnymi.
 4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami spoza terenu Gminy w zakresie zadań o charakterze ponadgminnym odbywa się po zabezpieczeniu potrzeb organizacji i podmiotów funkcjonujących na terenie Gminy Gryfino.

ZAKRES WSPÓŁPRACY

§ 3.  Zakres współpracy obejmuje w szczególności następujące zadania:

 1. W dziedzinie kultury i edukacji:
  1. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  2. nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
  3. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
  4. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  5. działalność na rzecz mniejszości narodowych,
  6. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  7. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji.
 2. W dziedzinie kultury fizycznej i turystyki:
  1. krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
  2. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 3. W dziedzinie zdrowia i polityki społecznej:
  1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
  2. działalność charytatywna,
  3. ochrona i promocja zdrowia,
  4. porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,
  5. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
  6. zapewnienia zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym, którzy uzyskali uprawnienie do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom.
 4. W dziedzinie dotyczącej przedsiębiorczości:
  1. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

FORMY WSPÓŁPRACY

§ 4.

 1. Współpraca Gminy Gryfino z podmiotami Programu odbywa się  w następujących formach:
  1. Zlecanie podmiotom Programu realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie dppw,
  2. Wzajemne informowania się o planowanych kierunkach działalności  i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków,
  3. Konsultowanie z podmiotami Programu, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych dotyczących ich działalności statutowej,
  4. Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym  i inicjatywnym, w tym:
   1. współpraca w zakresie kultury fizycznej w ramach Rady Sportu powołanej przez Burmistrza Gryfina,
   2. współpraca w zakresie kultury w ramach Gryfińskiej Rady Kultury,
   3. tworzenie, w razie potrzeb, doraźnych zespołów przy realizacji programów spotkań i innych inicjatyw,
  5. Wspomaganie szkoleniowe, informacyjne lub techniczne,
  6. Udostępnianie w miarę możliwości, lokali stanowiących własność gminy dla organizacji pozarządowych i podmiotów celem prowadzenia przez nie spotkań, szkoleń, konferencji itp.
  7. Wynajmowanie dla organizacji pozarządowych lokali stanowiących własność gminy na warunkach preferencyjnych w celu umożliwienia prowadzenia działalności statutowej.
  8. Pomoc w gromadzeniu środków na działalność statutową podmiotów niniejszego Programu z innych źródeł niż budżet gminy, poprzez:
   1. promowanie ciekawych programów, w ramach których można uzyskać środki z innych źródeł,
   2. wspólne aplikowanie po środki zewnętrzne,
   3. szkolenia i konsultacje w celu zwiększenia profesjonalizmu działań podejmowanych przez podmioty programu współpracy,
   4. pomoc w nawiązywaniu kontaktów krajowych  i międzynarodowych,
   5. koordynację podejmowanych działań.
  9. Promowanie działalności organizacji pozarządowych, zwłaszcza na stronie internetowej gminy.
  10. Utworzenie na stronie internetowej strony poświęconej organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność na terenie gminy.
  11. Utworzenie bazy danych o organizacjach pozarządowych.
 2. Udział podmiotów Programu w wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Gminę zapewnia się poprzez zlecanie realizacji tych zadań tym podmiotom, których działalność statutowa jest zgodna  z dziedziną zlecanego zadania.
 3. Zlecenie realizacji zadania publicznego odbywa się poprzez powierzenie lub wspieranie realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie lub odpowiednio ich dofinansowanie
 4. Powierzanie realizacji zadania publicznego, o którym mowa w ust. 3 pkt.1 może nastąpić w innym trybie niż po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ustawie dppw, jeżeli dane zadanie można zrealizować efektywniej w inny sposób określony w odrębnych przepisach, w szczególności poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonym  w przepisach o zamówieniach publicznych.

REALIZATORZY WSPÓŁPRACY

§ 5. Ze strony Gminy Gryfino program realizują:

 1. Rada Miejska – w zakresie wytyczania założeń polityki społecznej i finansowej gminy,
 2. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino – w zakresie realizacji założeń powyższej polityki, przyznawania dotacji celowych i innych formach pomocy,
 3. Jednostki organizacyjne gminy – w zakresie bieżącej współpracy  z organizacjami pozarządowymi,
 4. wyznaczeni pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w ramach zakresów czynności – w zakresie utrzymywania bieżących kontaktów pomiędzy samorządem i sektorem pozarządowym, opiniowania wniosków pochodzących od organizacji pozarządowych, doradztwa w sprawach dotyczących organizacji pozarządowych, dostarczania informacji organizacjom o innych niż samorządowe źródłach finansowania, konsultacji przy opracowywaniu wniosków o dofinansowanie ze źródeł ponadlokalnych.

§ 6. W sprawach nieuregulowanych w Programie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w tym ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Wieloletni Program Współpracy Miasta  i Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przyjęty Uchwałą Nr XLIV/559/06 Rady Miejskiej z dnia 30 listopada 2005 roku.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, obowiązkiem gminy jest uchwalanie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Ww. program wskazuje sposoby współdziałania samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w roku 2009, w tym określa zasady, zakres, formy i realizatorów tej współpracy.
Niniejszy projekt konsultowany był z organizacjami pozarządowymi z terenu Gminy Gryfino podczas spotkania organizowanego w dniu 5 listopada 2008 roku. 
Sfery zadań określone w ramach niniejszego programu, obejmują działalność współpracujących i dotychczas nie współpracujących z gminą organizacji, które działają na terenie Gminy Gryfino w zakresie zadań własnych gminy. Zakres współpracy wyznaczają jedynie ograniczenia budżetowe.

Sporządziła:
Barbara Lefik