Uchwały podjęte w roku 2008

UCHWAŁA Nr XXXIII/336/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia przedsięwzięć dotowanych ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

UCHWAŁA Nr XXXIII/336/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 listopada 2008 r.


w sprawie określenia przedsięwzięć dotowanych ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111), w związku z art. 406 ust. 1 pkt 12 ustawy dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865) uchwala się, co następuje:

§ 1.

  1. Określa się przedsięwzięcia dotowane ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  2. Do przedsięwzięć określonych w ust. 1 zalicza się:
    1. budowa przydomowej oczyszczalni ścieków,
    2. unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.

§ 2. Szczegółowe zasady udzielania dotacji na przedsięwzięcia określone § 1 zostaną zawarte w regulaminach, przyjmowanych odrębnymi uchwałami Rady Miejskiej w Gryfinie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska środki gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska, w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa.
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków jest przedsięwzięciem mającym na celu ochronę powierzchni ziemi oraz ochronę wód. Na terenach pozbawionych możliwości podłączenia kanalizacji sanitarnej, bądź na których z przyczyn technicznych lub ekonomicznych budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest niezasadna, lokalizacja takich urządzeń w zamian za bezodpływowe zbiorniki na nieczystości płynne jest z punktu widzenia ochrony środowiska wysoce wskazana. Budowa takiej oczyszczalni wiąże się z poniesieniem przez właściciela nieruchomości wysokich kosztów, co często uniemożliwia jej realizację. Zaliczenie tego przedsięwzięcia, jako kwalifikującego się do objęcia dotacją, powinno przyczynić się do polepszenia funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy.
Drugim przedsięwzięciem przewidzianym do objęcia systemem dotacji jest unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.
Azbest, jako składnik eternitu był wykorzystywany w przeszłości m.in. jako element pokryć dachowych. Z uwagi na upływ czasu skutkujący postępującym zużyciem materiału, zachodzi konieczność stopniowej eliminacji i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Mając na uwadze, iż realizacja wytycznych zawartych w programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski wiąże się z ponoszeniem wysokich kosztów przez posiadaczy nieruchomości, zasadnym jest objęcie tego przedsięwzięcia formą pomocy finansowej ze środków funduszu.
Zgodnie z zapisami § 2 uchwały szczegółowe zasady udzielania dotacji na powyższe przedsięwzięcia zostaną zawarte w regulaminach, przyjmowanych odrębnymi uchwałami Rady Miejskiej w Gryfinie.

Sporządziła:
J. Major