Uchwały podjęte w roku 2008

UCHWAŁA NR XXXIII/338/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/446/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie.

UCHWAŁA NR XXXIII/338/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 listopada 2008 r.


w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/446/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 60, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89; z 2006 r. Nr 143, poz. 1032, Nr 191, poz. 1410; z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 181, poz. 1290, Nr 176, poz. 1240; z 2008 r. Nr 171, poz. 1056) uchwala się co następuje:

§ 1. Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/446/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Przewodniczący Zarządu Powiatu w Gryfinie w dniu 28 października 2008 r. zwrócił się do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie z pismem w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu, zmieniającego uchwałę o likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie. Zmiana ta polega na skróceniu terminu zakończenia czynności likwidacyjnych Zespołu, który pierwotnie wyznaczony został na dzień 31 marca 2011 r. Stosownie do proponowanej zmiany termin likwidacji wyznacza się na dzień 31 grudnia 2008 r.
Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14 poz. 89 ze zm.) projekt uchwały o likwidacji publicznego zakładu opieki zdrowotnej wymaga opinii wojewody oraz opinii właściwych organów gminy i powiatu, których ludności zakład udziela świadczeń zdrowotnych, a także sejmiku województwa, jeśli zasięg działania zakładu obejmuje województwo lub jego znaczną część.

Sporządziła:
A. Kowalska