Uchwały podjęte w roku 2008

UCHWAŁA NR XXXIII/337/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/167/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowej radnych Gminy Gryfino.

UCHWAŁA NR XXXIII/337/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 listopada 2008 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/167/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowej radnych Gminy Gryfino

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. z 2000 r. Nr 66, poz. 800; z 2002 r. Nr 14, poz. 138; z 2003 r. Nr 33, poz. 280) uchwala się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIX/167/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowej radnych Gminy Gryfino § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. W stosunku do Przewodniczącego Rady Miejskiej termin i miejsce wykonywania zadania oraz rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej określa Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Fischbach.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 800 ze zm.) Rada Miejska jest zobowiązana wskazać Wiceprzewodniczącego, który wykonuje względem Przewodniczącego Rady czynności z zakresu określania terminu i miejsca podróży służbowej Przewodniczącego Rady. Zmiana na stanowisku Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, dokonana na XXXII sesji Rady, powoduje konieczność podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowej radnych Gminy Gryfino.

Sporządziła:
A. Kowalska